لیست آدرس و تلفن نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی در اردبیل

پیش شماره استان اردبیل کد (٠۴۵) میباشد.

مدیریت درمان بیمه تامین اجتماعی در اردبیل

اردبیل، اول شهرک اداری کارشناسان، روبروی بانک ملی، کدپستی ۵۶١۵٨١٣١۴٣

 • مدیریت ……… ٣٣٧۴٩١۵۴
 • نمابر ……….. ٣٣٧۴٩١۵٣
 • معاون ……… ٣٣٧۴٩١۵٩
 • اداری ………… ٣٣٧۴٩١۶٢، ٣٣٧۴٩١۵٢
 • بودجه ………. ٣٣٧۴٩١۵۵
 • بازرسی …….. ٣٣٧۴٩٢۵٣
 • درمان ……… ٣٣٧۴٩٢۵۶
 • مالی ……….. ٣٣٧۴٩٢۵٧
 • فناوری اطلاعات …….. ٣٣٧۴٩١۵٨، ٣٣٧۴٩٢۵٨
 • حراست …….. ٣٣٧۴٩١۶٠، ٣٣٧۴٩٢۶٠، ٣٣٧۴٩٢۵٩
 • حقوقی ……… ٣٣٧۴٩٢۶١
 • کمیسیون پزشکی ……….. ٣٣٣٣۵٠۶٧، ٣٣٣۶۵٨٧٩
 • روابط عمومی ……… ٣٣٧۴٩١۶٣
 • گزینش ………. ٣٣٧۴٩٢۶۴
 • کارشناس کلینیک پاراکلینیک ………. ٣٣٧۴٩١۵۶
 • کارشناس ترازنامه …………. ٣٣٧۴٩٢۶٧
 • طب کار ……… ٣٣٧۴٩٢۶۵
 • دبیرخانه ………. ٣٣٧۴٩٢۵٢
 • تدارکات ……… ٣٣٧۴٩٢۶٢
 • آمار ……….. ٣٣٧۴٩٢۶٣
 • کارشناس اقتصاد درمان …………… ٣٣٧۴٩٢۵۵
 • کارشناس صورتحساب …….. ٣٣٧۴٩١۵٧
 • بانک رفاه …………… ٣٣٢٣۴۵٠۵
 • آموزش ………. ٣٣٧۴٩٢۶۶
 • انبار داروئی ………… ٣٣٣۶۴۴٨٠

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

 • اردبیل، اول راه انزاب، کدپستی ۵۶١٧۶۶۶۴٧٩
 • ریاست ………. ٣٣٣٣٩٠٣٧
 • نمابر  ………. ٣٣٣۵٩٩٩٣
 • اداری ……….. ٣٣٣۵۴۶٩٩
 • مالی ………. ٣٣٣۵۶٨٧۵
 • فناوری اطلاعات …….. ٣٣٣٣۵٧٩۴
 • رسیدگی ………. ٣٣٣۵٩٢٩٨
 • داروخانه …….. ٣٣٣۶١۶٠٩
 • خسارات متفرقه بیمارستانی ……… ٣٣٣۶۶۵۵٣
 • پزشک مشاور ………. ٣٣٣۶۴٠۴٠
 • بازرسی ………. ٣٣٣۶۶۵٣٨
 • بانک رفاه شعبه جام جم …….. ٣٣٨١۴۴٠٠
 • تلفنخانه ………… ٨-٣٣٣۵٩٢٩٧

بیمارستان سبلان

 • اردبیل، میدان وحدت، کد پستی ۵۶١۶۶٩۴۶١٣
 • ریاست ……… ٣٣٣۵٧۶٨٨
 • نمابر ………. ٣٣٣٣٩٧٩٣
 • مدیریت ……… ٣٣٣۵٩٨٢٨
 • پرستاری ……… ٣٣٣٣٧٨١٩
 • اورژانس ……… ٣٣٣۶١۴٣۶
 • اتاق عمل …………… ٣٣٣٣٩٧٠١
 • ICU-CCU …………. ٣٣٣٣۵١١٢
 • NICU ………. ٣٣٣۵٧٣٢٩
 • داروخانه ……… ٣٣٣٣٠٠٠١
 • پذیرش، مدارک پزشکی ………. ٣٣٣۶١٩۶۴
 • اداری ………. ٣٣٣۵٩۵٧۶
 • مالی ………. ٣٣٣۵٧۶٨۶
 • فناوری اطلاعات …………… ٣٣٣۵٧٣٣٣
 • تدارکات …………… ٣٣٣۵٧٣٧٧
 • نگهبانی ………. ٣٣٣۶۴۴٩٠
 • بهداشت ………. ٣٣٣٣٠٢٩٠
 • کتابخانه ……… ٣٣٣۵٨٨٢٢
 • بانک رفاه شعبه میدان وحدت ………. ٣٣٣۵٠٠٩٩
 • نوبت دهی بیمارستان سبلان  ………….. ٣٣٣٣۵٩٠٠، ٣٣٣٣۵٨٠٠
 • تلفنخانه ………. ٣٣٣٣٩٧٩١، ٣٣٣۶٢١٠٧

درمانگاه میرزاحسینی اردبیل

 • اردبیل، میدان جهاد، جنب فروشگاه رفاه، کدپستی ۵۶١٨٧۵۵۵۴۵
 • ریاست ……… ٣٣٨١٩٠۴٨
 • نمابر …………. ٣٣٨١٩٠۵٠
 • اداری ………… ٣٣٨١٩٠۶٧
 • مالی …………. ٣٣٨١٩٠٧٢
 • فناوری اطلاعات …….. ٣٣٨١٩٠۴٩
 • خدمات اداری ………… ٣٣٨١٩٠۶٢
 • طب کار ………. ٣٣٨١٩٠٧٣
 • نوبت دهی درمانگاه میرزاحسینی اردبیل …………… ٣٣٨٢١٩۵٣، ٣٣٨٢١٩۵۵- ٣٣٨٢١٩۶٠، ٣٣٨٢١٩۶٩
 • تلفنخانه ………….,٧-٣٣٨١٩٠۴۵

بیمارستان ارس پارس آباد

 • پارس آباد، خیابان جمهوری، کدپستی ۵۶٩١٨٧۶۴٩١
 • ریاست ……… ٣٢٧٢٣۶۴٩
 • نمابر ………… ٣٢٧٨٧١١٣
 • مدیریت …….. ٣٢٧٢۶٠٧٠
 • پرستاری …….. ٣٢٧٢٩٠٢٧
 • بخش زایمان ………. ٣٢٧٢٣۶۵۴
 • بخش اطفال …………. ٣٢٧٢٢٧١۴
 • بخش زنان …………… ٣٢٧٢٢٧٣٠
 • منشی پزشکی ………. ٣٢٧٢۶٠٢٨
 • اداری …………. ٣٢٧٢۶٠۶۶
 • مالی …………. ٣٢٧٢٩٠٢٨
 • کارپردازی ………. ٣٢٧٢۶٠٢٩
 • فناوری اطلاعات …….. ٣٢٧٢٧٠١٧
 • حراست ……… ٣٢٧٢۵۵١٨
 • نوبت دهی بیمارستان ارس پارس آباد …….. ٣٢٧٢٣۶۵١، ٣٢٧٢٣٧٢۵
 • ٣٢٧٢٣٧١۶، ٣٢٧٢٠۴٢۴، ٣٢٧٢٣٧۴٠
 • تلفنخانه …….. ٣٢٧٢٩٠٢۶، ۶-٣٢٧٢۶٠٢۵

درمانگاه خلخال

 • خلخال، خیابان سی متری، کدپستی ۵۶٨١٧۴١١۶٨
 • ریاست ……….. ٣٢۴٢١٩٩٣
 • نمابر …………. ٣٢۴٢۶٩٨١
 • اداری و مالی ……….. ٣٢۴٢٨٨۴۵
 • فناوری اطلاعات ………. ٣٢۴٢٨۶٠۴
 • ناظر اسناد پزشکی …………… ٣٢۴٣١٧٩۶
 • نوبت دهی درمانگاه خلخال  ….. .. ٣-٣٢۴٢٢۴۶٢، ٣٢۴٢٢۴١٨، ٣٢۴٢٢۴٨٠
 • تلفنخانه …………. ٣- ٣٢۴٢۶٩٨٢

درمانگاه مشکین شهر

 • مشکین شهر، دروازه اردبیل، کد پستی ۵٨١٩١۵۶۶١٨
 • ریاست ………. ٣٢۵٢۴٨١۵
 • نمابر ………… ٣٢۵۴٠٠۵٧
 • اداری …………. ٣٢۵٢۶۵١۶
 • مالی ………….. ٣٢۵٢۶۵١۶
 • حراست ……… ٣٢۵۴۵۵١٠
 • ناظر اسناد پزشکی ………. ٣٢۵۴٠٠۵٩
 • نوبت دهی درمانگاه مشکین شهر ……….. ٣٢۵٢٨١٩٢.، ٣٢۵۴۴٧٩٨-٣٢۵۴۴٧٩۵، ٣٢۵٢۵٠۵٩
 • تلفنخانه …….. ٣٢۵۴٠٠۵٨، ٣٢۵۴٠٩۶۵

اطلاعات تکمیلی :

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

بیمارستان تامین اجتماعی,بیمارستان تامین اجتماعی تهران,بیمارستان بیمه,لیست بیمارستان,لیست تامین اجتماعی,ر

علی
 • ممنون بابت قرار دادن بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در اردبیل
۴.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending