لیست آدرس و تلفن نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی در اردبیل

برای ثبت نوبت دهی در بیمارستان های تامین اجتماعی در سراسر ایران می توانید از طریق کد دستوری USSD اقدام کنید که به مراتب سریع تر و راحت تر از نوبت دهی اینترنتی یا تلفنی می باشد  :

 1. برای ثبت نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی ابتدا ستاره ۱۴۲ مربع (( #۱۴۲*)) را با تلفن همراه خود شماره گیری کنید >> دریافت نوبت دهی از طریق کد دستوری ussd فقط از طریق خطوط تلفن “همراه اول ” امکان پذیر است.<<
 2.  سپس گزینه “۴ – نوبت دهی درمان” را انتخاب کنید
 3. سپس کد تلفن استان خود را با ۰ وارد کنید. برای مثال در تهران ۰۲۱ را وارد کنید. سپس صبر نمایید تا پاسخ از سمت سازمان تامین اجتماعی ارسال شود
 4. پس از دریافت پاسخ می توانید شهر خود را انتخاب کنید و عدد مربوط به شهر خود را ارسال کنید. در صورتی که پیام ” متنی برای پاسخ یافت نشد” دریافت کردید، گزینه “cancel” را انتخاب و مجددا فرایند بالا را انجام دهید. در صورتی که پس از چند بار تلاش در زمان های مختلف موفق به دریافت لیست شهر ها نشدید، از طریق نوبت دهی تلفنی یا اینترنتی اقدام کنید.
 5. در مرحله بعد، لیست بیمارستان ها مربوط به شهر انتخابی می آید. سپس عدد مربوط به بیمارستان یا درمانگاه را ارسال نمایید. “توجه داشته باشید برای ثبت نوبت دهی بیمارستان حتما می بایست در ساعت اعلام شده که در پیام ussd اعلام شده اقدام نمایید.”
 6. سپس نوع تخصص و زمان برای ویزیت پزشک را انتخاب کنید و نوبت خود را ثبت نمایید.

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-nobat/” target=”_blank” position=”center”]دریافت نوبت دهی اینترنتی بیمارستان های تامین اجتماعی[/button-green]
پیش شماره استان اردبیل کد (٠۴۵) میباشد.

مدیریت درمان بیمه تامین اجتماعی در اردبیل

اردبیل، اول شهرک اداری کارشناسان، روبروی بانک ملی، کدپستی ۵۶١۵٨١٣١۴٣

 • مدیریت ……… ٣٣٧۴٩١۵۴
 • نمابر ……….. ٣٣٧۴٩١۵٣
 • معاون ……… ٣٣٧۴٩١۵٩
 • اداری ………… ٣٣٧۴٩١۶٢، ٣٣٧۴٩١۵٢
 • بودجه ………. ٣٣٧۴٩١۵۵
 • بازرسی …….. ٣٣٧۴٩٢۵٣
 • درمان ……… ٣٣٧۴٩٢۵۶
 • مالی ……….. ٣٣٧۴٩٢۵٧
 • فناوری اطلاعات …….. ٣٣٧۴٩١۵٨، ٣٣٧۴٩٢۵٨
 • حراست …….. ٣٣٧۴٩١۶٠، ٣٣٧۴٩٢۶٠، ٣٣٧۴٩٢۵٩
 • حقوقی ……… ٣٣٧۴٩٢۶١
 • کمیسیون پزشکی ……….. ٣٣٣٣۵٠۶٧، ٣٣٣۶۵٨٧٩
 • روابط عمومی ……… ٣٣٧۴٩١۶٣
 • گزینش ………. ٣٣٧۴٩٢۶۴
 • کارشناس کلینیک پاراکلینیک ………. ٣٣٧۴٩١۵۶
 • کارشناس ترازنامه …………. ٣٣٧۴٩٢۶٧
 • طب کار ……… ٣٣٧۴٩٢۶۵
 • دبیرخانه ………. ٣٣٧۴٩٢۵٢
 • تدارکات ……… ٣٣٧۴٩٢۶٢
 • آمار ……….. ٣٣٧۴٩٢۶٣
 • کارشناس اقتصاد درمان …………… ٣٣٧۴٩٢۵۵
 • کارشناس صورتحساب …….. ٣٣٧۴٩١۵٧
 • بانک رفاه …………… ٣٣٢٣۴۵٠۵
 • آموزش ………. ٣٣٧۴٩٢۶۶
 • انبار داروئی ………… ٣٣٣۶۴۴٨٠

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

 • اردبیل، اول راه انزاب، کدپستی ۵۶١٧۶۶۶۴٧٩
 • ریاست ………. ٣٣٣٣٩٠٣٧
 • نمابر  ………. ٣٣٣۵٩٩٩٣
 • اداری ……….. ٣٣٣۵۴۶٩٩
 • مالی ………. ٣٣٣۵۶٨٧۵
 • فناوری اطلاعات …….. ٣٣٣٣۵٧٩۴
 • رسیدگی ………. ٣٣٣۵٩٢٩٨
 • داروخانه …….. ٣٣٣۶١۶٠٩
 • خسارات متفرقه بیمارستانی ……… ٣٣٣۶۶۵۵٣
 • پزشک مشاور ………. ٣٣٣۶۴٠۴٠
 • بازرسی ………. ٣٣٣۶۶۵٣٨
 • بانک رفاه شعبه جام جم …….. ٣٣٨١۴۴٠٠
 • تلفنخانه ………… ٨-٣٣٣۵٩٢٩٧

بیمارستان سبلان

 • اردبیل، میدان وحدت، کد پستی ۵۶١۶۶٩۴۶١٣
 • ریاست ……… ٣٣٣۵٧۶٨٨
 • نمابر ………. ٣٣٣٣٩٧٩٣
 • مدیریت ……… ٣٣٣۵٩٨٢٨
 • پرستاری ……… ٣٣٣٣٧٨١٩
 • اورژانس ……… ٣٣٣۶١۴٣۶
 • اتاق عمل …………… ٣٣٣٣٩٧٠١
 • ICU-CCU …………. ٣٣٣٣۵١١٢
 • NICU ………. ٣٣٣۵٧٣٢٩
 • داروخانه ……… ٣٣٣٣٠٠٠١
 • پذیرش، مدارک پزشکی ………. ٣٣٣۶١٩۶۴
 • اداری ………. ٣٣٣۵٩۵٧۶
 • مالی ………. ٣٣٣۵٧۶٨۶
 • فناوری اطلاعات …………… ٣٣٣۵٧٣٣٣
 • تدارکات …………… ٣٣٣۵٧٣٧٧
 • نگهبانی ………. ٣٣٣۶۴۴٩٠
 • بهداشت ………. ٣٣٣٣٠٢٩٠
 • کتابخانه ……… ٣٣٣۵٨٨٢٢
 • بانک رفاه شعبه میدان وحدت ………. ٣٣٣۵٠٠٩٩
 • نوبت دهی بیمارستان سبلان  ………….. ٣٣٣٣۵٩٠٠، ٣٣٣٣۵٨٠٠
 • تلفنخانه ………. ٣٣٣٣٩٧٩١، ٣٣٣۶٢١٠٧

درمانگاه میرزاحسینی اردبیل

 • اردبیل، میدان جهاد، جنب فروشگاه رفاه، کدپستی ۵۶١٨٧۵۵۵۴۵
 • ریاست ……… ٣٣٨١٩٠۴٨
 • نمابر …………. ٣٣٨١٩٠۵٠
 • اداری ………… ٣٣٨١٩٠۶٧
 • مالی …………. ٣٣٨١٩٠٧٢
 • فناوری اطلاعات …….. ٣٣٨١٩٠۴٩
 • خدمات اداری ………… ٣٣٨١٩٠۶٢
 • طب کار ………. ٣٣٨١٩٠٧٣
 • نوبت دهی درمانگاه میرزاحسینی اردبیل …………… ٣٣٨٢١٩۵٣، ٣٣٨٢١٩۵۵- ٣٣٨٢١٩۶٠، ٣٣٨٢١٩۶٩
 • تلفنخانه ………….,٧-٣٣٨١٩٠۴۵

بیمارستان ارس پارس آباد

 • پارس آباد، خیابان جمهوری، کدپستی ۵۶٩١٨٧۶۴٩١
 • ریاست ……… ٣٢٧٢٣۶۴٩
 • نمابر ………… ٣٢٧٨٧١١٣
 • مدیریت …….. ٣٢٧٢۶٠٧٠
 • پرستاری …….. ٣٢٧٢٩٠٢٧
 • بخش زایمان ………. ٣٢٧٢٣۶۵۴
 • بخش اطفال …………. ٣٢٧٢٢٧١۴
 • بخش زنان …………… ٣٢٧٢٢٧٣٠
 • منشی پزشکی ………. ٣٢٧٢۶٠٢٨
 • اداری …………. ٣٢٧٢۶٠۶۶
 • مالی …………. ٣٢٧٢٩٠٢٨
 • کارپردازی ………. ٣٢٧٢۶٠٢٩
 • فناوری اطلاعات …….. ٣٢٧٢٧٠١٧
 • حراست ……… ٣٢٧٢۵۵١٨
 • نوبت دهی بیمارستان ارس پارس آباد …….. ٣٢٧٢٣۶۵١، ٣٢٧٢٣٧٢۵
 • ٣٢٧٢٣٧١۶، ٣٢٧٢٠۴٢۴، ٣٢٧٢٣٧۴٠
 • تلفنخانه …….. ٣٢٧٢٩٠٢۶، ۶-٣٢٧٢۶٠٢۵

درمانگاه خلخال

 • خلخال، خیابان سی متری، کدپستی ۵۶٨١٧۴١١۶٨
 • ریاست ……….. ٣٢۴٢١٩٩٣
 • نمابر …………. ٣٢۴٢۶٩٨١
 • اداری و مالی ……….. ٣٢۴٢٨٨۴۵
 • فناوری اطلاعات ………. ٣٢۴٢٨۶٠۴
 • ناظر اسناد پزشکی …………… ٣٢۴٣١٧٩۶
 • نوبت دهی درمانگاه خلخال  ….. .. ٣-٣٢۴٢٢۴۶٢، ٣٢۴٢٢۴١٨، ٣٢۴٢٢۴٨٠
 • تلفنخانه …………. ٣- ٣٢۴٢۶٩٨٢

درمانگاه مشکین شهر

 • مشکین شهر، دروازه اردبیل، کد پستی ۵٨١٩١۵۶۶١٨
 • ریاست ………. ٣٢۵٢۴٨١۵
 • نمابر ………… ٣٢۵۴٠٠۵٧
 • اداری …………. ٣٢۵٢۶۵١۶
 • مالی ………….. ٣٢۵٢۶۵١۶
 • حراست ……… ٣٢۵۴۵۵١٠
 • ناظر اسناد پزشکی ………. ٣٢۵۴٠٠۵٩
 • نوبت دهی درمانگاه مشکین شهر ……….. ٣٢۵٢٨١٩٢.، ٣٢۵۴۴٧٩٨-٣٢۵۴۴٧٩۵، ٣٢۵٢۵٠۵٩
 • تلفنخانه …….. ٣٢۵۴٠٠۵٨، ٣٢۵۴٠٩۶۵

اطلاعات تکمیلی :

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-nobat/” target=”_blank” position=”center”]دریافت نوبت دهی اینترنتی بیمارستان های تامین اجتماعی[/button-green]

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-blue url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=WP-12845″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]مشاوره تلفنی تخصصی >>[/button-blue]

بیمارستان تامین اجتماعی,بیمارستان تامین اجتماعی تهران,بیمارستان بیمه,لیست بیمارستان,لیست تامین اجتماعی,ر

علی
 • ممنون بابت قرار دادن بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در اردبیل
  (۴)
Overall
۴
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

یک پاسخ

 1. Fatema اکتبر 20, 2019

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا