بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در اردبیل

پیش شماره استان اردبیل کد (٠۴۵) میباشد.

مدیریت درمان بیمه تامین اجتماعی در اردبیل

اردبیل، اول شهرک اداری کارشناسان، روبروی بانک ملی، کدپستی ۵۶١۵٨١٣١۴٣
مدیریت ………………………………………….. ٣٣٧۴٩١۵۴
نمابر ………………………………………………. ٣٣٧۴٩١۵٣
معاون …………………………………………….. ٣٣٧۴٩١۵٩
اداری ……………………………. ٣٣٧۴٩١۶٢، ٣٣٧۴٩١۵٢
بودجه ……………………………………………… ٣٣٧۴٩١۵۵
بازرسی ……………………………………………. ٣٣٧۴٩٢۵٣
درمان …………………………………………….. ٣٣٧۴٩٢۵۶
مالی ………………………………………………. ٣٣٧۴٩٢۵٧
فناوری اطلاعات ……………. ٣٣٧۴٩١۵٨، ٣٣٧۴٩٢۵٨
حراست …….. ٣٣٧۴٩١۶٠، ٣٣٧۴٩٢۶٠، ٣٣٧۴٩٢۵٩
حقوقی …………………………………………….. ٣٣٧۴٩٢۶١
کمیسیون پزشکی ……….. ٣٣٣٣۵٠۶٧، ٣٣٣۶۵٨٧٩
روابط عمومی …………………………………… ٣٣٧۴٩١۶٣
گزینش …………………………………………… ٣٣٧۴٩٢۶۴
کارشناس کلینیک ـ پاراکلینیک ……………… ٣٣٧۴٩١۵۶
کارشناس ترازنامه …………………………….. ٣٣٧۴٩٢۶٧
طب کار ………………………………………….. ٣٣٧۴٩٢۶۵
دبیرخانه …………………………………………… ٣٣٧۴٩٢۵٢
تدارکات ………………………………………….. ٣٣٧۴٩٢۶٢
آمار ………………………………………………. ٣٣٧۴٩٢۶٣
کارشناس اقتصاد درمان …………………….. ٣٣٧۴٩٢۵۵
کارشناس صورتحساب ………………………… ٣٣٧۴٩١۵٧
بانک رفاه ………………………………………… ٣٣٢٣۴۵٠۵
آموزش …………………………………………… ٣٣٧۴٩٢۶۶
انبار داروئی ……………………………………… ٣٣٣۶۴۴٨٠

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

اردبیل، اول راه انزاب، کدپستی ۵۶١٧۶۶۶۴٧٩
ریاست …………………………………………… ٣٣٣٣٩٠٣٧
نمابر  ……………………………………………… ٣٣٣۵٩٩٩٣
اداری ………………………………………………. ٣٣٣۵۴۶٩٩
مالی ……………………………………………… ٣٣٣۵۶٨٧۵
فناوری اطلاعات ……………………………….. ٣٣٣٣۵٧٩۴
رسیدگی …………………………………………… ٣٣٣۵٩٢٩٨
داروخانه ……………………………………………. ٣٣٣۶١۶٠٩
خسارات متفرقه ـ بیمارستانی …………….. ٣٣٣۶۶۵۵٣
پزشک مشاور ……………………………………. ٣٣٣۶۴٠۴٠
بازرسی …………………………………………… ٣٣٣۶۶۵٣٨
بانک رفاه شعبه جام جم ……………………… ٣٣٨١۴۴٠٠
تلفنخانه ……………………………………… ٨-٣٣٣۵٩٢٩٧

بیمارستان سبلان

اردبیل، میدان وحدت، کد پستی ۵۶١۶۶٩۴۶١٣
ریاست ………………………………………….. ٣٣٣۵٧۶٨٨
نمابر ……………………………………………… ٣٣٣٣٩٧٩٣
مدیریت ………………………………………….. ٣٣٣۵٩٨٢٨
پرستاری ………………………………………….. ٣٣٣٣٧٨١٩
اورژانس ………………………………………….. ٣٣٣۶١۴٣۶
اتاق عمل ………………………………………… ٣٣٣٣٩٧٠١
ICU-CCU ………………………………………. ٣٣٣٣۵١١٢
NICU …………………………………………… ٣٣٣۵٧٣٢٩
داروخانه …………………………………………….. ٣٣٣٣٠٠٠١
پذیرش، مدارک پزشکی ……………………….. ٣٣٣۶١٩۶۴
اداری ……………………………………………… ٣٣٣۵٩۵٧۶
مالی ……………………………………………… ٣٣٣۵٧۶٨۶
فناوری اطلاعات ………………………………. ٣٣٣۵٧٣٣٣
تدارکات ………………………………………… ٣٣٣۵٧٣٧٧
نگهبانی …………………………………………… ٣٣٣۶۴۴٩٠
بهداشت …………………………………………… ٣٣٣٣٠٢٩٠
کتابخانه ………………………………………….. ٣٣٣۵٨٨٢٢
بانک رفاه شعبه میدان وحدت ……………… ٣٣٣۵٠٠٩٩
نوبت دهی بیمارستان سبلان  ……………………. ٣٣٣٣۵٩٠٠، ٣٣٣٣۵٨٠٠
تلفنخانه ……………………….. ٣٣٣٣٩٧٩١، ٣٣٣۶٢١٠٧

درمانگاه میرزاحسینی اردبیل

اردبیل، میـدان جـهاد، جنـب فروشـگاه رفاه، کدپســتی ۵۶١٨٧۵۵۵۴۵
ریاست …………………………………………….. ٣٣٨١٩٠۴٨
نمابر ………………………………………………… ٣٣٨١٩٠۵٠
اداری ……………………………………………….. ٣٣٨١٩٠۶٧
مالی ………………………………………………… ٣٣٨١٩٠٧٢
فناوری اطلاعات ………………………………….. ٣٣٨١٩٠۴٩
خدمات اداری ……………………………………… ٣٣٨١٩٠۶٢
طب کار …………………………………………… ٣٣٨١٩٠٧٣
نوبت دهی درمانگاه میرزاحسینی اردبیل …………………….. ٣٣٨٢١٩۵٣، ٣٣٨٢١٩۵۵
٣٣٨٢١٩۶٠، ٣٣٨٢١٩۶٩
تلفنخانه ……………………………………….,٧-٣٣٨١٩٠۴۵

بیمارستان ارس پارس آباد

پارس آباد، خیابان جمهوری، کدپستی ۵۶٩١٨٧۶۴٩١
ریاست …………………………………………….. ٣٢٧٢٣۶۴٩
نمابر ……………………………………………….. ٣٢٧٨٧١١٣
مدیریت ……………………………………………. ٣٢٧٢۶٠٧٠
پرستاری ……………………………………………. ٣٢٧٢٩٠٢٧
بخش زایمان ……………………………………. ٣٢٧٢٣۶۵۴
بخش اطفال ………………………………………. ٣٢٧٢٢٧١۴
بخش زنان ………………………………………… ٣٢٧٢٢٧٣٠
منشی پزشکی ……………………………………. ٣٢٧٢۶٠٢٨
اداری ………………………………………………… ٣٢٧٢۶٠۶۶
مالی ………………………………………………… ٣٢٧٢٩٠٢٨
کارپردازی …………………………………………… ٣٢٧٢۶٠٢٩
فناوری اطلاعات ………………………………….. ٣٢٧٢٧٠١٧
حراست …………………………………………….. ٣٢٧٢۵۵١٨
نوبت دهی بیمارستان ارس پارس آباد ……………………… ٣٢٧٢٣۶۵١، ٣٢٧٢٣٧٢۵
٣٢٧٢٣٧١۶، ٣٢٧٢٠۴٢۴، ٣٢٧٢٣٧۴٠
تلفنخانه ……………………… ٣٢٧٢٩٠٢۶، ۶-٣٢٧٢۶٠٢۵

درمانگاه خلخال

خلخال، خیابان سی متری، کدپستی ۵۶٨١٧۴١١۶٨
ریاست ………………………………………………. ٣٢۴٢١٩٩٣
نمابر ………………………………………………… ٣٢۴٢۶٩٨١
اداری و مالی …………………………………….. ٣٢۴٢٨٨۴۵
فناوری اطلاعات …………………………………. ٣٢۴٢٨۶٠۴
ناظر اسناد پزشکی ………………………………. ٣٢۴٣١٧٩۶
نوبت دهی درمانگاه خلخال  ….. .. ٣-٣٢۴٢٢۴۶٢، ٣٢۴٢٢۴١٨، ٣٢۴٢٢۴٨٠
تلفنخانه ………………………………………. ٣- ٣٢۴٢۶٩٨٢

درمانگاه مشکین شهر

مشکین شهر، دروازه اردبیل، کد پستی ۵٨١٩١۵۶۶١٨
ریاست ……………………………………………… ٣٢۵٢۴٨١۵
نمابر ……………………………………………….. ٣٢۵۴٠٠۵٧
اداری ………………………………………………… ٣٢۵٢۶۵١۶
مالی …………………………………………………. ٣٢۵٢۶۵١۶
حراست …………………………………………….. ٣٢۵۴۵۵١٠
ناظر اسناد پزشکی …………………………………. ٣٢۵۴٠٠۵٩
نوبت دهی درمانگاه مشکین شهر …………………………… ٣٢۵٢٨١٩٢.، ٣٢۵۴۴٧٩٨-٣٢۵۴۴٧٩۵، ٣٢۵٢۵٠۵٩
تلفنخانه ………………………… ٣٢۵۴٠٠۵٨، ٣٢۵۴٠٩۶۵


آموزش دریافت فیش پرداخت حق بیمه ، بیمه اختیاری و مشاغل آزاد

مشاهده سابقه بیمه

آموزش ارسال اینترنتی لیست بیمه  

لیست شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی

جدیدترین قیمت دارو با احتساب بیمه


سوال بیمه ای خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی  , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث ، قانون کار و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

علی
  • ممنون بابت قرار دادن بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در اردبیل
۴.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending