لیست آدرس و تلفن نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی در لرستان

برای ثبت نوبت دهی در بیمارستان های تامین اجتماعی در سراسر ایران می توانید از طریق کد دستوری USSD اقدام کنید که به مراتب سریع تر و راحت تر از نوبت دهی اینترنتی یا تلفنی می باشد  :

 1. برای ثبت نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی ابتدا ستاره ۱۴۲ مربع (( #۱۴۲*)) را با تلفن همراه خود شماره گیری کنید >> دریافت نوبت دهی از طریق کد دستوری ussd فقط از طریق خطوط تلفن “همراه اول ” امکان پذیر است.<<
 2.  سپس گزینه “۴ – نوبت دهی درمان” را انتخاب کنید
 3. سپس کد تلفن استان خود را با ۰ وارد کنید. برای مثال در تهران ۰۲۱ را وارد کنید. سپس صبر نمایید تا پاسخ از سمت سازمان تامین اجتماعی ارسال شود
 4. پس از دریافت پاسخ می توانید شهر خود را انتخاب کنید و عدد مربوط به شهر خود را ارسال کنید. در صورتی که پیام ” متنی برای پاسخ یافت نشد” دریافت کردید، گزینه “cancel” را انتخاب و مجددا فرایند بالا را انجام دهید. در صورتی که پس از چند بار تلاش در زمان های مختلف موفق به دریافت لیست شهر ها نشدید، از طریق نوبت دهی تلفنی یا اینترنتی اقدام کنید.
 5. در مرحله بعد، لیست بیمارستان ها مربوط به شهر انتخابی می آید. سپس عدد مربوط به بیمارستان یا درمانگاه را ارسال نمایید. “توجه داشته باشید برای ثبت نوبت دهی بیمارستان حتما می بایست در ساعت اعلام شده که در پیام ussd اعلام شده اقدام نمایید.”
 6. سپس نوع تخصص و زمان برای ویزیت پزشک را انتخاب کنید و نوبت خود را ثبت نمایید.


پیش شماره استان لرستان (کد ٠۶۶)می باشد.

مدیریت درمان سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان لرستان

 • خرم آباد، کیلومتر ٢ جاده خوزستان، گلدشت شرقی، کدپستی ۶٨١٩٧٨٩۶٩١
 • مدیریت ………… ٣٣۴٣٢۶٢٠
 • معاون …………. ٣٣۴٣٢۶٢٨
 • نمابر ……………. ٣٣۴٣٢۶٢۵
 • روابط عمومی ……………. ٣٣۴٣٢۶۴٢
 • اداری ……………. ٣٣۴٣٢۶٢۴
 • فرابری داده ها …………….. ٣٣۴٣٢۶٢٧
 • اداری …………….. ٣٣۴٣٩٠٢٢
 • بودجه …………… ٣٣۴٣٢۶٢٩
 • حقوقی ………….. ٣٣۴٣٢۶۴١
 • دارو و تجهیزات …………… ٣٣۴٣٢۶٢٢
 • فنی و رفاهی …………….. ٣٣۴٣٢۶٢٣

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

 • خرم آباد، خیابان امام خمینی(ره) نرسیده به میدان شاپور خواست، کدپستی ۶٨١۵٨۴٨٨١٩
 • ریاست ………….. ٣٣٣١٨٠٣٩
 • معاون ………….. ٣٣٣٢۵۶۵١
 • نمابر …………….. ٣٣٣١٢٢۵٧
 • روابط عمومی، بازرسی …………….. ٣٣٣٢۵۶۵٣
 • مالی ……………. ٣٣٣١٨۴٢٧
 • اداری ………………. ٣٣٣٢٩٢١١
 • فرابری داده ها ………………. ٣٣٣۵١۵٢٠
 • مسئول رسیدگی …………… ٣٣٣٢٩٢١٠
 • بازرسی …………. ٣٣٣٢۵۶۵٣
 • پزشک مشاور ………………. ٣٣٣١٢٣٠٢
 • آمار …………….. ٣٣٣٢۵۶۵٠
 • پذیرش …………. ٣٣٣٢۵۶۵٢
 • خسارات متفرقه ………….. ٣٣٣١٢٢۵٨
 • حسابداری ……….. ٣٣٣٢۵۵۴
 • تایید دارو ………. ٣٣٣١٨۴٢۶
 • واحد بیمارستانی ………… ٣٣٣۵٠۵٢۵
 • واحد پزشکان ……………… ٣٣٣٢۵۶۵٠

بیمارستان ٢۵۶ تختخوابی خرم آباد

 • خرم آباد، کیلومتر ٢ جاده خوزستان، گلدشت شرقی، کدپستی ۶٨١٩٧٨٩۶٩١
 • ریاست …………. ٣٣۴٠٨١۴٣
 • مدیریت ………… ٣٣۴٢۶٠٣٠
 • نمابر ……………. ٣٣۴٠۴٩٣٩
 • روابط عمومی …………….. ٣٣۴٣۵٠٠٠
 • مالی ……………… ٣٣۴٠۵٢٢٠
 • اداری …………….. ٣٣۴٠۵٢٧٢
 • فرابری داده ها ……………… ٣٣۴٠۴٩۴٠
 • انبار دارویی ………………. ٣٣۴٣٣٧٠٩
 • حراست ………… ٣٣۴٣٢۶٣۶
 • اتاق عمل …….. ٣٣۴٠٢۵۶٨
 • آنکال پزشکان ………….. ٣٣۴٠٣٧۵۶
 • دفتر مترون …….. ٣٣۴٠۵٢٧١
 • واحد اعزام ……………….. ٣٣۴٠۶٨۵٨
 • کارپردازی و تدارکات ……………… ٣٣۴٠٧٨٣٧
 • تعمیرات و تجهیزات پزشکی ……………….. ٣٣۴٠٧٩٩٧
 • اورژانس ……….. ٣٣۴٠٨۵۴٠
 • ICU …………….. ٣٣۴٢٠٠٩٧
 • تاسیسات ……………….. ٣٣۴٣٧٩٨٨
 • آمار ……………… ٣٣۴٢٠٠٩٨
 • کمیسیون پزشکی ……….. ٣٣۴٣٢١۴٠
 • زایشگاه ………….. ٣٣۴٢٩١۵١
 • پذیرش ………….. ٣٣۴٢٢٣٢٠
 • تلفن نوبت دهی : ………… ٨-٣٣۴٣۶٠٣۵، ٨-٣٣۴٣٧٠٣۵
 • تلفنخانه …………. ۶٠٠و۵٠٠و۴٠٠و٣٠٠و٢٠٠و ٣٣۴١٣١٠٠

پلی کلینیک آیت اله کمالوند خرم آباد

 • خرم آباد، خیابان امام‌خمینی(ره)، میدان شاپور خواست، کدپستی ۶٨١۵٨٣٧۴۵٩
 • ریاست ………….. ٣٣٣١٧۶٠۶
 • نمابر ……………. ٣٣٣١٧۶٠٧
 • آمار، روابط عمومی …….. ٣٣٣۵٢٠۵۵
 • مالی ……………… ٣٣٣٢٩۴١٠
 • فرابری داده ها …………….. ٣٣٣٢۵۴۵۶
 • خط اینترنت ………………. ٣٣٣٢۶٣۶۴
 • پذیرش ……………. ٣٣٣٠٩۴٩۵، ٣٣٣٠۵٢٨۴
 • تلفن نوبت دهی : ………….. ۶-٣٣٣۵٣٨۴٣
 • تلفنخانه…………….. ٣٣٢٠٩۴٩۵، ٣٣٢٠۵٢٨۴

درمانگاه شماره سه خرم آباد

 • خرم آباد ، میدان کیو، بلوار حج، کدپستی ٨٣٧١٧-۶٨١٧٧
 • ریاست …………. ٣٣٢٣٢٢٣٧
 • نمابر ……………… ٣٣٢٢۶٠٠۴
 • مالی ……………….. ٣٣٢٣١۵١١
 • اداری ……………. ٣٣٢٣٢٢٣٨
 • فرابری داده ها ……………….. ٣٣٢٣١۵١٢
 • حسابداری ………. ٣٣٢٣٢۶٣٢
 • تلفن نوبت دهی : ……………… ٩-٣٣٢٠٨١٨٨
 • تلفنخانه …………….. ٣٣٢٢۵۴٣٩، ٣٣٢٠٠٩٠۵

بیمارستان کوثر بروجرد

 • نبش میدان امام خمینی(ره)، کدپستی ۶٩١٩۶٣٩٩٩٩
 • ریاست …………  ۴٢۴۴۵٠٣٣
 • نمابر ……………..  ۴٢۴۵١٣٠٠
 • مالی …………….. ۴٢۴۴۵١۶٩
 • اداری ……………… ۴٢۴۶٢٢١٨
 • فرابری داده ها ……………….. ۴٢۴۵١٣٠١
 • حراست ……………. ۴٢۴۶٢٢١٩
 • دفتر پرستاری ……………….. ۴٢۴۶٢٢١۶
 • آمار ………………. ۴٢۴۵١٣٠٢
 • کارپردازی ……….. ۴٢۴۴٩٩٨١
 • انبار دارو و تجهیزات ……………….. ۴٢۴۴٩٩٧۴
 • دفتر بهبود ……… ۴٢۴۴٩٩٨۶
 • تلفن نوبت دهی : …….. ۴٢۴۴۴۴۴١
 • تلفنخانه ……………….. ۵-۴٢۴۶٢٢١۴، ٧-۴٢۴۴٩٩٧۵

پلی کلینیک آیت اله بروجردی

 • بروجرد، خیابان آیت اله کاشانی، خیابان چمن، کدپستی ۶٩١۶۶۵٣١٣۵
 • ریاست …………… ۴٢۶٠٧٨٩٢
 • نمابر …………….. ۴٢۶٠٣٢٨٨
 • روابط عمومی …….. ۴٢۶١٢٩١٠
 • مالی ……………. ۴٢۶٠٧٣۵٨
 • اداری ……………… ۴٢۶٠٣٢٨٩
 • فرابری داده ها ………. ۴٢۶١٢٩١١
 • تلفن نوبت دهی : ……… ١-۴٢۶١٣٧۴٠، ٢-۴٢۶١۵٢۶١
 • تلفنخانه…………… ۶-۴٢۶٠٣٢٨۵، ۴٢۶٢۶٢۵٠

بیمارستان تخصصی زنان نرگس دورود

 • دورود، میدان آزادگان، بلوار شهید مدرس، کدپستی ۶٨٨١٨٧۴۵٧٩
 • ریاست ……………. ۴٣٢٣٢٢١٠
 • نمابر …………….  ۴٣٢٣٠٠٣۵
 • روابط عمومی …………….. ۴٣٢٣٠٠٣۵
 • مالی ………………. ۴٣٢٣٠٠١۵
 • فرابری داده ها ……………. ۴٣٢٣٠٠۵٠۴
 • زایشگاه ……….. ۴٣٢٣٨٨٨١
 • تجهیزات پزشکی …………. ۴٣٢٣١٢٣٧
 • کارپردازی ……… ۴٣٢٣٨٨٨٢
 • دفتر پرستاری ………………. ۴٣٢٣١٩۶۶
 • تلفن نوبت دهی : ………. ۴٣٢٣٠٠٠۵
 • تلفنخانه …… ۴٣٢٣١٠۶٨، ۴٣٢٣١۴۴٧، ۴٣٢٣١۶٨٨

درمانگاه شهدای کارگر دورود

 • دورود، کوی شهید بهشتی، خیابان فردوسی، کدپستی ۶٨٨١٨٩۵٧١۵
 • ریاست ……………. ۴٣٢٣٠٠١۶
 • نمابر ……………. ۴٣۴٢٢۶۵٧
 • اداری، روابط عمومی ……………….. ۴٣٢٣٢٩٧٣
 • مالی ……………… ۴٣٢٣٠٠١٧
 • فرابری داده ها ……………….. ۴٣٢۴٠٠١۶
 • تلفن نوبت دهی : ………. ۴٣٢۴۶۵١١
 • انبار دارویی ………………. ۴٣٢٣٣٣۴٠
 • طب کار و اسناد پزشکی …………… ۴٣٢٣٩٩۵۵
 • کارپردازی ………… ۴٣٢۴٠٠١۵
 • تلفنخانه ………… ۴٣٢٣۵۵١٣

درمانگاه ازنا

 • ابتدای خیابان شهید نواب صفوی، روبروی بانک مرکزی، کدپستی ۶٨٨١٨٩۵٧١۵
 • ریاست ………….. ۴٣۴٢۴۵٩٠
 • نمابر ……………… ۴٣۴٢۶۵٧
 • مالی ………….. ۴٣۴٣٨٨٧٨
 • اداری ……………. ۴٣۴٢٢٢٣٨
 • فرابری داده ها …………….. ۴٣۴٣۴۵۶٠
 • تلفن نوبت دهی : ……….. ۴٣۴٢۴۵٧٠، ۴٣۴٢۴۶۶٠
 • تلفنخانه …. ۴٣۴٢۶٩٣٩، ۴٣۴٢۴۶۶٠، ۴٣۴٢٣٨۶۴

درمانگاه شهدای هفت تیر الیگودرز

 • الیگودرز، خیابان شهید عسگری (پونه زار)، کدپستی ۶٨۶١٧۴٨٣٧١
 • ریاست، نمابر …………….. ۴٣٣٢٩٠٩۴
 • مالی ……………. ۴٣٣٢۶٨٧۶
 • اداری، روابط عمومی ……………….. ۴٣٣٢٠٩٧۶
 • فرابری داده ها …………….. ۴٣٣٢۶٨۶۴
 • تلفن نوبت دهی : ……….. ۴٣٣٢۵١۶٧، ۴٣٣٢٠٩٧۵
 • تلفنخانه …….. ٣-۴٣٣٢٩٠٩٢

درمانگاه کوهدشت

 • کوهدشت، میدان فرمانداری، جنب دبیرستان دکتر حسابی، کدپستی ۶٨۴١٨٧١٣٨٩
 • ریاست …………… ٣٢۶٢۶٩٧٠
 • نمابر …….. ٣٢۶٢٢١١٠
 • مالی ……………… ٣٢۶٢٢٠٨۴
 • اداری ……………… ٣٢۶٢٢٠٧۶
 • فرابری داده ها ………………. ٣٢۶٣۵۵۴١
 • تلفن نوبت دهی : ………………. ٣-٣٢۶٢٢٠٨٢
 • تلفنخانه ………… ٣٢۶۴٠۵٠۴

اطلاعات تکمیلی :

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

بیمارستان

علی
 • ممنون بابت قراردادن بیمارستان ها و درمانگاه های تامین اجتماعی در لرستان
  (۴)
Overall
۴
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا