لیست آدرس و تلفن نوبت دهی بیمارستان تامین اجتماعی در لرستان

پیش شماره استان لرستان (کد ٠۶۶)می باشد.

مدیریت درمان سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان لرستان

 • خرم آباد، کیلومتر ٢ جاده خوزستان، گلدشت شرقی، کدپستی ۶٨١٩٧٨٩۶٩١
 • مدیریت ………… ٣٣۴٣٢۶٢٠
 • معاون …………. ٣٣۴٣٢۶٢٨
 • نمابر ……………. ٣٣۴٣٢۶٢۵
 • روابط عمومی ……………. ٣٣۴٣٢۶۴٢
 • مالی …………… ٣٣۴٣٢۶٣۴
 • اداری ……………. ٣٣۴٣٢۶٢۴
 • فرابری داده ها …………….. ٣٣۴٣٢۶٢٧
 • حسابداری ……… ٣٣۴٣٢۶٣٢
 • حراست ………… ٣٣۴٣٢۶٣۶
 • اداری …………….. ٣٣۴٣٩٠٢٢
 • درمان ………….. ٣٣۴٣٢۶٣٠
 • بودجه …………… ٣٣۴٣٢۶٢٩
 • بهبود کیفیت ……………. ٣٣۴٣٢۶٣٨
 • آموزش ……….. ٣٣۴٣٢۶٣٧
 • اقتصاد درمان ……………. ٣٣۴٢٣٨٣٠
 • آمار ……………. ٣٣۴٣٢۶٣۵
 • حقوقی ………….. ٣٣۴٣٢۶۴١
 • طب کار و کمیسیون پزشکی ……………….. ٣٣۴٣٢۶٣٩
 • دارو و تجهیزات …………… ٣٣۴٣٢۶٢٢
 • فنی و رفاهی …………….. ٣٣۴٣٢۶٢٣
 • دبیرخانه ………. ٣٣۴٣٢۶٣٣
 • تلفنخانه ………… ٣٣۴٣٢۶٣١

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

 • خرم آباد، خیابان امام خمینی(ره) نرسیده به میدان شاپور خواست، کدپستی ۶٨١۵٨۴٨٨١٩
 • ریاست ………….. ٣٣٣١٨٠٣٩
 • معاون ………….. ٣٣٣٢۵۶۵١
 • نمابر …………….. ٣٣٣١٢٢۵٧
 • روابط عمومی، بازرسی …………….. ٣٣٣٢۵۶۵٣
 • مالی ……………. ٣٣٣١٨۴٢٧
 • اداری ………………. ٣٣٣٢٩٢١١
 • فرابری داده ها ………………. ٣٣٣۵١۵٢٠
 • مسئول رسیدگی …………… ٣٣٣٢٩٢١٠
 • بازرسی …………. ٣٣٣٢۵۶۵٣
 • پزشک مشاور ………………. ٣٣٣١٢٣٠٢
 • آمار …………….. ٣٣٣٢۵۶۵٠
 • پذیرش …………. ٣٣٣٢۵۶۵٢
 • خسارات متفرقه ………….. ٣٣٣١٢٢۵٨
 • حسابداری ……….. ٣٣٣٢۵۵۴
 • تایید دارو ………. ٣٣٣١٨۴٢۶
 • واحد بیمارستانی ………… ٣٣٣۵٠۵٢۵
 • واحد پزشکان ……………… ٣٣٣٢۵۶۵٠

بیمارستان ٢۵۶ تختخوابی خرم آباد

 • خرم آباد، کیلومتر ٢ جاده خوزستان، گلدشت شرقی، کدپستی ۶٨١٩٧٨٩۶٩١
 • ریاست …………. ٣٣۴٠٨١۴٣
 • مدیریت ………… ٣٣۴٢۶٠٣٠
 • نمابر ……………. ٣٣۴٠۴٩٣٩
 • روابط عمومی …………….. ٣٣۴٣۵٠٠٠
 • مالی ……………… ٣٣۴٠۵٢٢٠
 • اداری …………….. ٣٣۴٠۵٢٧٢
 • فرابری داده ها ……………… ٣٣۴٠۴٩۴٠
 • انبار دارویی ………………. ٣٣۴٣٣٧٠٩
 • حراست ………… ٣٣۴٣٢۶٣۶
 • اتاق عمل …….. ٣٣۴٠٢۵۶٨
 • آنکال پزشکان ………….. ٣٣۴٠٣٧۵۶
 • دفتر مترون …….. ٣٣۴٠۵٢٧١
 • واحد اعزام ……………….. ٣٣۴٠۶٨۵٨
 • کارپردازی و تدارکات ……………… ٣٣۴٠٧٨٣٧
 • تعمیرات و تجهیزات پزشکی ……………….. ٣٣۴٠٧٩٩٧
 • اورژانس ……….. ٣٣۴٠٨۵۴٠
 • ICU …………….. ٣٣۴٢٠٠٩٧
 • تاسیسات ……………….. ٣٣۴٣٧٩٨٨
 • آمار ……………… ٣٣۴٢٠٠٩٨
 • کمیسیون پزشکی ……….. ٣٣۴٣٢١۴٠
 • زایشگاه ………….. ٣٣۴٢٩١۵١
 • پذیرش ………….. ٣٣۴٢٢٣٢٠
 • تلفن نوبت دهی : ………… ٨-٣٣۴٣۶٠٣۵، ٨-٣٣۴٣٧٠٣۵
 • تلفنخانه …………. ۶٠٠و۵٠٠و۴٠٠و٣٠٠و٢٠٠و ٣٣۴١٣١٠٠

پلی کلینیک آیت اله کمالوند خرم آباد

 • خرم آباد، خیابان امام‌خمینی(ره)، میدان شاپور خواست، کدپستی ۶٨١۵٨٣٧۴۵٩
 • ریاست ………….. ٣٣٣١٧۶٠۶
 • نمابر ……………. ٣٣٣١٧۶٠٧
 • آمار، روابط عمومی …….. ٣٣٣۵٢٠۵۵
 • مالی ……………… ٣٣٣٢٩۴١٠
 • فرابری داده ها …………….. ٣٣٣٢۵۴۵۶
 • خط اینترنت ………………. ٣٣٣٢۶٣۶۴
 • پذیرش ……………. ٣٣٣٠٩۴٩۵، ٣٣٣٠۵٢٨۴
 • تلفن نوبت دهی : ………….. ۶-٣٣٣۵٣٨۴٣
 • تلفنخانه…………….. ٣٣٢٠٩۴٩۵، ٣٣٢٠۵٢٨۴

درمانگاه شماره سه خرم آباد

 • خرم آباد ، میدان کیو، بلوار حج، کدپستی ٨٣٧١٧-۶٨١٧٧
 • ریاست …………. ٣٣٢٣٢٢٣٧
 • نمابر ……………… ٣٣٢٢۶٠٠۴
 • مالی ……………….. ٣٣٢٣١۵١١
 • اداری ……………. ٣٣٢٣٢٢٣٨
 • فرابری داده ها ……………….. ٣٣٢٣١۵١٢
 • حسابداری ………. ٣٣٢٣٢۶٣٢
 • تلفن نوبت دهی : ……………… ٩-٣٣٢٠٨١٨٨
 • تلفنخانه …………….. ٣٣٢٢۵۴٣٩، ٣٣٢٠٠٩٠۵

بیمارستان کوثر بروجرد

 • نبش میدان امام خمینی(ره)، کدپستی ۶٩١٩۶٣٩٩٩٩
 • ریاست …………  ۴٢۴۴۵٠٣٣
 • نمابر ……………..  ۴٢۴۵١٣٠٠
 • مالی …………….. ۴٢۴۴۵١۶٩
 • اداری ……………… ۴٢۴۶٢٢١٨
 • فرابری داده ها ……………….. ۴٢۴۵١٣٠١
 • حراست ……………. ۴٢۴۶٢٢١٩
 • دفتر پرستاری ……………….. ۴٢۴۶٢٢١۶
 • آمار ………………. ۴٢۴۵١٣٠٢
 • کارپردازی ……….. ۴٢۴۴٩٩٨١
 • انبار دارو و تجهیزات ……………….. ۴٢۴۴٩٩٧۴
 • دفتر بهبود ……… ۴٢۴۴٩٩٨۶
 • تلفن نوبت دهی : …….. ۴٢۴۴۴۴۴١
 • تلفنخانه ……………….. ۵-۴٢۴۶٢٢١۴، ٧-۴٢۴۴٩٩٧۵

پلی کلینیک آیت اله بروجردی

 • بروجرد، خیابان آیت اله کاشانی، خیابان چمن، کدپستی ۶٩١۶۶۵٣١٣۵
 • ریاست …………… ۴٢۶٠٧٨٩٢
 • نمابر …………….. ۴٢۶٠٣٢٨٨
 • روابط عمومی …….. ۴٢۶١٢٩١٠
 • مالی ……………. ۴٢۶٠٧٣۵٨
 • اداری ……………… ۴٢۶٠٣٢٨٩
 • فرابری داده ها ………. ۴٢۶١٢٩١١
 • تلفن نوبت دهی : ……… ١-۴٢۶١٣٧۴٠، ٢-۴٢۶١۵٢۶١
 • تلفنخانه…………… ۶-۴٢۶٠٣٢٨۵، ۴٢۶٢۶٢۵٠

بیمارستان تخصصی زنان نرگس دورود

 • دورود، میدان آزادگان، بلوار شهید مدرس، کدپستی ۶٨٨١٨٧۴۵٧٩
 • ریاست ……………. ۴٣٢٣٢٢١٠
 • نمابر …………….  ۴٣٢٣٠٠٣۵
 • روابط عمومی …………….. ۴٣٢٣٠٠٣۵
 • مالی ………………. ۴٣٢٣٠٠١۵
 • فرابری داده ها ……………. ۴٣٢٣٠٠۵٠۴
 • زایشگاه ……….. ۴٣٢٣٨٨٨١
 • تجهیزات پزشکی …………. ۴٣٢٣١٢٣٧
 • کارپردازی ……… ۴٣٢٣٨٨٨٢
 • دفتر پرستاری ………………. ۴٣٢٣١٩۶۶
 • تلفن نوبت دهی : ………. ۴٣٢٣٠٠٠۵
 • تلفنخانه …… ۴٣٢٣١٠۶٨، ۴٣٢٣١۴۴٧، ۴٣٢٣١۶٨٨

درمانگاه شهدای کارگر دورود

 • دورود، کوی شهید بهشتی، خیابان فردوسی، کدپستی ۶٨٨١٨٩۵٧١۵
 • ریاست ……………. ۴٣٢٣٠٠١۶
 • نمابر ……………. ۴٣۴٢٢۶۵٧
 • اداری، روابط عمومی ……………….. ۴٣٢٣٢٩٧٣
 • مالی ……………… ۴٣٢٣٠٠١٧
 • فرابری داده ها ……………….. ۴٣٢۴٠٠١۶
 • تلفن نوبت دهی : ………. ۴٣٢۴۶۵١١
 • انبار دارویی ………………. ۴٣٢٣٣٣۴٠
 • طب کار و اسناد پزشکی …………… ۴٣٢٣٩٩۵۵
 • کارپردازی ………… ۴٣٢۴٠٠١۵
 • تلفنخانه ………… ۴٣٢٣۵۵١٣

درمانگاه ازنا

 • ابتدای خیابان شهید نواب صفوی، روبروی بانک مرکزی، کدپستی ۶٨٨١٨٩۵٧١۵
 • ریاست ………….. ۴٣۴٢۴۵٩٠
 • نمابر ……………… ۴٣۴٢۶۵٧
 • مالی ………….. ۴٣۴٣٨٨٧٨
 • اداری ……………. ۴٣۴٢٢٢٣٨
 • فرابری داده ها …………….. ۴٣۴٣۴۵۶٠
 • تلفن نوبت دهی : ……….. ۴٣۴٢۴۵٧٠، ۴٣۴٢۴۶۶٠
 • تلفنخانه …. ۴٣۴٢۶٩٣٩، ۴٣۴٢۴۶۶٠، ۴٣۴٢٣٨۶۴

درمانگاه شهدای هفت تیر الیگودرز

 • الیگودرز، خیابان شهید عسگری (پونه زار)، کدپستی ۶٨۶١٧۴٨٣٧١
 • ریاست، نمابر …………….. ۴٣٣٢٩٠٩۴
 • مالی ……………. ۴٣٣٢۶٨٧۶
 • اداری، روابط عمومی ……………….. ۴٣٣٢٠٩٧۶
 • فرابری داده ها …………….. ۴٣٣٢۶٨۶۴
 • تلفن نوبت دهی : ……….. ۴٣٣٢۵١۶٧، ۴٣٣٢٠٩٧۵
 • تلفنخانه …….. ٣-۴٣٣٢٩٠٩٢

درمانگاه کوهدشت

 • کوهدشت، میدان فرمانداری، جنب دبیرستان دکتر حسابی، کدپستی ۶٨۴١٨٧١٣٨٩
 • ریاست …………… ٣٢۶٢۶٩٧٠
 • نمابر …….. ٣٢۶٢٢١١٠
 • مالی ……………… ٣٢۶٢٢٠٨۴
 • اداری ……………… ٣٢۶٢٢٠٧۶
 • فرابری داده ها ………………. ٣٢۶٣۵۵۴١
 • تلفن نوبت دهی : ………………. ٣-٣٢۶٢٢٠٨٢
 • تلفنخانه ………… ٣٢۶۴٠۵٠۴

اطلاعات تکمیلی :

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

بیمارستان

علی
 • ممنون بابت قراردادن بیمارستان ها و درمانگاه های تامین اجتماعی در لرستان
۴.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending