بیمارستان ها و درمانگاه های تامین اجتماعی در لرستان

پیش شماره استان لرستان (کد ٠۶۶)می باشد.

مدیریت درمان سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان لرستان

خرم آباد، کیلومتر ٢ جاده خوزستان، گلدشت شرقی، کدپستی ۶٨١٩٧٨٩۶٩١
مدیریت …………………………………………… ٣٣۴٣٢۶٢٠
معاون ……………………………………………. ٣٣۴٣٢۶٢٨
نمابر ………………………………………………. ٣٣۴٣٢۶٢۵
روابط عمومی …………………………………… ٣٣۴٣٢۶۴٢
مالی ……………………………………………… ٣٣۴٣٢۶٣۴
اداری ………………………………………………. ٣٣۴٣٢۶٢۴
فرابری داده ها ……………………………………. ٣٣۴٣٢۶٢٧
حسابداری ………………………………………… ٣٣۴٣٢۶٣٢
حراست …………………………………………… ٣٣۴٣٢۶٣۶
اداری ……………………………………………….. ٣٣۴٣٩٠٢٢
درمان …………………………………………….. ٣٣۴٣٢۶٣٠
بودجه ……………………………………………… ٣٣۴٣٢۶٢٩
بهبود کیفیت …………………………………… ٣٣۴٣٢۶٣٨
آموزش ………………………………………….. ٣٣۴٣٢۶٣٧
اقتصاد درمان …………………………………… ٣٣۴٢٣٨٣٠
آمار ………………………………………………. ٣٣۴٣٢۶٣۵
حقوقی …………………………………………….. ٣٣۴٣٢۶۴١
طب کار و کمیسیون پزشکی ……………….. ٣٣۴٣٢۶٣٩
دارو و تجهیزات ………………………………….. ٣٣۴٣٢۶٢٢
فنی و رفاهی ……………………………………. ٣٣۴٣٢۶٢٣
دبیرخانه …………………………………………. ٣٣۴٣٢۶٣٣
تلفنخانه …………………………………………… ٣٣۴٣٢۶٣١

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

خرم آباد، خیابان امام خمینی(ره) نرسیده به میدان شاپور خواست، کدپستی ۶٨١۵٨۴٨٨١٩
ریاست …………………………………………….. ٣٣٣١٨٠٣٩
معاون …………………………………………….. ٣٣٣٢۵۶۵١
نمابر ……………………………………………….. ٣٣٣١٢٢۵٧
روابط عمومی، بازرسی ………………………… ٣٣٣٢۵۶۵٣
مالی ………………………………………………. ٣٣٣١٨۴٢٧
اداری …………………………………………………. ٣٣٣٢٩٢١١
فرابری داده ها ……………………………………… ٣٣٣۵١۵٢٠
مسئول رسیدگی ………………………………….. ٣٣٣٢٩٢١٠
بازرسی ……………………………………………. ٣٣٣٢۵۶۵٣
پزشک مشاور ……………………………………… ٣٣٣١٢٣٠٢
آمار ……………………………………………….. ٣٣٣٢۵۶۵٠
پذیرش ……………………………………………. ٣٣٣٢۵۶۵٢
خسارات متفرقه …………………………………. ٣٣٣١٢٢۵٨
حسابداری ………………………………………….. ٣٣٣٢۵۵۴
تایید دارو …………………………………………. ٣٣٣١٨۴٢۶
واحد بیمارستانی ……………………………….. ٣٣٣۵٠۵٢۵
واحد پزشکان …………………………………….. ٣٣٣٢۵۶۵٠

بیمارستان ٢۵۶ تختخوابی خرم آباد

خرم آباد، کیلومتر ٢ جاده خوزستان، گلدشت شرقی، کدپستی ۶٨١٩٧٨٩۶٩١
ریاست ……………………………………………. ٣٣۴٠٨١۴٣
مدیریت …………………………………………… ٣٣۴٢۶٠٣٠
نمابر ………………………………………………. ٣٣۴٠۴٩٣٩
روابط عمومی ……………………………………. ٣٣۴٣۵٠٠٠
مالی ………………………………………………… ٣٣۴٠۵٢٢٠
اداری ……………………………………………….. ٣٣۴٠۵٢٧٢
فرابری داده ها …………………………………….. ٣٣۴٠۴٩۴٠
انبار دارویی ……………………………………… ٣٣۴٣٣٧٠٩
حراست …………………………………………… ٣٣۴٣٢۶٣۶
اتاق عمل ……………………………………….. ٣٣۴٠٢۵۶٨
آنکال پزشکان …………………………………. ٣٣۴٠٣٧۵۶
دفتر مترون ……………………………………….. ٣٣۴٠۵٢٧١
واحد اعزام ………………………………………. ٣٣۴٠۶٨۵٨
کارپردازی و تدارکات …………………………. ٣٣۴٠٧٨٣٧
تعمیرات و تجهیزات پزشکی ……………….. ٣٣۴٠٧٩٩٧
اورژانس ………………………………………….. ٣٣۴٠٨۵۴٠
ICU ……………………………………………….. ٣٣۴٢٠٠٩٧
تاسیسات ………………………………………. ٣٣۴٣٧٩٨٨
آمار ………………………………………………… ٣٣۴٢٠٠٩٨
کمیسیون پزشکی ………………………………. ٣٣۴٣٢١۴٠
زایشگاه …………………………………………….. ٣٣۴٢٩١۵١
پذیرش …………………………………………….. ٣٣۴٢٢٣٢٠
نوبت دهی …………. ٨-٣٣۴٣۶٠٣۵، ٨-٣٣۴٣٧٠٣۵
تلفنخانه …………. ۶٠٠و۵٠٠و۴٠٠و٣٠٠و٢٠٠و ٣٣۴١٣١٠٠

پلی کلینیک آیت اله کمالوند خرم آباد

خرم آباد، خیابان امام‌خمینی(ره)، میدان شاپور خواست، کدپستی ۶٨١۵٨٣٧۴۵٩
ریاست …………………………………………….. ٣٣٣١٧۶٠۶
نمابر ………………………………………………. ٣٣٣١٧۶٠٧
آمار، روابط عمومی ……………………………. ٣٣٣۵٢٠۵۵
مالی ………………………………………………… ٣٣٣٢٩۴١٠
فرابری داده ها ……………………………………. ٣٣٣٢۵۴۵۶
خط اینترنت ……………………………………… ٣٣٣٢۶٣۶۴
پذیرش ……………………….. ٣٣٣٠٩۴٩۵، ٣٣٣٠۵٢٨۴
نوبت دهی ………………………………….. ۶-٣٣٣۵٣٨۴٣
تلفنخانه………………………… ٣٣٢٠٩۴٩۵، ٣٣٢٠۵٢٨۴

درمانگاه شماره سه خرم آباد

خرم، میدان کیو، بلوار حج، کدپستی ٨٣٧١٧-۶٨١٧٧
ریاست ……………………………………………. ٣٣٢٣٢٢٣٧
نمابر ………………………………………………… ٣٣٢٢۶٠٠۴
مالی ………………………………………………….. ٣٣٢٣١۵١١
اداری ………………………………………………. ٣٣٢٣٢٢٣٨
فرابری داده ها ………………………………………. ٣٣٢٣١۵١٢
حسابداری …………………………………………. ٣٣٢٣٢۶٣٢
نوبت دهی ……………………………………… ٩-٣٣٢٠٨١٨٨
تلفنخانه ………………………… ٣٣٢٢۵۴٣٩، ٣٣٢٠٠٩٠۵

بیمارستان کوثر بروجرد

نبش میدان امام خمینی(ره)، کدپستی ۶٩١٩۶٣٩٩٩٩
ریاست ……………………………………………  ۴٢۴۴۵٠٣٣
نمابر ………………………………………………..  ۴٢۴۵١٣٠٠
مالی ……………………………………………….. ۴٢۴۴۵١۶٩
اداری ………………………………………………… ۴٢۴۶٢٢١٨
فرابری داده ها ………………………………………. ۴٢۴۵١٣٠١
حراست ………………………………………………. ۴٢۴۶٢٢١٩
دفتر پرستاری ………………………………………. ۴٢۴۶٢٢١۶
آمار …………………………………………………. ۴٢۴۵١٣٠٢
کارپردازی ………………………………………….. ۴٢۴۴٩٩٨١
انبار دارو و تجهیزات …………………………… ۴٢۴۴٩٩٧۴
دفتر بهبود ………………………………………… ۴٢۴۴٩٩٨۶
نوبت دهی ………………………………………… ۴٢۴۴۴۴۴١
تلفنخانه ……………….. ۵-۴٢۴۶٢٢١۴، ٧-۴٢۴۴٩٩٧۵

پلی کلینیک آیت اله بروجردی

بروجرد، خیابان آیت اله کاشانی، خیابان چمن، کدپستی ۶٩١۶۶۵٣١٣۵
ریاست ……………………………………………… ۴٢۶٠٧٨٩٢
نمابر ……………………………………………….. ۴٢۶٠٣٢٨٨
روابط عمومی ……………………………………….. ۴٢۶١٢٩١٠
مالی ………………………………………………. ۴٢۶٠٧٣۵٨
اداری ………………………………………………… ۴٢۶٠٣٢٨٩
فرابری داده ها …………………………………………. ۴٢۶١٢٩١١
نوبت دهی ………………….. ١-۴٢۶١٣٧۴٠، ٢-۴٢۶١۵٢۶١
تلفنخانه………………………. ۶-۴٢۶٠٣٢٨۵، ۴٢۶٢۶٢۵٠

بیمارستان تخصصی زنان نرگس دورود

دورود، میدان آزادگان، بلوار شهید مدرس، کدپستی ۶٨٨١٨٧۴۵٧٩
ریاست ………………………………………………. ۴٣٢٣٢٢١٠
نمابر ……………………………………………….  ۴٣٢٣٠٠٣۵
روابط عمومی ……………………………………. ۴٣٢٣٠٠٣۵
مالی …………………………………………………. ۴٣٢٣٠٠١۵
فرابری داده ها …………………………………… ۴٣٢٣٠٠۵٠۴
زایشگاه ………………………………………….. ۴٣٢٣٨٨٨١
تجهیزات پزشکی ………………………………… ۴٣٢٣١٢٣٧
کارپردازی ………………………………………… ۴٣٢٣٨٨٨٢
دفتر پرستاری ……………………………………… ۴٣٢٣١٩۶۶
نوبت دهی ………………………………………….. ۴٣٢٣٠٠٠۵
تلفنخانه …… ۴٣٢٣١٠۶٨، ۴٣٢٣١۴۴٧، ۴٣٢٣١۶٨٨

درمانگاه شهدای کارگر دورود

دورود، کوی شهید بهشتی، خیابان فردوسی، کدپستی ۶٨٨١٨٩۵٧١۵
ریاست ………………………………………………. ۴٣٢٣٠٠١۶
نمابر ………………………………………………. ۴٣۴٢٢۶۵٧
اداری، روابط عمومی …………………………… ۴٣٢٣٢٩٧٣
مالی ………………………………………………… ۴٣٢٣٠٠١٧
فرابری داده ها ………………………………………. ۴٣٢۴٠٠١۶
نوبت دهی ………………………………………….. ۴٣٢۴۶۵١١
انبار دارویی ……………………………………… ۴٣٢٣٣٣۴٠
طب کار و اسناد پزشکی ………………………. ۴٣٢٣٩٩۵۵
کارپردازی …………………………………………… ۴٣٢۴٠٠١۵
تلفنخانه …………………………………………… ۴٣٢٣۵۵١٣

درمانگاه ازنا

ابتدای خیابان شهید نواب صفوی، روبروی بانک مرکزی، کدپستی ۶٨٨١٨٩۵٧١۵
ریاست …………………………………………….. ۴٣۴٢۴۵٩٠
نمابر ………………………………………………… ۴٣۴٢۶۵٧
مالی …………………………………………….. ۴٣۴٣٨٨٧٨
اداری ………………………………………………. ۴٣۴٢٢٢٣٨
فرابری داده ها ……………………………………. ۴٣۴٣۴۵۶٠
نوبت دهی ……………………. ۴٣۴٢۴۵٧٠، ۴٣۴٢۴۶۶٠
تلفنخانه …. ۴٣۴٢۶٩٣٩، ۴٣۴٢۴۶۶٠، ۴٣۴٢٣٨۶۴

درمانگاه شهدای هفت تیر الیگودرز

الیگودرز، خیابان شهید عسگری (پونه زار)، کدپستی ۶٨۶١٧۴٨٣٧١
ریاست، نمابر ……………………………………. ۴٣٣٢٩٠٩۴
مالی ………………………………………………. ۴٣٣٢۶٨٧۶
اداری، روابط عمومی …………………………… ۴٣٣٢٠٩٧۶
فرابری داده ها ……………………………………. ۴٣٣٢۶٨۶۴
نوبت دهی ……………………. ۴٣٣٢۵١۶٧، ۴٣٣٢٠٩٧۵
تلفنخانه ……………………………………….. ٣-۴٣٣٢٩٠٩٢

درمانگاه کوهدشت

کوهدشت، میدان فرمانداری، جنب دبیرستان دکتر حسابی، کدپستی ۶٨۴١٨٧١٣٨٩
ریاست ……………………………………………… ٣٢۶٢۶٩٧٠
نمابر …………………………………………………… ٣٢۶٢٢١١٠
مالی ………………………………………………… ٣٢۶٢٢٠٨۴
اداری ………………………………………………… ٣٢۶٢٢٠٧۶
فرابری داده ها ……………………………………… ٣٢۶٣۵۵۴١
نوبت دهی ………………………………………. ٣-٣٢۶٢٢٠٨٢
تلفنخانه …………………………………………… ٣٢۶۴٠۵٠۴


آموزش دریافت فیش پرداخت حق بیمه ، بیمه اختیاری و مشاغل آزاد

مشاهده سابقه بیمه

آموزش ارسال اینترنتی لیست بیمه  

لیست شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی


سوال بیمه ای خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی  , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث ، قانون کار و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

علی
  • ممنون بابت قراردادن بیمارستان ها و درمانگاه های تامین اجتماعی در لرستان
۴.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending