بیمارستان و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در خوزستان

پیش شماره استان خوزستان (کد ٠۶١) می باشد .

مدیریت درمان بیمه تامین اجتماعی خوزستان

اهواز، اتوبان گلستان، میدان کارگر،نبش خیابان ٩ رشد- کدپستی ۶١٣۴٩٩۴۴٣٣

دفتر مدیریت ……………………………………

٣٣٧٢١١٢١

دفتر مدیریت ……………………………………

٣٣٧٢١١٢٢

فکس دفتر مدیریت …………………………..

٣٣٣۴٠٠٣٧

معاون درمان ……………………………………

٣٣٣۴٠١١٧

معاون اداری ومالی ……………………………

٣٣٧٢١٠٠۶

حراست ……………………………………

٣٣٣۴١۶٠٣

فکس حراست ……………………………………

٣٣٣۴٠۴٨٢

اداره کلینیک ……………………………………

٣٣٧٢١١٢٣

اداره پاراکلینیک ……………………………………

٣٣٣۴٠٠۶٣

حقوقی ……………………………………

٣٣٣۴٠١٩٠

امور اداری ……………………………………

٣٣٣۴٠٠۶٩

فکس امور اداری ……………………………………

٣٣٧٢١٠٠۴

بودجه ……………………………………

٣٣٣۴٠٠۵٨

اقتصاد درمان ……………………………………

٣٣٣۴٠۴۴٨

بازرسی ……………………………………

٣٣٣۴٠۵٠۴

امور مالی ……………………………………

٣٣٣۴٠٣٢۶

آموزش ……………………………………

٣٣٣۴١۶٠٧

روابط عمومی ……………………………………

٣٣٧٢١٠٠٨

تلفن گویا روابط عمومی ………………………….

٣٣٧٢١٠٠٩

آمار ……………………………………

٣٣٣۴١۶٠٩

فرابری داده ها ……………………………………

٣٣٧٢١٠٠۵

طب کار ……………………………………

٣٣٧٢١٠٠٧

فنی و مهندسی ……………………………………

٣٣٣۴١۶٢٩

دفتر پرستاری ……………………………………

٣٣٣۴١٢٣٨

دبیرخانه ……………………………………

٣٣٣۴١۶٢۵

مرکز تلفن ……………………………………

٣٣٧٢١٠٠١-٣

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

اهواز، کیانپارس، فلکه دوم، ساختمان دکتر غرضی

ریاست …………………………………………….. ٣٣٧٣٠٠۶٠

نمابر ……………………………………………… ٣٣٣۶٣۵۶۶

دفتر ……………………………………………… ٣٣٣۶۴٧۴۶

اداری ………………………………………………. ٣٣٧٣٠٠۶٣

مالی …………………………………………….. ٣٣٣۶۴٧۴۵

حراست ………………………………………….. ٣٣٣٣٣۶۶٣

تلفنخانه ……………………………………..  ۴-٣٣٣٣١٨٨٢

بیمارستان امیرکبیر اهواز

اهواز، کوی انقلاب، خیابان امیرکبیر شمالی، نبش خیابان آزادی، کدپستی ۶١۵٣٧١۶٨١٧

ریاست ………………………………………….. ٣٣٧٧٣۵٩٧

نمابر ……………………………………………….. ٣٣٧٧٢۶٢٢

مالی ……………………………………………….. ٣٣٧٧٢٠١٧

اداری …………………………………………….. ٣٣٧٧٣٩۵٨

اورژانس ……………………………………………. ٣٣٧٧٢٠١٩

درمانگاه ٣ …………………. ٣٣٣۶٨٢١٧، ٣٣٣٣٨٨٩٩

درمانگاه ۶ ………………………………………. ٣٣٧٧۴٠٢۴

بیمارستان ١٧ شهریور اهواز

آبادان، شطیط، صندوق پستی۶٧۵

 ریاست ……………………………………………  ۵٣٣۵۴۵۴١

نمابر ……………………………………………… ۵٣٣۵۴۵۴٠

دفتر ………………………………………………. ۵٣٣۵٨٠۴۴

مالی ……………………………………………..  ۵٣٣۵۴۵۴٣

اداری ………………………………………………. ۵٣٣۵۴۴۵١

روابط عمومی …………………………………… ۵٣٣۵٣۵١۵

حراست ………………………………………….. ۵٣٣۵۴۴۵۴

تلفنخانه …………… ٨-۵٣٣۵۴۵۴۶، ۵-۵٣٣۵٨٠٨۴

بیمارستان بهبهان

بهبهان، میدان مادر

ریاست……………………………………………..  ۵٢٨٣٩۵١۴

نمابر………………………………………………… ۵٢٨٣٣٠٠٨

مالی ………………………………………………. ۵٢٨٣٠٨۴٨

اداری، روابط عمومی  …………………………. ۵٢٨٣٠٨۴٧

حراست ……………………………………………. ۵٢٨١٨۶٣٣

تلفنخانه …………………………. ۵٢٨٣٢٠٠٨، ۵٢٨٣۴۵٠١

۵٢٨٣۴۵٠۵، ۵٢٨٣٠١۶۶، ۵٢٨٣۴٠٠۵

بیمارستان ٢۵۶ تختخوابی امیر المومنین(ع)

اهواز، سپیدار، کدپستی ١۴۵٩۵۶١٧٧٧

ریاست …………………………………………… ٢-٣٢٢٧١٩٨١

نمابر ………………………………………………… ٣٢٢٧١٩٨٠

اداری ………………………………………………… ٣٢٢٧١٩٧۶

مالی ………………………………………………….. ٣٢٢٧٠١٠٢

پرستاری …………………………………………….. ٣٢٢٧١٩٨٠

امور شهرستانها ………………… ٣٢٢٧٠٠۶٢، ٣٢٢٧٠۶٠٧

واحد اعزام ………………………………………… ٣٢٢٨١٨۴٣

حراست ……………………………………………… ٣٢٢٧١٩٧٩

درمانگاه ۴ …………………………………. ٢٠-٣۵۵۶۴٨١٨

درمانگاه ۵ … ٣٢٢۵۵٨٨٩، ٣٢٢۵۵٩۶۶، ٣٢٢۵۵۶٧٧

درمانگاه ٧… ٣۴۴٧١۴٩٣،٣۴۴٧٠٧٢١،٣۴۴٨٠٠٧٧

نوبت­دهی ……………………………………….. ٩-٣٢٢٩٩٩٠۵

تلفنخانه ………………………………………… ١١-٣٢٢٧١٩٠۵

پلی کلینیک شهید رجایی اهواز

اهواز، خیابان آزادگان، ٢۴متری کیکاوس

ریاست ……………………………………………… ٣٢٢٣٩٨٩٠

نمابر …………………………………………………… ٣٢٢٢٠٠١٢

دفتر ………………………………………………… ٣٢٢٣٩٨٨٩

اداری ………………………………………………… ٣٢٢٣٩٨٩٢

مالی …………………………………………………. ٣٢٢٣٩٨٩١

تلفن گویا ……………………………………….. ١-٣٢٢٢۵۵٢٠

نوبت­دهی ……………………………………….. ۴-٣٢٢٢٧١٩١

فرابری­داده­ها ……………………………………. ٣٢٢٣٩٨٨٨

پلی کلینیک تخصصی دزفول

خیابان آیت اله طالقانی

ریاست ……………………………………………….. ۴٢٢۶١٢٩۶

نمابر ………………………………………………… ۴٢٢٣١٠٧۴

دفتر …………………………………………………. ۴٢٢۴٠٣٢۵

اداری ………………………………………………. ۴٢٢٣۴٧٧۶

مالی ………………………………………………….. ۴٢٢۴٠١٠۵

تلفنخانه ……………………………………………. ۴٢٢۴٠٣٢۵

بیمارستان شهداء شوشتر

خوزستان، شوشتر، میدان قلعه سلاسل، بلوار علامه شیخ شوشتری، کدپستی ۶۴۵١۶۶٨۶١٧

ریاست …………………………………………….. ٣۶٢٢۶۶۴٨

نمابر ………………………………………………… ٣۶٢١٠٨٧٠

اداری ………………………………………………… ٣۶٢٢٩٩٩٧

مالی ……………………………………………….. ٣۶٢٢۶۶۴٧

پرستاری ……………………………………………. ٣۶٢١٨٣٣٠

فرابری­داده­ها ………………………………………. ٣۶٢٢٧۵٢٠

کمیسیون ……………………………………………. ٣۶٢١٠١١۵

تلفنخانه ………………………………………… ۵-٣۶٢١٠٨٧١

پلی کلینیک سوم خرداد خرمشهر

بلوار آیت اله خامنه ای، چهل متری، جنب بنیاد شهید، کدپستی ۶۴١۵٩۵۴٧٣٧

ریاست …………………………………………… ۵٣۵٢٨٧۵۴

نمابر ………………………………………………. ۵٣۵٢٨٧٩٢

روابط عمومی، اداری ………………………….. ۵٣۵٢٨٧۴۵

مالی ………………………………………………. ۵٣۵٢٨٧٧٩

اورژانس ………………………………………….. ۵٣۵٢٨٧٣٠

تلفنخانه ……………………………………….. ١-۵٣۵٢٨٧٣٠

پلی کلینیک اندیمشک

اندیمشک، کوی شهدا، زیبا شهر، انتهای خیابان شهدا، نبش شهید دلپذیر

ریاست ……………………………………………… ۴٢۶۵٠٠٠۴

نمابر ………………………………………………… ۴٢۶۵١٨٣٠

اداری ………………………………………………… ۴٢۶۵٠٠٠٣

مالی …………………………………………………. ۴٢۶۵٠١٧٩

تلفنخانه ………………………………………… ٢-۴٢۶۵١٨٣١

پلی کلینیک شبانه روزی هفت تپه

هفت تپه، بازار اصلی، روبروی سینما نیشکر، کدپستی ٣١۶١١۵۴

ریاست ……………………………………………  ۴٢٨۶۶٢۴۴

نمابر ……………………………………………….. ۴٢٨۶۶٢۴٢

اداری، مالی ………………………………………. ۴٢٨۶۶٢۴٣

تلفنخانه ………………………………………..  ١-۴٢٨۶۶٢۴٠

درمانگاه امام علی(ع) شوش

شوش، میدان امام جعفر صادق(ع)، صندوق پستی ١۶۵

ریاست ……………………………………………… ۴٢٨٣١٢٢٨

نمابر ………………………………………………… ۴٢٨٣١٢٢٨

مالی …………………………………………………. ۴٢٨٣١٢٢٩

فرابری­داده­ها ……………………………………… ۴٢٨٣١٢٢٧

نمابر درمانگاه ……………………………………. ۴٢٨٢٣٠۶٠

نوبت­دهی ………………………………………….. ۴٢٨٢٩٩٨١

تلفنخانه …………………….. ٣-۴٢٨٢٩٩٨٢، ۴٢٨٢٩٩٨٠

پلی کلینیک امیدیه

امیدیه، کوی نیرو، بلوار شهید اسماعیل دقایقی

ریاست ………………………………………………. ۵٢۶٢۵٢۶١

نمابر ………………………………………………… ۵٢۶٢٢٢۵۴

اداری …………………………………………………. ۵٢۶٢۵٢۶٠

مالی ………………………………………………….. ۵٢۶٢٢۴١٠

فناوری اطلاعات …………………………………… ۵٢۶٢١۵٧٢

تلفنخانه …………………………………………….. ۵٢۶٢۵٢۶٢

درمانگاه تخصصی شماره یک امیدیه

امیدیه، ابتدای ورودی بازار، جنب مسجد جامع

ریاست ………………………………………………. ۵٢۶٢۵٢۶١

نمابر ………………………………………………… ۵٢۶٢٢٢۵۴

مالی ………………………………………………….. ۵٢۶٢٢۴١٠

اداری …………………………………………………. ۵٢۶٢۵٢۶٠

فناوری اطلاعات …………………………………… ۵٢۶٣٠٨١٠

تلفنخانه …………………………………………….. ۵٢۶٢٢٣٢۵

بیمارستان شفاء مسجد سلیمان

مسجد سلیمان، سه راهی سد شهید عباسپور

ریاست …………………………………………….. ۴٣٢۶۴۴٠٠

نمابر ……………………………………………….. ۴٣٢۶۴٠٠۵

دفتر …………………………………………………. ۴٣٢۶۴٠٠٠

مالی ……………………………………………….. ۴٣٢۶۴٠٠۴

اداری ……………………………………………….. ۴٣٢۶۴٠٠٧

پرستاری ……………………………………………. ۴٣٢۶۴٠٠٢

تلفنخانه ……………………………………….  ٣-۴٣٢۶۴٠٠٢

مرکز درمانی سوسنگرد

سوسنگرد، بلوار جهاد، روبروی مغازه­های شهرداری

ریاست ……………………………………………. ٣۶٧۴۴١۵۵

نمابر ………………………………………………. ٣۶٧۴۴١۵٧

پذیرش ……………………………………………. ٣۶٧۴۴١۵۶

تلفنخانه ………………………………………….. ٣۶٧۴۴١۵٣

مرکز درمانی شهداء ایذه

ایذه، انتهای خ امام خمینی(ره) شرقی، بعد از میدان گاز

ریاست ……………………………………………… ۴٣۶٣١١٨٠

نمابر ………………………………………………… ۴٣۶٣١١۶٠

پشتیبانی ………………………………………….. ۴٣۶۵١۴٧٠

اداری ………………………………………………… ۴٣۶٣١١٧٠

مالی …………………………………………………. ۴٣۶٣١١۵٠

فرابری­داده­ها ……………………………………… ۴٣۶۵٠٠٣٠

درمانگاه شهداء رامهرمز

رامهرمز، میدان ارشاد

ریاست ………………………………………………. ۴٣۵٢٠٧١١

نمابر ………………………………………………. ۴٣۵٣٩۵۴٠

مالی …………………………………………………. ۴٣۵٢٠٧١٢

روابط عمومی، اداری ……………………………. ۴٣۵٢٠٧١٣

تلفنخانه ……………………………………………. ۴٣۵٢٠٧١۴

درمانگاه تخصصی شبانه روزی بندر امام خمینی (ره)

سربندر، بلوار ١٧ شهریور، تقاطع بلوار آیت اله خامنه­ای، کدپستی ۶٣۵۶١۵۴١٣١

ریاست، نمابر ………………………………………… ۵٢٢٢٠٠١٠

اداری ……………………………………………….. ۵٢٢٢٨۴٧٣

مالی …………………………………. ۵٢٢٢٨٠١٨، ۵٢٢٢٨٠١٠

روابط عمومی ……………………………………… ۵٢٢٣٢٢٧٠

تلفنخانه …………………………………………….. ۵٢٢٣٢٢٧٠

درمانگاه شادگان

شادگان، خیابان باهنر غربی، جنب پارک شقایق

ریاست، نمابر ……………………………………. ۵٣٧٢۵١٣٣

تلفنخانه ……………………………………………. ۵٣٧٢۵١٠۴

درمانگاه شماره دو دزفول

خیابان شهید فلاحداد، پشت شهرداری منطقه یک

ریاست ……………………………………………… ۴٢٢۴٧۵٠٩

نمابر ………………………………………………….. ۴٢٢۶٠١١٨

تلفنخانه …………………………. ۴٢٢۴۴٣٠٠، ۴٢٢۴٩٣٠٠

بیمارستان امام موسی کاظم (ع) ماهشهر

بلوار خلیج فارس، جنب پایانه مسافربری خلیج فارس، روبروی دانشگاه آزاد اسلامی، کدپستی ۶٣۵١٩١١١١١

ریاست ………………………………………………. ۵٢٣٢۵٩٩١

نمابر ………………………………………………… ۵٢٣٢۵٩٩٠

دفتر ………………………………………………… ۵٢٣٢۵٩۵٣

اداری ………………………………………………… ۵٢٣٢٢۶٠٢١

مالی ……………………………………………….. ۵٢٣٢٢۶٠١۴

روابط عمومی …………………………………….. ۵٢٣٢۵٩٧٠

فناوری اطلاعات ……………………………….. ۵٢٣٢٢۵٨٨٩

دفتر پرستاری ………………………………………. ۵٢٣٢۶١٢٨

حراست ……………………………………………… ۵٢۶٠٣١٣٠

تلفنخانه …………………………………………….. ۵٢٣٢۶٠١٣

کمیسیون پزشکی اهواز

اهواز، امانیه، خیابان عارف، نبش سقراط، طبقه دوم

ریاست …………………………………………….. ٣٣٣٣۶۵٢١

نمابر ……………………………………………….. ٣٣٣٣۶۵٢١

تلفنخانه ………………………………………… ٣٣٣٣۵٣۵٧


سوال بیمه ای خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی  , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث ، قانون کار و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.


آموزش دریافت فیش پرداخت حق بیمه ، بیمه اختیاری و مشاغل آزاد

مشاهده سابقه بیمه

آموزش ارسال اینترنتی لیست بیمه  

لیست شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی

جدیدترین قیمت دارو با احتساب بیمه

آدرس پیشخوان دولت و نمایندگی های بیمه سلامت

علی
  • ممنون بابت قراردادن بیمارستان ها و درمانگاه های بیمه تامین اجتماعی در خوزستان
۴.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

Leave a Reply

Sending