همه چیز در مورد بیمه عمر طرح سنوات کارکنان

طرح بیمه سنوات کارکنان چیست؟

بیمه سنوات کارکنان با هدف ایجاد پشتوانه مالی برای ایام بازنشستگی کارکنان و نیز کاهش تعهدات مالی کارفرما طراحی گردیده است. در این طرح کارفرما با پرداخت مبلغی معادل پایه حقوق کارکنان بصورت سالانه و فراهم آوردن پوشش های بیمه ای برای آنان، سرمایه مناسب و مطمئنی را در زمان بازنشستگی یا قطع همکاری برای کارکنان تامین می‌نماید.

چه منافعی برای کارفرمایان و کارکنان ایجاد می نماید؟

مزایای متعدد این بیمه نامه برای کارفرمایان:

 1. – پرداخت سنوات کارکنان به شرکت بیمه براساس حقوق پایه هر سال
 2. – سرمایه گذاری سنوات پرداختی و تشکیل اندوخته سرمایه گذاری
 3. – امکان پرداخت حق سنوات واقعی کارکنان بر اساس آخرین حق بیمه پرداختی و مدت زمان سابقه نزد شرکت بیمه
 4. – امکان پرداخت مبلغی بیش از سنوات واقعی کارکنان در زمان بازنشستگی
 5. – تخصیص سود تضمینی سالانه بصورت روزشمار به اندوخته سرمایه گذاری
 6. – بهره مندی از سود مشارکت معادل ۸۵ % سود تحقق یافته مازاد بر سود تضمینی در صورت از محل اندوخته بیمه نامه های سنوات

مزایای متعدد این بیمه نامه برای کارکنان:

 1. -تجمیع مبالغ سنوات بر اساس آخرین حق بیمه پرداختی کارفرما و دریافت آن در پایان زمان همکاری
 2. – امکان دریافت مبلغی مازاد بر مبلغ سنوات واقعی در زمان بازنشستگی
 3. – امکان دریافت سرمایه بیمه نامه بصورت یکجا یا مستمری
 4. – استفاده از پوشش های بیمه ای به مدت ۳۰ سال
 5. – امکان استفاده از پوشش های بیمه ای در حین قرارداد
 6. – تامین سرمایه بیمه ای متناسب با حق بیمه پرداختی برای اعضای خانواده در صورت فوت هر یک از کارکنان در طول قرارداد
 7. – معافیت سرمایه دریافتی از مالیات بر ارث و درآمد

امکان دریافت وام تا ۹۰ % ارزش بازخریدی بیمه نامه با شرایط استثنایی:

 1. – بدون ضامن و سپردن وثیقه
 2. – بازپرداخت در دوره زمانی حداکثر ۴ ساله و با مناسب ترین نرخ بهره

-کاهش نیافتن اندوخته بیمه نامه و تخصیص سود به کل اندوخته بیمه نامه درصورت دریافت وام

پوشش های بیمه ای در این بیمه نامه شامل چه تعهداتی است؟

پوششهای بیمه ای این بیمه نامه عبارتند از:

 1. – امکان تعیین سرمایه فوت تا ۱۸ برابر حق بیمه پرداختی سالانه
 2. – کمک هزینه درمانی بیماریهای صعب العلاج معادل ۳۰ درصد سرمایه بیمه ای تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال برای هر یک از کارکنان
 3. – دریافت سرمایه تا ۴ برابر سرمایه بیمه ای درصورت فوت براثرحادثه
 4. – دریافت سرمایه نقص عضو یا از کارافتادگی دائم ناشی از وقوع حادثه

مزایای ویژه بیمه عمر طرح سنوات کارکنان  پارسیان چیست؟

ویژگی های طرح سنوات پارسیان عبارتند از:

 1. – امکان انتقال تعهدات سنوات تجمیع شده سالهای گذشته به شرکت بیمه
 2. – ارائه تخفیف جمعی و افزایش ارزش بازخریدی بیمه نامه- ارائه تخفیف از دیگر رشته های بیمه ای (بدنه، حوادث، آتش سوزی و…)
 3. – دریافت سود تشویقی در صورت پرداخت حق بیمه زودتر از تاریخ سررسید
 4. – امکان افزایش حق بیمه پرداختی متناسب با حقوق پایه هر سال
 5. – افزایش پوشش های بیمه ای در هر سال متناسب با افزایش حق بیمه پرداختی

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده و پرداخت خسارت در بیمه پارسیان

۱. فوت در اثر بیماری :

 • ۱. اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن
 • ۲. کپی برابر اصل کارت ملی
 • ۳. کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی (دارای تاریخ وفات و مهر باطل شد)
 • ۴. مدارک مرتبط با فوت شامل: کپی برابر اصل گواهی فوت ،‌ کپی برابر اصل گواهی وفات (خلاصه رونوشت وفات)
 • ۵. کپی برابر اصل مدارک پزشکی و بیمارستانی مرتبط با بیماری شامل شرح حال اولیه،‌ شرح فعالیت‌های درمانی (سیر درمان)، خلاصه پرونده، شرح عمل،‌ ‌نسخ دارویی و …
 • ۶. مدارک مرتبط با زمان شروع بیماری شامل اقدامات تشخیصی اولیه،‌ آزمایش‌ها و اسکن‌ها و…
 • ۷. اگر مطابق بیمه‌نامه، بیمه‌شده دارای ذینفع تعیین شده باشد،‌ مبلغ خسارت مطابق درصدهای تعیین شده در وجه آنان پرداخت خواهد شد. در غیر این صورت ارائه گواهی انحصار وراثت الزامی است. در حالتی‌ که مبلغ سرمایه بیش از ۳۰ میلیون ریال باشد، گواهی انحصار وراثت نامحدود و در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت محدود باید ارائه گردد.

۲. فوت در اثر حادثه :

 • ۱. اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن
 • ۲. کپی برابر اصل کارت ملی
 • ۳. کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی (دارای تاریخ وفات و مهر باطل شد)
 • ۴. مدارک مرتبط با فوت شامل: کپی برابر اصل گواهی فوت ،‌ کپی برابر اصل گواهی وفات (خلاصه رونوشت وفات)
 • ۵. کلیه مدارک مرتبط با حادثه شامل: گزارش حادثه نیروی انتظامی،‌ گواهینامه رانندگی (در صورت راننده بودن بیمه‌شده)، کروکی حادثه (‌در صورت تصادف رانندگی)
 • ۶. کپی برابر اصل مدارک پزشکی و بیمارستانی روز حادثه (در صورت وجود)
 • ۷. اگر مطابق بیمه‌نامه، بیمه‌شده دارای ذینفع تعیین شده باشد،‌ مبلغ خسارت مطابق درصدهای تعیین شده در وجه آنان پرداخت خواهد شد. در غیر این صورت ارائه گواهی انحصار وراثت الزامی است. در حالتی‌ که مبلغ سرمایه بیش از ۳۰ میلیون ریال باشد، گواهی انحصار وراثت نامحدود و در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت محدود باید ارائه گردد.

۳. امراض خاص :

 • ۱. اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن
 • ۲. کپی برابر اصل کارت ملی
 • ۳. کپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه
 • ۴. کپی برابر اصل مدارک پزشکی و بیمارستانی مرتبط با بیماری شامل شرح حال اولیه،‌ شرح فعالیت‌های درمانی (سیر درمان)، خلاصه پرونده، شرح عمل،‌ ‌نسخ دارویی و …
 • ۵. مدارک مرتبط با زمان شروع بیماری شامل اقدامات تشخیصی اولیه،‌ آزمایش‌ها و اسکن‌ها و…
 • ۶. اصل صورتحساب‌ها و کلیه فاکتورها یا قبوض صندوق مربوط به پرداخت‌های انجام شده

۴. در صورت بروز نقص عضو یا از کار افتادگی دائم ناشی از حادثه

 • ۱. اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن
 • ۲. کپی برابر اصل کارت ملی
 • ۳. کپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه
 • ۴. گزارش حادثه با تأیید مقامات مسئول
 • ۵. کلیه مدارک مرتبط با حادثه شامل گزارش حادثه نیروی انتظامی، ‌ گواهینامه رانندگی (در صورت راننده بودن بیمه‌شده)، کروکی حادثه (‌در صورت تصادف رانندگی)
 • ۶. مدارک پزشکی روز حادثه
 • ۷. گزارش پزشک معالج مبنی برختم درمان و عوارض به جا مانده دائم
 • ۸. مدارک مورد تایید پزشکی قانونی

۵. معافیت از پرداخت هزینه‌ها در اثر از کارافتادگی دائم و کامل ناشی از حادثه یا بیماری:

 • ۱. اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن
 • ۲. کپی برابر اصل کارت ملی
 • ۳. کپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه
 • ۴. گزارش حادثه با تأیید مقامات مسئول
 • ۵. کلیه مدارک مرتبط با حادثه شامل گزارش حادثه نیروی انتظامی، ‌ گواهینامه رانندگی (در صورت راننده بودن بیمه‌شده)، کروکی حادثه (‌در صورت تصادف رانندگی)
 • ۶. کپی برابر اصل مدارک پزشکی و بیمارستانی مرتبط با بیماری یا حادثه شامل شرح حال اولیه،‌ شرح فعالیت‌های درمانی (سیر درمان)، خلاصه پرونده، شرح عمل،‌ ‌نسخ دارویی و …
 • ۷. مدارک نشان‌دهنده نقص عضو و از کار افتادگی کلی و دائم بیمه‌شده (عکس یا گرافی‌های روز حادثه)
 • ۸. گزارش پزشک معالج مبنی بر ختم درمان و عوارض به جا مانده دائم.
 • ۹. مدارک مورد تایید پزشکی قانونی (در صورت وجود حادثه)

پرداخت خسارت در بیمه های گروهی بیمه پارسیان

مهلت اعلام خسارت در صورت فوت و نقص عضو ، حداکثر ۳۰ روز از تاریخ وقوع حادثه و یا فوت و همچنین ارسال مدارک از طریق دبیرخانه می باشد.( اعلام خسارت از طریق فکس و یا اتوماسیونی اداری صرفاً جنبه اطلاع رسانی دارد و تا ارسال مدارک اقدامی از طرف واحد خسارت نخواهد داشت)

– در مورد خسارتهای نقص عضو و از کا افتادگی دائم تعیین میزان نقص عضو پس از گذشت حد اقل شش ماه از تاریخ حادثه امکان پذیر میباشد . لذا لازم است تا بیمه شده پس از انجام فیزیوتراپی و پایان اقدامات درمانی جهت تعیین درصد نقص عضو اقدام نماید.

درصورت فوت بیمه شده:

 • ۱- نامه بیمه گذار مبنی بر اعلام فوت بیمه شده
 • ۲- کپی تمام صفحات شناسنامه باطل شده و کارت ملی متوفی(کپی برابر اصل )
 • ۳- فیش حقوقی زمان فوت و دو ماه قبل از آن(ممهور به مهر شرکت بیمه گذار)
 • ۴- حکم استخدامی و یا قرارداد کاری بیمه شده در سال وقوع حادثه(ممهور به مهر شرکت بیمه گذار)
 • ۵- جواز دفن و گواهی فوت صادره توسط پزشک و یا پزشکی قانونی (کپی برابر اصل)
 • ۶- گواهی وفات صادره از ثبت احوال (کپی برابر اصل)
 • ۷- کلیه مدارک بستری و بیمارستانی به غیر از صورتحساب و فاکتورهای درمانی (شامل برگه پذیرش و شرح حال اولیه – برگه خلاصه پرونده – برگه شرح عمل ) که بیمه شده قبل از فوت در آن مرکز درمانی تحت معالجه قرار گرفته است

درصورت فوت بیمه شده بر اثر بیماری:

 • • سابقه پوشش بیمه ای سال گذشته بیمه شده نزد دیگر شرکت های بیمه ای درصورتیکه بیمه شده اولین سال بیمه ای را با شرکت بیمه پارسیان داشته باشد.(ممهور به مهر شرکت بیمه گر قبلی)

در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه:

 • • کپی برابر اصل گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه ( در صورتی که بیمه شده هدایت وسیله نقلیه را در زمان حادثه بر عهده داشته است )
 • • کپی برابر اصل کروکی و گزارش راهنمایی و رانندگی ( در صورت فوت بیمه شده به دنبال حادثه رانندگی ) که مشخصات بیمه شده در آن درج شده باشد.
 • • گزارش نیروی انتظامی و یا پزشکی قانونی ( برگه معاینه جسد و نظر نهایی پزشکی قانونی مبنی بر تعیین نهایی علت فوت ) درصورت حوادث خاص مانند: قتل- خودکشی- مسومیت و موارد فوت مشکوک )

مدارک مورد نیاز درصورت نقص عضو کلی و جزئی :

 • ۱- نامه بیمه گذار مبنی بر وقوع حادثه برای شده
 • ۲- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح (کلانتری ، پزشک قانونی ، نیروی انتظامی و …)تهیه شده باشد و یا کارفرما که در آن مشخصات بیمه شده درج شده باشد.
 • ۳- در صورت بروز حادثه ناشی از تصادف وسیله نقلیه و راننده بودن بیمه شده :گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه و کروکی تصادف
 • ۴- کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی بیمه شده (کپی برابر اصل )
 • ۵- فیش حقوقی ماه وقوع حادثه و دو ماه قبل از آن(ممهور به مهر شرکت بیمه گذار)
 • ۶- حکم استخدامی و یا قرارداد کاری با بیمه شده مربوط به زمان حادثه(ممهور به مهر شرکت بیمه گذار)
 • ۷- گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن عضو یا اعضاء حادثه دیده بیمه شده و تعیین عوارض باقیمانده (اصل گواهی)
 • ۸- کلیه مدارک پزشکی –بیمارستانی به غیر از صورت حساب و فاکتور ها ( شامل برگه پذیرش – شرح حال اولیه – خلاصه پرونده و شرح عمل ) که بیمه شده بلافاصله پس از وقوع حادثه در آن مرکز درمانی بستری شده باشد.
 • ۹- رادیو گرافیهای عضو اسیب دیده قبل و بعد از درمان
 • ۱۰- در صورتی که قرارداد هزینه های پزشکی را نیز تحت پوشش قرار دهد ، اصل کلیه فاکتور ها و صورت حساب بیمارستانی دارای مهر و تاریخ

در صورت بروز هزینه های پزشکی ناشی از حادثه( درصورتیکه در بیمه عمر و حوادث گروهی پوشش هزینه پزشکی خریداری شده باشد)

 • ۱- گزارش حادثه درصورتیکه در محیط کار باشسد تکمیل فرم گزارش حادثه توسط کارفرما
 • ۲- اصل مدارک پرداخت هزینه های انجام شده .
 • ۳- گزارش پزشک معالج مبنی بر علت حادثه و میزان صدمه وارده.
 • ۴- در صورت بروز هزینه های پزشکی ناشی از تصادف وسیله نقلیه و راننده بودن بیمه شده: گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه.
 • ۵- کپی شناسنامه بیمه شده .
 • ۶- آخرین حکم کارگزینی
 • ۷- فیش حقوق بیمه شده

اعلام شماره حساب شبا شرکت بیمه گذار جهت پرداخت غرامت فوت با نامه کتبی و در سر برگ شرکت بیمه گذار

اعلام شماره حساب شخص بیمه شده جهت پرداخت خسارت نقص عضو و هزینه پزشکی به همراه کپی برابر اصل صفحه اول دفتر چه حساب دارای شماره شبا جهت تسریع درپرداخت خسارت

سایر مدارک تکمیلی در صورت نیاز به اطلاع خواهد رسید

منبع : سایت شرکت بیمه پارسیان

بیمه پارسیان,بیمه پارسیان

حدادی
 • طرح خوبی بنظر می رسه چجوری میشه خریدش
  (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا