همه چیز در مورد بیمه عمر و حوادث گروهی بیمه البرز

مفاهیم و اصطلاحات بیمه نامه عمر و حوادث

 • بیمه گر بیمه گر شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در بیمه نامه در ج گردیده است وجبران خسارت و یاپرداخت غرامت ناشی از خطرات تعیین شده راطبق شرایط مقرر در این بیمه نامه به عهده می گیرد.
 • بیمه ‌گذار  بیمه گذار شخص حقیقی یاحقوقی است که مشخصات وی در بیمه نامه در ج گردیده و موظف به پرداخت حق بیمه و انجام سایر وظایف تعیین شده در بیمه نامه می باشد.
 • بیمه شده  بیمه شده شخصی است که مشخصات وی در بیمه نامه در ج شده است و بیمه گر متعهد به پرداخت خسارت و یا غرامت بدنی او به علت تحقق خطرات مشمول بیمه نامه است .
 • ذی نفع ذی نفع شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که مشخصات آنان در بیمه نامه درج گردیده است و خسارت و یا غرامت مربوط به بیمه نامه به آنها پرداخت می شود . در صورتی که ذی نفع در بیمه نامه تعیین نشده باشد غرامت به بیمه شده و در صورت فوت بیمه شده،غرامت به نسبت سهم الارث، به وراث قانونی بیمه شده پرداخت می گردد.
 • حق بیمه حق بیمه وجهی است که بیمه گذار موظف است طبق شرایط بیمه نامه به بیمه گر بپردازد.
 • سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه : سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه وجهی است که بیمه گر م تعهد می گردد در صورت تحقق خطریاخطرات مشمول بیمه طبق شرایط این بیمه نامه به ذی نفع بپرد از د.

بیمه عمر ساده زمانی(فوت بهر علت)

این نوع بیمه عمر قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل در یافت حق بیمه م تعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده در مدت تعیین شده در قرارداد مبلغ سرمایه بیمه رابه بیمه گذار یااستفاده کنندگان تعیین شده از سوی بیمه شده پرداخت نماید.

بیمه حادثه : بیمه حوادث قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل در یافت حق بیمه م تعهد می شودکه در صورت فوت، نقص عضو و از کار افتادگی، ایجادهزینه های پزشکی و یا از کار افتادگی موقت بیمه شده براثرحادثه در مدت تعیین شده در قرارداد مبلغ سرمایه بیمه رابه بیمه گذار یااستفاده کنندگان تعیین شده از سوی بیمه شده و یا بیمه گذار پرداخت نماید.

حادثه

حادثه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد واراده بیمه شده بروزکرده ومنجر به جرح، نقص عضو، از کار افتادگی یا فوت بیمه شده گردد.

۱- بیمه عمر و حوادث گروهی بیمه البرز برای کارکنان دولت

این نوع قراردادها صرفا” برای مؤسسات دولتی صا در می گردد ودارای نرخ ثابت بوده وعواملی مانند میانگین سن، نوع فعالیت بیمه گذار وتعدادبیمه شدگان تأثیری در نرخ آن ندارد.

 • حداکثر سرمایه مورد تعهد در این نوع بیمه نامه ها مبلغ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰ ریال باحق بیمه ماهانه ۷۵۰ر۶ ریال می باشد.
 • پوشش های ارائه شده شامل فوت به هر علت، نقص عضو و از کار افتادگی ناشی از حادثه و حداکثر سقف سنی مورد تعهد ۷۰ سال تمام می باشد.

باعنایت به مفادبخشنامه۵۲۰۷۸/۴۳۴۱۰ مورخ ۸/۳/۸۹ هئیت محترم وزیران نرخ وشرایط بیمه نامه عمروحوادث گروهی کارکنان دولت در صورت عدم لحاظ سقف سنی(بدون سقف سنی)به شرح ذیل می باشد.

سرمایه مورد تعهد
نرخ( در هزار)
حق بیمه سالانه( ریال)
عمر: فوت به هر علت ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰ ریال (بدون سقف سنی)
۶/۴۸
۴۰۰ر۱۹۴
حادثه: نقص عضو و از کار افتادگی۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰ریال (بدون سقف سنی)
۰/۷۲
۶۰۰ر۲۱

۲- بیمه عمر و حوادث گروهی بیمه البرز به صورت عادی

نرخ حق بیمه این نوع از بیمه نامه ها که می تواند به صورت عمرتنها، حوادث تنها و یا عمر و حوادث توأم صا در گردد بر اساس میانگین سن بیمه شدگان، نوع فعالیت بیمه گذار، نعداد بیمه شدگان وسرمایه آن بنابرتوافق بیمه گرو بیمه گذارتعیین می شود.

بیمه نامه های عادی(تکمیلی) از نظرسرمایه به دودسته کلی تقسیم می شوند:

 • الف) عادی با سرمایه ثابت : تمامی بیمه شدگان این نوع بیمه نامه ها دارای سرمایه بیمه یکسانی هستند.
 • ب ) عادی با سرمایه متغیر: بیمه شدگان این نوع بیمه نامه ها دارای سرمایه های متفاوتی از یکدیگر هستند.این نوع بیمه نامه هانیزبه دودسته تقسیم می شوند:
 1. ضریبی از حقوق : در این نوع از بیمه نامه ها سرمایه بیمه وحق بیمه هر یک از بیمه شدگان به نسبت میزان حقوق آنان وسقف سرمایه مورد تعهد بیمه گربر اساس توافق بین بیمه گر و بیمه گذار تعیین می گردد.
 2.  مانده بدهکار: در این نوع بیمه نامه ها بدهی اشخاص به بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری تحت پوشش قرار می گیرد، به این ترتیب که اشخاص(حقیقی) مبلغ وام خود را در طول مدت باز پرداخت نزد شرکت بیمه به نفع نهاد وام دهنده بیمه می نمایند تا چنانچه در طول مدت باز پرداخت وام به هر علت فوت نمایند، شرکت بیمه جایگزین ایشان شده و مانده بدهی آنان را از تاریخ فوت به بعد به وام دهنده پرداخت نموده و وراث متوفی بری الذمه می گردند.
 3. بیمه حوادث خانواده :بیمه حوادث خانواده نوعی از بیمه حوادث است که همسروفرزندان بیمه شده راتحت پوشش قرارمی دهد.

پوشش های بیمه ای قابل ارائه در بیمه عمر و حوادث گروهی بیمه البرز

 1.  فوت همسر به علت حادثه
 2. نقص عضو و از کار افتادگی همسر و هر یک از فرزندان به علت حادثه
 3.  جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث خانواده (همسر و فرزندان)

سرمایه بیمه در بیمه عمر و حوادث گروهی بیمه البرز

 • – مبلغ سرمایه فوت همسر حداکثر ۷۵% سرمایه فوت یا نقص عضو بیمه شده اصلی می باشد.
 • – مبلغ سرمایه بیمه نقص عضو و از کار افتادگی همسر وفرزندان ۴۰% سرمایه فوت همسرمی باشد.
 • – حداکثر سرمایه مورد تعهد جهت جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث خانواده ۱۰% سرمایه فوت همسرمی باشد.

خطراتی که با موافقت بیمه گروپرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش است

 1.  جنگ، قیام، انقلاب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی وانتظامی. خسارتهای ناشی از شورش، آشوب، اغتشاش، بلوا و هر گونه اقدام تروریستی که بیمه شده در آن مباشرت،مشارکت و یامعاونت داشته باشد.
 2.  کلیه خسارتهای ناشی از شورش، آشوب، اغتشاش، بلوا و هر گونه اقدام تروریستی در خارج از کشور.
 3.  کلیه خسارات ناشی از خطرات وبلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله، آتشفشان و ….

مستثنیات در بیمه عمر و حوادث گروهی بیمه البرز

 1. فوت بیمه شده فاقد دوسال سابقه بیمه ای مستمربه علت خودکشی(برای خطرات مشمول عمرزمانی).
 2. خودکشی و یا اقدام به آن در طول تمام سالهای بیمه ای(برای خطرات مشمول بیمه حوادث).
 3.  فوت بیمه شده فاقد سابقه بیمه ای(فوت به علت غیر حادثه) در طول مدت۶ ماه اول پوشش بیمه ای در اثر بیماری های سرطانی، بیماری های مزمن کبدی، بیماری های مزمن کلیوی، تومورهای مغزی، M.S ، سکته های قلبی و مغزی وایدزکه منشاءآنها قبل از تاریخ شروع پوشش بیمه ای بیمه شده باشد.
 4.  چنانچه بیمه شده هنگام رانندگی دچار حادثه گردد و دارای گواهینامه رانندگی مجاز و متناسب آن وسیله نقلیه نباشد، اعم از آنکه مقصر حادثه باشد یا نباشد (صرفاً جهت خطرات مشمول بیمه حوادث).
 5. کلیه خسارتهای ناشی از مستی، استعمال هر گونه موادمخ در ، روان گردان و یاداروهای محرک بدون تجویزپزشک.
 6.  کلیه خسارات اتباع خارجی که فاقد مجوزاقامت و پروانه کارباشند.
 7.  عمد بیمه گذاروبیمه شده در تحقق خطر.

استفاده کننده (گان) از سرمایه بیمه در بیمه عمر و حوادث گروهی بیمه البرز

۱. در صورت فوت

 • – در صورت فوت بیمه شده اصلی سرمایه مورد تعهد بر اساس قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران در وجه وراث قانونی وی پرداخت خواهدشد،مگرآنکه بیمه شده نسبت به تکمیل فرم تعیین ذینفع اقدام نموده باشدکه در این صورت سرمایه بیمه به ترتیبی که از طرف وی در فرم تعیین ذینفع مشخص گردیده است در وجه ذینفع های تعیین شده پرداخت خواهد شد.
 • – در صورت فوت همسر سرمایه مورد تعهد بر اساس قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران در وجه وراث قانونی وی پرداخت خواهدشد.
 • – در صورت فوت فرزندان سرمایه مورد تعهد در وجه بیمه شده اصلی پرداخت خواهد شد.

۲. در صورت نقص عضو، از کار افتادگی و یا جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

 • – در صورت نقص عضو و یا از کار افتادگی دائم کلی یا جزئی و یا ایجاد هزینه های پزشکی برای بیمه شده اصلی و همسر به علت حوادث، سرمایه بیمه و یا درصدی از آن بر اساس جدول تعیین نقص عضو من در ج در شرایط عمومی بیمه حوادث مورد عمل بیمه گربه بیمه شده پرداخت خواهد شد.
 • – در صورت نقص عضو و یا از کار افتادگی دائم کلی یا جزئی و یا ایجادهزینه های پزشکی برای فرزندان به علت حوادث سرمایه بیمه و یا درصدی از آن بر اساس جدول تعیین نقص عضومن در ج در شرایط عمومی بیمه حوادث مورد عمل بیمه گربه بیمه شده اصلی پرداخت خواهدشد.

شرایط سنی در بیمه عمر و حوادث گروهی بیمه البرز

 • – سقف سنی در بیمه های عمر(غیر از کارکنان دولت) ۷۰ سال تمام و در بیمه های حوادث ۷۵ سال تمام می باشد.
 • – سن مشمول بیمه جهت فرزندان ذکور از ۴سالگی تاپایان ۱۸سالگی و یات از مانی که به تحصیل اشتغال دارند( حداکثر ۲۵سالگی)، وجهت فرزندان اناث از ۴سالگی تا قبل از از دواج( حداکثر ۲۵سالگی)، وجهت همسرتا پایان ۷۵سالگی می باشد.

نحوه پرداخت خسارت بیمه عمر و حوادث گروهی بیمه البرز

بیمه گر باید بعد از در یافت کلیه مدارک مربوط به خسارت ، حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز ،مدارک را بررسی و نتیجه را اعلام ،و در صورت احر از عدم استحقاق در یافت خسارت مراتب را همراه با ذکر دلایل به طور مکتوب به بیمه گذار یا ذی نفع اعلام ، و در صورت قبول خسارت ، آن را پرداخت نماید.

نحوه پرداخت خسارت بیمه نامه عمر و حوادث

بیمه گر باید بعد از در یافت کلیه مدارک مربوط به خسارت ، حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز ،مدارک را بررسی و نتیجه را اعلام ،و در صورت احر از عدم استحقاق در یافت خسارت مراتب را همراه با ذکر دلایل به طور مکتوب به بیمه گذار یا ذی نفع اعلام ، و در صورت قبول خسارت ، آن را پرداخت نماید.

مدارک لازم برای تکمیل پرونده خسارت در بیمه عمر و حوادث گروهی بیمه البرز

الف) مدارک مثبته در صورت وقوع خطر فوت

 • نامه اعلام خسارت بیمه گذار /معرف / ذینفع .
 • گزارش مشروح حادثه که‌توسط مراجع ذی‌صلاح انتظامی یا قضایی تنظیم و تاییدگردیده و نام بیمه شده و تاریخ دقیق وقوع حادثه در آن ذکر شده باشد . (ممهور به م هر مراجع ذی صلاح ) .
 • گزارش مشروح حادثه با ذکر نام بیمه شده و تاریخ وقوع حادثه که در محل کار تنظیم و به تایید کارشناس وزارت کار یا س از مان تامین اجتماعی و یا واحد ایمنی و بهداشت کار بیمه گذار رسیده باشد.
 • گزارش وکروکی نیروهای انتظامی در خصوص تصادفات و سوانح رانندگی .
 • استشهاد محلی تنظیمی مبنی بر شرح حادثه با ذکر نام بیمه شده و تاریخ دقیق وقوع حادثه و آ در س و شماره تلفن شهود که به تایید شورای محل / مسجد محل / مقامات انتظامی رسیده باشد .
 • رأی مقامات انتظامی‌ وقضایی مبنی‌برمقصرنبودن بیمه شده در خصوص حوادث ناشی از نزاع و در گیری.
 • گواهی پزشک معالج مبنی بر علت فوت .
 • گواهی پزشک قانونی مبنی بر علت فوت .
 • رأی نهایی دادگاه مبنی بر علت تامه فوت ( برحسب مورد) .
 • گزارش معاینه جسد( برحسب نی از ) .
 • تصویر خلاصه رونوشت وفات .
 • تصویر جو از دفن ( پروانه دفن ) .
 • تصویر کلیه صفحات شناسنامه باطل شده وکارت ملی متوفی .
 • گواهی حصر وراثت که در آن سهم الارث هر یک از وراث قانونی مشخص شده باشد .( با ارزش نامحدود و یا برابر با سرمایه فوت ) و یا اصل فرم تعیین ذینفع تکمیل شده توسط بیمه شده (ممهور به م هر بیمه گذار).
 • تصویر کلیه صفحات شناسنامه وراث قانونی طبق گواهی حصر وراثت و یا ذینفهای مشخص شده در فرم تعیین ذینفع .
 • تصویر گواهینامه رانندگی متناسب باوسیله نقلیه معتبر در زمان وقوع فوت ( در صورتی‌که بیمه شده رانندگی وسیله نقلیه را به‌عهده داشته است)
 • تصویر کلیه صفحات گذرنامه متوفی که در آن تاریخ ورود و خروج از کشور قید شده باشد .
 • گواهی شهادت متوفی .( در صورت فوت بیمه شده در عتبات عالیات) .
 • تصویر لیست کسور حق بیمه بازنشستگی در ماه فوت بیمه شده / ماه قبل از آن .
 • تصویر لیست کسورحق بیمه بازنشستگی در زمان شروع پوشش بیمه ای بیمه شده .
 • حکم کارگزینی /قرارداد کاری / فیش حقوقی بیمه شده در ماه وقوع خطر
 • حکم کارگزینی /قرارداد کاری / فیش حقوقی بیمه شده در زمان شروع پوشش بیمه ای بیمه شده .
 • حکم بازنشستگی / از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده‌ که تاریخ بازنشستگی / از کار افتادگی وی در آن در ج شده باشد .

ب)مدارک لازم برحسب نی از برای پرونده غرامت نقص عضو/ از کار افتادگی دائم کامل یا جزئی/ جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه (انفرادی – گروهی )

 • نامه اعلام خسارت بیمه گذار /بیمه شده / معرف .
 • گزارش‌ مشروح حادثه که‌ توسط مراجع ذی‌صلاح انتظامی یا قضایی تنظیم وتایید گردیده و نام بیمه شده و تاریخ دقیق وقوع حادثه در آن ذکر شده باشد.( ممهور به مهر مراجع مذکور)
 • گزارش وکروکی نیروهای انتظامی در خصوص تصادفات و سوانح رانندگی .
 • گزارش مشروح حادثه با ذکر نام بیمه شده و تاریخ وقوع حادثه که در محل کار تنظیم و به تایید کارشناس وزارت کار یا س از مان تأمین اجتماعی و یا واحد ایمنی و بهداشت کار بیمه گذار رسیده باشد.(برای حوادث ناشی از کار )
 • استشهاد محلی تنظیمی مبنی بر شرح حادثه با ذکر نام بیمه شده و تاریخ دقیق وقوع حادثه و آ در س و شماره تلفن شهود که به تایید شورای محل /مسجد محل /مقامات انتظامی رسیده باشد .
 • رأی مقامات انتظامی و قضایی مبنی بر مقصرنبودن بیمه شده در خصوص حوادث ناشی از نزاع و در گیری.
 • گواهی اولین مرجع در مانی که بیمه شده بلافاصله پس از مصدومیت به آن مراجعه نموده است .
 • گواهی پزشک معالج مبنی برخاتمه معالجات وتایید نقص عضو به انضمام سوابق پزشکی ، کلیه رادیوگرافیها و MRI انجام شده .(مرتبط با موضوع بیمه نامه )
 • تصویر شناسنامه / کارت ملی بیمه شده .
 • تصویرگواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه و معتبر در زمان وقوع حادثه .( در صورتی که بیمه شده رانندگی وسیله نقلیه را به عهده داشته است .
 • تصویر لیست کسور حق بیمه بازنشستگی در ماه وقوع حادثه / ماه قبل از آن .
 • تصویر لیست کسورحق بیمه بازنشستگی در زمان شروع پوشش بیمه ای بیمه شده .
 • حکم کارگزینی /قرارداد کاری / فیش حقوقی بیمه شده در ماه وقوع حادثه .
 • حکم کارگزینی /قرارداد کاری / فیش حقوقی بیمه شده در زمان شروع پوشش بیمه ای بیمه شده .
 • حکم بازنشستگی بیمه شده که تاریخ بازنشستگی وی در آن در ج شده باشد .

راهنمای خرید بیمه عمر و حوادث گروهی بیمه البرز

برای خرید بیمه نامه عمر و حوادث توصیه می شود به یکی از شعب/نمایندگی بیمه البرز مراجعه نمایید.

این بیمه نامه ها خطرات فوت،نقص عضو،جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه و غرامت روزانه را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه البرز ,نمایندگی

محمودی
 • حداقل افرادی که میشه باهاش این بیمه رو خرید چند نفره؟
  (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۵ (۱ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

اسکرول به بالا