همه چیز در مورد بیمه عمر و حوادث گروهی بیمه البرز

مفاهیم واصطلاحات بیمه نامه عمرو حوادث

بیمه‌گر

بیمه گر شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در بیمه نامه درج گردیده است وجبران خسارت ویاپرداخت غرامت ناشی ازخطرات تعیین شده راطبق شرایط مقرردراین بیمه نامه به عهده می گیرد.
بیمه‌‌گذار

بیمه‌گذار شخص حقیقی یاحقوقی است که مشخصات وی در بیمه نامه درج گردیده و موظف به پرداخت حق بیمه و انجام سایر وظایف تعیین شده در بیمه نامه می باشد.
بیمه شده

بیمه‌شده شخصی است که مشخصات وی در بیمه نامه درج شده است و بیمه گر متعهد به پرداخت خسارت و یا غرامت بدنی او به علت تحقق خطرات مشمول بیمه نامه است .
ذی نفع

ذی نفع شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که مشخصات آنان در بیمه نامه درج گردیده است و خسارت و یا غرامت مربوط به بیمه نامه به آنها پرداخت می شود .در صورتی که ذی نفع در بیمه نامه تعیین نشده باشد غرامت به بیمه‌شده و در صورت فوت بیمه‌شده،غرامت به نسبت سهم الارث، به وراث قانونی بیمه‌شده پرداخت می گردد.
حق بیمه

حق بیمه وجهی است که بیمه‌گذار موظف است طبق شرایط بیمه نامه به بیمه گر بپردازد.
سرمایه بیمه ویا غرامت بیمه : سرمایه بیمه ویا غرامت بیمه وجهی است که بیمه گر متعهد می گردددرصورت تحقق خطریاخطرات مشمول بیمه طبق شرایط این بیمه نامه به ذی نفع بپردازد.
بیمه عمرساده زمانی(فوت بهرعلت)

این نوع بیمه عمر قراردادی است که به موجب آن بیمه گر درمقابل دریافت حق بیمه متعهدمی شود که درصورت فوت بیمه شده درمدت تعیین شده درقرارداد مبلغ سرمایه بیمه رابه بیمه گذار یااستفاده کنندگان تعیین شده ازسوی بیمه شده پرداخت نماید.
بیمه حادثه : بیمه حوادث قراردادی است که به موجب آن بیمه گردرمقابل دریافت حق بیمه متعهد می شودکه درصورت فوت، نقص عضو وازکارافتادگی، ایجادهزینه های پزشکی ویاازکارافتادگی موقت بیمه شده براثرحادثه درمدت تعیین شده درقرارداد مبلغ سرمایه بیمه رابه بیمه گذار یااستفاده کنندگان تعیین شده ازسوی بیمه شده ویا بیمه گذار پرداخت نماید.
حادثه

حادثه عبارت است ازهرواقعه ناگهانی ناشی ازیک عامل خارجی که بدون قصد واراده بیمه شده بروزکرده ومنجر به جرح، نقص عضو، ازکارافتادگی یا فوت بیمه شده گردد.

۱- بیمه عمر و حوادث گروهی بیمه البرز برای کارکنان دولت

این نوع قراردادها صرفا” برای مؤسسات دولتی صادرمی گردد ودارای نرخ ثابت بوده وعواملی مانند میانگین سن، نوع فعالیت بیمه گذار وتعدادبیمه شدگان تأثیری درنرخ آن ندارد.
– حداکثر سرمایه موردتعهد دراین نوع بیمه نامه ها مبلغ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰ ریال باحق بیمه ماهانه ۷۵۰ر۶ ریال می باشد.
– پوششهای ارائه شده شامل فوت به هرعلت، نقص عضووازکارافتادگی ناشی ازحادثه وحداکثرسقف سنی موردتعهد ۷۰ سال تمام می باشد.
باعنایت به مفادبخشنامه۵۲۰۷۸/۴۳۴۱۰ مورخ ۸/۳/۸۹ هئیت محترم وزیران نرخ وشرایط بیمه نامه عمروحوادث گروهی کارکنان دولت درصورت عدم لحاظ سقف سنی(بدون سقف سنی)به شرح ذیل می باشد.

سرمایه مورد تعهد
نرخ(درهزار)
حق بیمه سالانه( ریال)
عمر: فوت به هرعلت ۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰ ریال (بدون سقف سنی)
۶/۴۸
۴۰۰ر۱۹۴
حادثه: نقص عضووازکارافتادگی۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰ریال (بدون سقف سنی)
۰/۷۲
۶۰۰ر۲۱

 

۲- بیمه عمر و حوادث گروهی بیمه البرز به صورت عادی

نرخ حق بیمه این نوع ازبیمه نامه ها که می تواند به صورت عمرتنها، حوادث تنها و یا عمر و حوادث توأم صادرگردد براساس میانگین سن بیمه شدگان، نوع فعالیت بیمه گذار، نعداد بیمه شدگان وسرمایه آن بنابرتوافق بیمه گرو بیمه گذارتعیین می شود.

بیمه نامه های عادی(تکمیلی) ازنظرسرمایه به دودسته کلی تقسیم می شوند:

الف) عادی باسرمایه ثابت : تمامی بیمه شدگان این نوع بیمه نامه هادارای سرمایه بیمه یکسانی هستند.

ب ) عادی باسرمایه متغیر: بیمه شدگان این نوع بیمه نامه هادارای سرمایه های متفاوتی ازیکدیگر هستند.این نوع بیمه نامه هانیزبه دودسته تقسیم می شوند:

۱- ضریبی ازحقوق : دراین نوع ازبیمه نامه ها سرمایه بیمه وحق بیمه هریک ازبیمه شدگان به نسبت میزان حقوق آنان وسقف سرمایه موردتعهدبیمه گربراساس توافق بین بیمه گروبیمه گذارتعیین می گردد.
۲- مانده بدهکار: دراین نوع بیمه نامه ها بدهی اشخاص به بانکهاو مؤسسات مالی واعتباری تحت پوشش قرارمی گیرد، به این ترتیب که اشخاص(حقیقی) مبلغ وام خودرادرطول مدت بازپرداخت نزدشرکت بیمه به نفع نهاد وام دهنده بیمه می نمایند تا چنانچه درطول مدت بازپرداخت وام به هرعلت فوت نمایند، شرکت بیمه جایگزین ایشان شده ومانده بدهی آنان راازتاریخ فوت به بعدبه وام دهنده پرداخت نموده ووراث متوفی بری الذمه می گردند.
۳- بیمه حوادث خانواده :بیمه حوادث خانواده نوعی ازبیمه حوادث است که همسروفرزندان بیمه شده راتحت پوشش قرارمی دهد.

پوششهای بیمه ای قابل ارائه در بیمه عمر و حوادث گروهی بیمه البرز

۱- فوت همسربه علت حادثه

۲- نقص عضووازکارافتادگی همسروهریک ازفرزندان به علت حادثه

۳- جبران هزینه های پزشکی ناشی ازحوادث خانواده (همسر و فرزندان)

سرمایه بیمه  در بیمه عمر و حوادث گروهی بیمه البرز

– مبلغ سرمایه فوت همسرحداکثر۷۵% سرمایه فوت یانقص عضوبیمه شده اصلی می باشد.
– مبلغ سرمایه بیمه نقص عضووازکارافتادگی همسر وفرزندان ۴۰% سرمایه فوت همسرمی باشد.
– حداکثرسرمایه موردتعهدجهت جبران هزینه های پزشکی ناشی ازحوادث خانواده ۱۰% سرمایه فوت همسرمی باشد.

خطراتی که با موافقت بیمه گروپرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش است
۱. جنگ، قیام، انقلاب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی وانتظامی. خسارتهای ناشی ازشورش، آشوب، اغتشاش، بلوا وهرگونه اقدام تروریستی که بیمه شده درآن مباشرت،مشارکت ویامعاونت داشته باشد.
۲- کلیه خسارتهای ناشی از شورش، آشوب، اغتشاش، بلوا وهرگونه اقدام تروریستی درخارج ازکشور.
۳- کلیه خسارات ناشی ازخطرات وبلایای طبیعی ازقبیل سیل، زلزله، آتشفشان و ….

مستثنیات در بیمه عمر و حوادث گروهی بیمه البرز

۱- فوت بیمه شده فاقد دوسال سابقه بیمه ای مستمربه علت خودکشی(برای خطرات مشمول عمرزمانی).
۲- خودکشی ویا اقدام به آن درطول تمام سالهای بیمه ای(برای خطرات مشمول بیمه حوادث).
۳- فوت بیمه شده فاقد سابقه بیمه ای(فوت به علت غیرحادثه)درطول مدت۶ ماه اول پوشش بیمه ای دراثربیماریهای سرطانی، بیماریهای مزمن کبدی، بیماریهای مزمن کلیوی، تومورهای مغزی، M.S ، سکته های قلبی ومغزی وایدزکه منشاءآنها قبل ازتاریخ شروع پوشش بیمه ای بیمه شده باشد.
۴- چنانچه بیمه شده هنگام رانندگی دچار حادثه گردد ودارای گواهینامه رانندگی مجاز ومتناسب آن وسیله نقلیه نباشد، اعم ازآنکه مقصر حادثه باشدیانباشد (صرفاً جهت خطرات مشمول بیمه حوادث).
۵- کلیه خسارتهای ناشی ازمستی، استعمال هرگونه موادمخدر، روان گردان ویاداروهای محرک بدون تجویزپزشک.
۶- کلیه خسارات اتباع خارجی که فاقد مجوزاقامت و پروانه کارباشند.
۷- عمد بیمه گذاروبیمه شده درتحقق خطر.

استفاده کننده(گان) ازسرمایه بیمه در بیمه عمر و حوادث گروهی بیمه البرز

۱. درصورت فوت
– درصورت فوت بیمه شده اصلی سرمایه مورد تعهدبراساس قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران دروجه وراث قانونی وی پرداخت خواهدشد،مگرآنکه بیمه شده نسبت به تکمیل فرم تعیین ذینفع اقدام نموده باشدکه دراین صورت سرمایه بیمه به ترتیبی که ازطرف وی درفرم تعیین ذینفع مشخص گردیده است دروجه ذینفع های تعیین شده پرداخت خواهد شد.
– درصورت فوت همسرسرمایه مورد تعهد براساس قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران دروجه وراث قانونی وی پرداخت خواهدشد.
– درصورت فوت فرزندان سرمایه موردتعهددروجه بیمه شده اصلی پرداخت خواهدشد.

۲. درصورت نقص عضو، ازکارافتادگی ویا جبران هزینه های پزشکی ناشی ازحادثه
– درصورت نقص عضو ویا ازکارافتادگی دائم کلی یا جزئی ویا ایجادهزینه های پزشکی برای بیمه شده اصلی وهمسربه علت حوادث، سرمایه بیمه ویادرصدی ازآن براساس جدول تعیین نقص عضومندرج در شرایط عمومی بیمه حوادث مورد عمل بیمه گربه بیمه شده پرداخت خواهدشد.
– درصورت نقص عضو ویا ازکارافتادگی دائم کلی یا جزئی ویا ایجادهزینه های پزشکی برای فرزندان به علت حوادث سرمایه بیمه ویادرصدی ازآن براساس جدول تعیین نقص عضومندرج در شرایط عمومی بیمه حوادث مورد عمل بیمه گربه بیمه شده اصلی پرداخت خواهدشد.

شرایط سنی در بیمه عمر و حوادث گروهی بیمه البرز

– سقف سنی دربیمه های عمر(غیرازکارکنان دولت) ۷۰ سال تمام ودربیمه های حوادث ۷۵ سال تمام می باشد.
– سن مشمول بیمه جهت فرزندان ذکوراز۴سالگی تاپایان ۱۸سالگی ویاتازمانی که به تحصیل اشتغال دارند(حداکثر۲۵سالگی)، وجهت فرزندان اناث از۴سالگی تا قبل ازازدواج(حداکثر۲۵سالگی)، وجهت همسرتا پایان ۷۵سالگی می باشد.

نحوه پرداخت خسارت بیمه عمر و حوادث گروهی بیمه البرز

بیمه گر باید بعد از دریافت کلیه مدارک مربوط به خسارت ، حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز ،مدارک را بررسی و نتیجه را اعلام ،و در صورت احراز عدم استحقاق دریافت خسارت مراتب را همراه با ذکر دلایل به طور مکتوب به بیمه‌گذار یا ذی نفع اعلام ، و در صورت قبول خسارت ، آن را پرداخت نماید.

نحوه پرداخت خسارت بیمه نامه عمر و حوادث
بیمه گر باید بعد از دریافت کلیه مدارک مربوط به خسارت ، حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز ،مدارک را بررسی و نتیجه را اعلام ،و در صورت احراز عدم استحقاق دریافت خسارت مراتب را همراه با ذکر دلایل به طور مکتوب به بیمه‌گذار یا ذی نفع اعلام ، و در صورت قبول خسارت ، آن را پرداخت نماید.

مدارک لازم برای تکمیل پرونده خسارت در بیمه عمر و حوادث گروهی بیمه البرز

الف) مدارک مثبته در صورت وقوع خطر فوت
نامه اعلام خسارت بیمه گذار /معرف / ذینفع .
گزارش مشروح حادثه که‌توسط مراجع ذی‌صلاح انتظامی یا قضایی تنظیم و تاییدگردیده و نام بیمه شده و تاریخ دقیق وقوع حادثه در آن ذکر شده باشد . (ممهور به مهر مراجع ذی صلاح ) .
گزارش مشروح حادثه با ذکر نام بیمه شده و تاریخ وقوع حادثه که در محل کار تنظیم و به تایید کارشناس وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی و یا واحد ایمنی و بهداشت کار بیمه‌گذار رسیده باشد.
گزارش وکروکی نیروهای انتظامی درخصوص تصادفات و سوانح رانندگی .
استشهاد محلی تنظیمی مبنی بر شرح حادثه با ذکر نام بیمه شده و تاریخ دقیق وقوع حادثه و آدرس و شماره تلفن شهود که به تایید شورای محل / مسجد محل / مقامات انتظامی رسیده باشد .
رأی مقامات انتظامی‌وقضایی مبنی‌برمقصرنبودن بیمه‌شده درخصوص حوادث ناشی از نزاع و درگیری.
گواهی پزشک معالج مبنی بر علت فوت .
گواهی پزشک قانونی مبنی بر علت فوت .
رأی نهایی دادگاه مبنی بر علت تامه فوت ( برحسب مورد) .
گزارش معاینه جسد( برحسب نیاز) .
تصویر خلاصه رونوشت وفات .
تصویر جواز دفن ( پروانه دفن ) .
تصویر کلیه صفحات شناسنامه باطل شده وکارت ملی متوفی .
گواهی حصر وراثت که درآن سهم الارث هر یک از وراث قانونی مشخص شده باشد .( با ارزش نامحدود و یا برابر با سرمایه فوت ) و یا اصل فرم تعیین ذینفع تکمیل شده توسط بیمه شده (ممهور به مهر بیمه گذار).
تصویر کلیه صفحات شناسنامه وراث قانونی طبق گواهی حصر وراثت و یا ذینفهای مشخص شده در فرم تعیین ذینفع .
تصویر گواهینامه رانندگی متناسب باوسیله نقلیه معتبر در زمان وقوع فوت (در صورتی‌که بیمه‌شده رانندگی وسیله نقلیه را به‌عهده داشته است)
تصویر کلیه صفحات گذرنامه متوفی که در آن تاریخ ورود و خروج از کشور قید شده باشد .
گواهی شهادت متوفی .(در صورت فوت بیمه شده در عتبات عالیات) .
تصویر لیست کسور حق بیمه بازنشستگی درماه فوت بیمه شده / ماه قبل از آن .
تصویر لیست کسورحق بیمه بازنشستگی در زمان شروع پوشش بیمه ای بیمه شده .
حکم کارگزینی /قرارداد کاری / فیش حقوقی بیمه شده در ماه وقوع خطر
حکم کارگزینی /قرارداد کاری / فیش حقوقی بیمه شده در زمان شروع پوشش بیمه ای بیمه شده .
حکم بازنشستگی / از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده‌که تاریخ بازنشستگی / از کار افتادگی وی در آن درج شده باشد .

ب)مدارک لازم برحسب نیاز برای پرونده غرامت نقص عضو/ازکارافتادگی دائم کامل یا جزئی/ جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه (انفرادی – گروهی )
نامه اعلام خسارت بیمه گذار /بیمه شده / معرف .
گزارش‌مشروح حادثه که‌توسط مراجع ذی‌صلاح انتظامی یا قضایی تنظیم وتایید گردیده و نام بیمه شده و تاریخ دقیق وقوع حادثه در آن ذکر شده باشد.( ممهور به مهر مراجع مذکور)
گزارش وکروکی نیروهای انتظامی درخصوص تصادفات و سوانح رانندگی .
گزارش مشروح حادثه با ذکر نام بیمه شده و تاریخ وقوع حادثه که در محل کار تنظیم و به تایید کارشناس وزارت کار یا سازمان تأمین اجتماعی و یا واحد ایمنی و بهداشت کار بیمه‌گذار رسیده باشد.(برای حوادث ناشی از کار )
استشهاد محلی تنظیمی مبنی بر شرح حادثه با ذکر نام بیمه شده و تاریخ دقیق وقوع حادثه و آدرس و شماره تلفن شهود که به تایید شورای محل /مسجد محل /مقامات انتظامی رسیده باشد .
رأی مقامات انتظامی و قضایی مبنی بر مقصرنبودن بیمه شده در خصوص حوادث ناشی از نزاع و درگیری.
گواهی اولین مرجع درمانی که بیمه شده بلافاصله پس از مصدومیت به آن مراجعه نموده است .
گواهی پزشک معالج مبنی برخاتمه معالجات وتایید نقص عضو به انضمام سوابق پزشکی ، کلیه رادیوگرافیها و MRI انجام شده .(مرتبط با موضوع بیمه نامه )
تصویر شناسنامه / کارت ملی بیمه شده .
تصویرگواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه و معتبر در زمان وقوع حادثه .(در صورتی که بیمه شده رانندگی وسیله نقلیه را به عهده داشته است .
تصویر لیست کسور حق بیمه بازنشستگی درماه وقوع حادثه / ماه قبل از آن .
تصویر لیست کسورحق بیمه بازنشستگی در زمان شروع پوشش بیمه ای بیمه شده .
حکم کارگزینی /قرارداد کاری / فیش حقوقی بیمه شده در ماه وقوع حادثه .
حکم کارگزینی /قرارداد کاری / فیش حقوقی بیمه شده در زمان شروع پوشش بیمه ای بیمه شده .
حکم بازنشستگی بیمه شده که تاریخ بازنشستگی وی در آن درج شده باشد .

راهنمای خرید بیمه عمر و حوادث گروهی بیمه البرز

برای خرید بیمه نامه عمروحوادث توصیه می شودبه یکی از شعب/نمایندگی بیمه البرز مراجعه نمایید.
این بیمه نامه ها خطرات فوت،نقص عضو،جبران هزینه های پزشکی ناشی ازحادثه وغرامت روزانه راتحت پوشش قرارمی دهد.


سوالات خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث  و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

محمودی
  • حداقل افرادی که میشه باهاش این بیمه رو خرید چند نفره؟
۵.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ