برگزاری سیزدهمین نشست هیات امنای پژوهشکده بیمه

سیزدهمین نشست هیات امنای پژوهشکده بیمه به ریاست محمد ابراهیم امین برگزار شد.

 

به گزارش بیدبرگ و نقل از ریسک نیوز، موضوعات مربوط به اعمال سیاست های راهبردی و امور جاری پژوهشکده بیمه مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارائه گزارش عملکرد و فعالیت های سال گذشته بودجه سال ۹۴ پژوهشکده بیمه توسط هیات امنا تصویب شد.

 در نشست هیات امنای پژوهشکده بیمه که رییس پژوهشکده دبیری آن را بر عهده دارد، عملکرد مالی سال ۹۳ پژوهشکده بیمه نیز به تصویب رسید.

Leave a Reply