چگونگی اﻧﺘﻘﺎل سوابق بیمه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی بیمه ای

چگونگی اﻧﺘﻘﺎل سوابق بیمه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی بیمه ای

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ :

بند ۶۰ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺼﻮب ۶۵/۳/۲۷ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ .

بند ۶۱ ﻣﺎده””۴۲ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ( ﺗﻨﻔﯿﺬی درﻣﺎده” “۱۰۳ وﺑﻨﺪ”ب” ﻣﺎده”٢٨” ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ) ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ .

بند ۶۲ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و وﻇﯿﻔﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب ۷۲/۲/۱۹ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ .

ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ :

بند ۶۳ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ وﺟﻮﻫﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، اﻧﺘﻘﺎل، اﺧﺮاج، اﺳﺘﻌﻔﺎء، ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ و اﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﻗﺮار داد از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرج و ﻣﺸﺘﺮک ﺻﻨﺪوق ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .

ﻧﺤﻮه اﻗﺪام و ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزبرای اﻧﺘﻘﺎل سوابق بیمه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی بیمه ای :

بند ۶۴ اﺧﺬ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ از ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﻌﻠﯽ و ﯾﺎ ﻓﺮد ذﯾﻨﻔﻊ ﯾﺎ وراث ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

ﺗﺬﮐﺮ : در ﻣﻮاردی ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ از ﺳﻮی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﯾﺎ وراث ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام درﺧﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ذﯾﺮﺑﻂ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

بند ۶۵ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﺖ ﺧﺮوج ﻓﺮد از ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﺴﺘﺨﺪم در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪ .

ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ :

بند ۶۶ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻧﻮع ﺳﺎﺑﻘﻪ از ﺣﯿﺚ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ، ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :

ﺳﻮاﺑﻖ دوﻟﺘﯽ :

بند ۶۷ واﺣﺪ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﻌﺐ درﺧﺼﻮص اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ (۶۵/۳/۲۷) از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرج و ﻣﺸﺘﺮک ﺻﻨﺪوق دﯾﮕﺮی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ” ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره”۱۲ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی و درآﻣﺪ ﺷﻌﺒـﻪ ﺗﮑﻤﯿـﻞ و ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽرﺳﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒـﻪ ﺣﻖﺑﯿﻤـﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘـﺎل دوره ﻣﻨﺪرج درﻓﺮم ﻣﺬﮐﻮر، ﻃﺒﻖ روش زﯾﺮ اﻗﺪام و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻃﯽ” ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره “۱۳ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻋﻼم ﺗﺎ واﺣﺪ ﻣﺰﺑﻮر رأﺳﺎً ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ × آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ = % ۴ × ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل

بند ۶۸ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺻﻨﺪوق ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ۶۵/۳/۲۷ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺷﺪ، واﺣﺪ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ” ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ” ۱۴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ درآﻣﺪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل از ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی وﺻﻮل ﺷﺪه ﻣﺪت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻓﺮم ﯾﺎد ﺷﺪه ( اﻋﻢ از ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی % ۳ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری) ﭘﺲ از ﮐﺴﺮﺳﻬﻢ درﻣﺎن اﻗﺪام وﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻃﯽ”ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ” ۱۵ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻋﻼم ﺗﺎ واﺣﺪ ﻣﺰﺑﻮر رأﺳﺎً ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.

بند ۶۹ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ۳۱ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی وﺻﻮل ﺷﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ درﻣﺎن ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

بند ۷۰ ازﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی وﺻﻮل ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻫﺎی %۱۲/۵ و %۲۱ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ درﻣﺎن ﮐﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

بند ۷۱ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﯽ ﻧﺰد ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮاﺑﻖ آﻧﺎن ﻧﺰد ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دارای ۲۰ و ۲۵ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ (ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ زن و ﻣﺮد) ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اوﻟﯿﻦ ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺻﻨﺪوق ﮐﺸﻮری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در “ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ” ۱۶ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ذﯾﺮﺑﻂ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﺳﺎل ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻻزم زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺎم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻌﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.

بند ۷۲ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

بند ۷۳ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﯿﺴﺖ و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ آﻧﺎن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی وﺻﻮل ﺷﺪه از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻌﺐ و اﻧﺘﻘﺎل آن اﻗﺪام ﻧﻤﻮده وﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از” ﻓﺮﻣﻬﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ۱۳ ﯾﺎ “۱۵ را ﺟﻬﺖ اﻗﺪاﻣﺎت آﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺒﺪأ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

بند ۷۴ درﺧﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ازﺗﺎرﯾﺦ ۷۰/۱/۱ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻞ دوره اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ۷۰/۱/۱ ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ، ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﻨﻮات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

بند ۷۵ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ۷۰/۱/۱ دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ از ۷۰/۱/۱ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﺮﯾﺐ دﺳﺘﻤﺰدی ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ۷۰/۱/۱ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

بند ۷۶ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮﺻﻮف در ﺑﻨﺪﻫﺎی “۷۴” و “۷۵” ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت ﻻزم اﺳﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﺨﺮاج وﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و اﻗﺪام ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤه ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮای ﻣﻮاد “۴۲”، “۱۰۳” و ﺑﻨﺪ “ب” ﻣﺎده “۲۸” ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ، ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ داده اﻧﺪ :

بند ۷۷ ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی وﺻﻮل ﺷﺪه اﻋﻢ ازﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ واﺣﺪدرآﻣﺪ ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪه، ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ درﻣﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎی “۶۹” و “۷۰”ﯾﮏ درﺻﺪ از ﻧﺮخ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻌﻬﺪات ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت .

ﺳﺎﯾﺮ ﻣـﻮارد در مورد اﻧﺘﻘﺎل سوابق بیمه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی بیمه ای  :

بند ۷۸ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ درﺗﺎرﯾﺦ ۶۷/۱۲/۲۵ ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸـﺴﺘﮕﯽ ﮐـﺸﻮری ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ، ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮥ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ، ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮز ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻬﺮﺳﺖ ذﯾﻞ ( ﺑﻨﺪ”( “۸۰ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ۶۵/۳/۲۷ ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿـﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐـﺸﻮری ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ ، ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﯾﮑﺠـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎب ﺻـﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺻـﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﻫﯽ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺻﻮل آن اﻗﺪام ﻻزم ﻣﻌﻤﻮل دارﻧﺪ .
بند ۷۹ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺠـﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧـﻮﻧﯽ ﻣـﻮرد اﺷـﺎره در ﺑﻨﺪ ﻓـﻮق ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ، دراﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺎم ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ) ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

بند ۸۰ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرخ ۶۷/۱۲/۲۵

اﻟﻒ_ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری ( ﻣﺎده “١٣٧” ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری ) ب – ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻓﺮﻣﺎن آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﻣﺼﻮب ۵۶/۵/۱۹

ج – ﻣﺎده ۱۵۰ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری – ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻟﺤﺎق ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده””۳۳ ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺼﻮب ۵۸/۳/۱۷ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب
ﻫـ_ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎده””۳۳ ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺼﻮب ۵۸/۳/۱۷ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب

و – ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺼﻮب ۵۸/۹/۱۰ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب

ز_ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺼﻮب ۵۹/۳/۲۴ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ح – ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری ( ﻏﯿﺮ از ﺷﻬﺮداری ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ) ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۵۸/۳/۲۷ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب
ط_ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺟﺎزه ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاری – ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﺑﻖ و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاری و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺼﻮب ۵۸/۲/۱۸ ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب.

ی – ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرخ ۵۸/۴/۲۵ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ذﯾﻞ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، اﻋﺘﺒﺎرات ، داراﯾﯽ و ﺗﻌﻬﺪات ، دﯾﻮن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاری و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ :
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ رﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮان

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻃﻔﺎل ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ رﻓﺎه ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن اﯾﺮان

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن اﯾﺮان

واﺣﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﺑﻖ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ رﻓﺎه ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن از ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ

ﺑﻨﮕﺎه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدران و ﻧﻮزادان

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺮﮐﺰ ﻃﺒﯽ ﮐﻮدﮐﺎن

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺬاﻣﯿﺎن

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﻠﺐ ﻣﻬﺪی رﺿﺎﺋﯽ ( ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺎدر )

ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮان ( ﺑﻨﯿﺎد ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﺷﻤﺲ ﺳﺎﺑﻖ)

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن

بند ۸۱ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﻻد اﯾﺮان، ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺷﺘﻐﺎل در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﻮﻻد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺠﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .

بند ۸۲ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ داﺋﻢ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﻘﻄﻊ۶۹/۵/۳۰ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ، از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ ۶۹/۵/۳۰ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ دوره ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

بند ۸۳ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﺑﻨﺪ “۸۲”، اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺎﺑﻘﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ از ﺳﻮی اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸـﻮری درﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿـﺮی اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻـﻮرت اﺑﻬﺎم واﺣـﺪﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ، ﻣـﺮاﺗﺐ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ اداره ﮐـﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت، از اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺘﻌﻼم ﮔﺮدد.
بند ۸۴ درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ( ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﮥ ۶۹/۵/۳۰ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ )ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺒﻮع ﻗﻄﻊ و ﻣﺠﺪداً ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی اﯾﺎم ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی دوره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺳﻮاﺑﻖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ از ﻣﻘﻄﻊ ۶۹/۵/۳۰ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻧﺰد ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

بند ۸۵ ﮐﻠﯿـﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﺎده “۷۲” آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨـﺪاﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط از ﺗﺎرﯾﺦ ۵۹/۳/۱۰ ﻣﺸﻤﻮل ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﺎص ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺠﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﻣﯽ و ﺗﻌﺪاد آﻧﺎن در ﺷﻌﺒﻪ “١٧” ﺗﻬﺮان ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ :

بند ۸۶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ “اﻟﻒ” ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرخ ۷۹/۲/۱ ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ وزارت ﻧﻔﺖ و ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮥ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :

اﻟﻒ :ﺻﺮﻓﺎً ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۶۳/۲/۱ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ آن ﺑﺮاﺳﺎس ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ وﺻﻮل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ب : آن ﻣﺪت از ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ۶۳/۲/۱ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺷﻌﺒﻪ ذﯾﺮﺑﻂ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ درﺧﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﺻﻮف ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .

ج : درﺧﺼﻮص آن ﻋﺪه ازﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ۶۵/۳/۲۷ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺘﺮک ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ۶۳/۲/۱ ﻟﻐﺎﯾﺖ ۷۳/۱۲/۳۰ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ % ۱۰ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ درﻣﺎن ﻣﻌﺎدل % ۱۷ ﺣﻘـﻮق و ﻣﺰاﯾـﺎی ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺗﺎرﯾﺦ ۷۴/۱/۱ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ % ۹ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ درﻣﺎن، ﻣﻌﺎدل % ۱۸ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

د : در ﻣﻮرد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ۶۵/۳/۲۷ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺘﺮک ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺷﺪه اﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺳﻮاﺑﻘﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ آن ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ۶۳/۲/۱ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ “۶۸” اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻫـ : ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی وﺻﻮل ﺷﺪه آن ﻋﺪه از ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء ازﺧﺪﻣﺖ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻌﺎف ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ دﯾﮕﺮی ( ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻟﯿﺴﺘﻬﺎی ارﺳﺎﻟﯽ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ۶۳/۲/۱ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺳﻮاﺑﻖ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ( ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ در اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و وﻇﯿﻔﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب ۷۲/۲/۱۹ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ )

بند ۸۷ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ دوﻟﺖ، ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺮﯾﮏ ازﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ( ﺑﺠﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق ﻣﺘﺒﻮع آﻧﺎن ﯾﺎ وراث ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ درﻣﺎن ﺣﺴﺐ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ ﻫﺎی “۶۹” و “۷۰” و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ دوره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮاﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺬﮐﺮ: درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻓﺎﻗﺪ ۲۰ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯽ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﻌﻠﯽ آﻧﺎن ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

بند ۸۸ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی وﺻﻮل ﺷﺪه در اﺟﺮای دﺳﺘﻮر اداری ﺷﻤﺎره ۵۰۰۰/۵۳۹ ﻣﻮرخ ) ۸۸/۶/۲۱ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎی اﻓﺮاد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺣﺮاز ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪ ای ) درﺧﺼﻮص ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن دارای اﺣﮑﺎم اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻨﺪرج در اﺣﮑﺎم ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﺮوط ﺑﺮآﻧﮑﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎل اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و درﺧﺼﻮص ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺣﮑﺎم اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺴﺮ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎل اﺷﺘﻐﺎل اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

بند ۸۹ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮥ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺧﺘﯿﺎری ، ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد، راﻧﻨﺪﮔﺎن ، ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﺎن و… ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻗﺮارﮔﯿﺮد، دراﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ درﻣﺎن و ﯾﺎ ﺣﻖ ﺳﺮاﻧﻪ درﻣﺎن ( درﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرداری ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎن ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط در زﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮدازی ) ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

بند ۹۰ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ و ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺪت ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد %۷) ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪهﻋﯿﻨﺎً) ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺟﺪﯾﺪ آﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

بند ۹۱ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯿﮑﻪ در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﺼﻮب ۶۱/۱۲/۱۶ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺧﺎص ﺑﯿﻤﻪ ای ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ، ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﺎن ،ﺧﺎدﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ و…ﺣﺴﺐ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ازای ﻣﺪت ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮدازی ﻋﯿﻨﺎً ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪ آﻧﺎن ﻣﻘﺪور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

برای مشاهده فایل پیوست و فرم های مربوطه به  چگونگی اﻧﺘﻘﺎل سوابق بیمه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی بیمه ای کلیک نمایید.


سوال بیمه ای خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی  , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی ),  بیمه شخص ثالث ، قانون کار و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.


آموزش دریافت فیش پرداخت حق بیمه ، بیمه اختیاری و مشاغل آزاد

مشاهده سابقه بیمه

لیست بیمارستان بیمه تامین اجتماعی

لیست شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی

آدرس پیشخوان دولت و نمایندگی های بیمه سلامت

رمضانی
  • آیا میشه سوابق تامین اجتماعی رو خرید ؟
۵.۰
Sending
User Rating ۰ (۰ votes)

ارسال پاسخ

Sending