چرایی اهمیت بیمه زندگی در اقتصاد

بیمه زندگی و جایگاه آن در اقتصاد کشورها

بیمه زندگی با توجه به ویژگی های خاص آن می تواند در فعال نمودن بازار سرمایه نقش اساسی ایفاء نماید . ذخائر ریاضی تجمیع شده در شرکت های بیمه زندگی می توانند باعث فعالیتهای اقتصادی سودآور گردند . از آنجا که در بیمه زندگی معمولاً فاصله زمانی قابل توجهی بین زمان دریافت حق بیمه توسط شرکتهای بیمه زندگی و زمان پرداخت خسارت وجود دارد، ذخائر ریاضی قابل ملاحظه ای در را بطه با هر قرارداد تشکیل می شود که شرکت بیمه با استفاده بهینه از آنها می تواند بازار سرمایه را فعال نموده و نقش جدی تری در فعالیتهای سرمایه گذ اری داشته باشد که به نوبه خود باعث افزایش اشتغال و رشد اقتصادی است . تأثیر رشد بیمه های زندگی در اقتصاد بحدی است که بسیاری از تحقیقات کاربردی به یک رابطه یک به یک بین آن و توسعه و رشد اقتصادی با ضرایب معناداری بالا دست یافته اند.
از طرفی دیگر وجود تخفیف های مالیاتی در سرمایه بیمه زندگی در مقابل مالیاتهای نسبتاً بالا بر ارث و میراث می تواند مشوق خوبی برای خانوارها باشد تا با تخصیص بخشی از درآمد خود به تقاضای بیمه زندگی، سرمایه قابل تو جهی برای خانواده خود باقی بگذارند . بیمه های زندگی آرامش اجتماعی را برای جامعه و امنیت اقتصادی و رونق بازارهای مالی را برای اقتصاد یک کشور به همراه دارند . در سطح جامعه، بیمه گذار بیمه زندگی در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه، دریافت مبل غی که سرمایه بیمه می باشد را در آینده تضمین می کند . شرکتهای بیمه با در دست داشتن منبع قابل توجهی از اندوخته ریاضی خو د می توانند در بخش های مختلفی که به پویایی اقتصاد منجر می شود، سرمایه گذاری کنند. این بخش ها شامل پروژه های زندگیانی و بازارهای مالی می باشند .
صنعت بیمه جهان، با رشدی حدود ۱۰ % از سال ۱۹۵۰ به توسعه خود ادامه داده است که از رشد اقتصادی میانگین کشورها بطور قابل ملاحظه ای فزونی د ارد.
Aقسمت عمده این توسعه در صنعت بیمه به رشد ، بیمه زندگی در جهان مربوط می شود . میزان حق بیمه دریافتی صنعت بیمه زندگی از حدود ۲.۱ درصد GDP جهان در سال ۱۹۸۴ به ۴.۲درصد در سال ۱۹۹۶ و به ۴.۴۱ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافته است.
در سال ۲۰۰۸ حق بیمه سرانه جهان ۶۳۴ دلار بوده است در حالیکه از این میزان ۳۷۰ دلار آن مربوط به بیمه زندگی و مابقی ۲۶۴ دلار آن به بقیه فعالیت های بیمه ای غیر بیمه زندگی مربوط می شود . به عبارت دیگر حدود ۵۹ درصد کل فعالیت صنعت بیمه به بیمه زندگی مربوط می شود . در این سال ضریب نفوذ بیمه حدود ۷.۱ در صد است که ۴.۱ درصد آن مربوط به بیمه زندگی و ۲.۹ درصد آن مربوط به غیر بیمه می باشد.

حق بیمه صنعت بیمه در جهان (میلیون دلار)
سالبیمه غیر زندگیبیمه زندگیجمعدرصد غیر زندگیدرصد زندگیجمع
۱۹۸۴۲۸۱،۵۰۰۲۱۶،۵۰۰۴۹۸،۰۰۰۵۷۴۳۱۰۰
۱۹۸۸۵۵۵،۱۰۰۶۱۵،۹۰۰۱،۱۷۱،۰۰۰۴۷۵۳۱۰۰
۱۹۹۸۸۹۱،۱۱۲۱،۲۶۴،۱۵۶۲،۱۵۵،۲۶۸۴۱۵۹۱۰۰
۲۰۰۶۱،۵۴۹،۱۰۰۲،۱۲۵،۸۹۱۳،۶۷۴،۸۹۲۴۱۵۹۱۰۰
۲۰۰۷۱،۶۶۷،۷۸۰۲،۳۹۳،۰۸۹۴،۰۶۰،۸۷۰۴۱۵۹۱۰۰
Swiss Re: Sigma, 1985, 86, 99 & 2008

ضریب نفوذ بیمه در کشور ما حدود ۱,۳ درصد است که سهم بیمه زندگی کمتر از ۶,۵ درصد کل بازار بیمه است . یعنی ضریب نفوذ بیمه زندگی حدود ۰,۱ درصد می باشد. همچنین، حق بیمه سرانه بیمه زندگی در جهان در سال ۲۰۰۸ ، حدود ۳۷۰ دلار بوده که این رقم برای کشور ما کمتر از ۴ دلار است.

وضعیت بازار بیمه در ایران و دنیا ۲۰۰۷
(ارقام به USD)

Leave a Reply