روش اﻧﺘﻘﺎل سوابق بیمه تامین اجتماعی به سایر صندوق های بازنشستگی

چگونگی انتقال سوابق بیمه تامین اجتماعی به سایر صندوق های بیمه ای

قوانین مرتبط :

بند ۶۰ قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۶۵/۳/۲۷ مجلس شورای اسلامی .

بند ۶۱ ماده ۴۲ قانون برنامه سوم توسعه ( تنفیذی درماده” “۱۰۳ وبند”ب” ماده”٢٨” قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه ) مبنی بر تغییر صندوق بازنشستگی .

بند ۶۲ قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب ۷۲/۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی .

مشمولین :

بند ۶۳ اشخاصی که وجوهی را تحت عنوان حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی پرداخت نموده اند و به علت تغییر محل کار یا خدمت و یا طبق ضوابط قانونی ازجمله تغییر وضع استخدامی، تغییر صندوق بازنشستگی، انتقال، اخراج، استعفاء، بازخرید خدمت و اتمام یا فسخ قرار داد از شمول قانون تامین اجتماعی خارج و مشترک صندوق جدید قرارگرفته یا می گیرند .

نحوه اقدام و مدارک مورد نیازبرای انتقال سوابق بیمه تامین اجتماعی به سایر صندوقهای بیمه ای :

بند ۶۴ اخذ درخواست انتقال حق بیمه به سایر صندوقها از سوی موسسه محل خدمت یا صندوق بازنشستگی فعلی و یا فرد ذینفع یا وراث قانونی

تذکر : در مواردی که درخواست انتقال حق بیمه از سوی متقاضی یا وراث قانونی مطرح می باشد، ضروری است شعبه مربوطه قبل از هرگونه اقدام درخصوص انتقال حق بیمه ، موافقت دستگاه یا صندوق ذیربط را در این زمینه اخذ نماید.

بند ۶۵ بررسی علت خروج فرد از شمول مقررات قانون تامین اجتماعی با اخذ مدارک مربوطه از جمله حکم استخدامی مستخدم در موسسه جدید .

در صورتی که در زمینه انتقال سوابق بیمه و بازنشستگی نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b= %D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C” target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

نحوه انتقال حق بیمه :

بند ۶۶ پس از بررسی تقاضا و مشخص نمودن نوع سابقه از حیث دولتی یا غیردولتی بودن با توجه به مفاد قانون مربوطه حسب مورد ، نحوه انتقال حق بیمه به شرح زیر خواهد بود :

سوابق دولتی :

بند ۶۷ واحد امور فنی بیمه شدگان شعب درخصوص اشخاصی که قبل از تاریخ تصویب قانون نقل وانتقال حقبیمه یا بازنشستگی (۶۵/۳/۲۷) از شمول قانون تامین اجتماعی خارج و مشترک صندوق دیگری شده باشند، با توجه به” فرم پیوست شماره”۱۲ که توسط واحدهای نامنویسی و حسابهای انفرادی و درآمد شعبه تکمیل و به تایید مسئولین واحدهای مذکور میرسد، نسبت به محاسبه حقبیمه قابل انتقال دوره مندرج درفرم مذکور، طبق روش زیر اقدام و نتیجه را طی” فرم پیوست شماره “۱۳ به واحد حسابداری اعلام تا واحد مزبور رأسا مبادرت به انتقال حق بیمه به حساب صندوق ذیربط بنماید.

تعداد ماه های پرداخت حق بیمه × آخرین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه = % ۴ × مبلغ حق بیمه قابل انتقال

 • بند ۶۸ چنانچه تاریخ شمول مقررات صندوق جدید از تاریخ ۶۵/۳/۲۷ به بعد باشد، واحد امور فنی بیمه شدگان پس از تکمیل ” فرم پیوست شماره ” ۱۴ که به تایید مسئول واحد درآمد شعبه می رسد، نسبت به محاسبه حق بیمه قابل انتقال از حق بیمه های وصول شده مدت مورد نظر در فرم یاد شده ( اعم از سهم بیمه شده و کارفرما به استثنای % ۳ حق بیمه بیکاری) پس از کسرسهم درمان اقدام ونتیجه را طی”فرم پیوست شماره ” ۱۵ به واحد حسابداری اعلام تا واحد مزبور رأسا مبادرت به انتقال حق بیمه به حساب صندوق ذیربط بنماید.
 • بند ۶۹ به هنگام انتقال حق بیمه ۳۱ حق بیمه های وصول شده بعنوان حق بیمه سهم درمان کسر خواهد شد.
 • بند ۷۰ ازحق بیمه های وصول شده با نرخ های %۱۲/۵ و %۲۱ حق بیمه سهم درمان کسر نخواهد شد.
 • بند ۷۱ در مورد برخی از مستخدمین دستگاه های دولتی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که قبل از استخدام رسمی نزد صندوق تامین اجتماعی دارای سابقه پرداخت حق بیمه می باشند، لذا با توجه به هماهنگی به عمل آمده با صندوق مذکور به منظور تعیین وضعیت سوابق آنان نزد صندوق بازنشستگی کشوری که حداقل دارای ۲۰ و ۲۵ سال سابقه خدمت مفید برای بازنشستگی (به ترتیب برای مستخدمین زن و مرد) میباشند، می بایست فهرست کارکنان موصوف به همراه اولین حکم استخدامی که مشمول مقررات صندوق کشوری قرار گرفتهاند براساس اطلاعات مندرج در “فرم پیوست شماره ” ۱۶ به شعب ذیربط صندوق تامین اجتماعی ارسال گردد تا متعاقب آن پس از بررسی و هماهنگیهای ﻻزم زمینه انتقال حق بیمه ایام مربوطه از طریق شعب مورد نظر به حساب صندوق بازنشستگی کشوری فراهم گردد.
 • بند ۷۲ حق بیمه های جزئی قابل انتقال نمی باشد .
 • بند ۷۳ بیمه شدگانی که در بیش از یک شعبه دارای سابقه پرداخت حق بیمه می باشند، آخرین شعبه دریافت کننده لیست و حق بیمه آنان مکلف است نسبت به جمع آوری سوابق پرداخت حق بیمه های وصول شده از سایر شعب و انتقال آن اقدام نموده ویک نسخه از” فرمهای پیوست شماره ۱۳ یا “۱۵ را جهت اقدامات آتی به شعبه مبدأ ارسال نماید.
 • بند ۷۴ درخصوص انتقال حق بیمه سنوات قبل ازتاریخ ۷۰/۱/۱ چنانچه کل دوره انتقال حق بیمه مربوط به قبل از ۷۰/۱/۱ باشد دستمزد مبنای محاسبه انتقال حق بیمه، حداقل دستمزد سنوات مربوطه خواهد بود.
 • بند ۷۵ برای بیمه شدگانیکه بعد از تاریخ۷۰/۱/۱ دارای سابقه پرداخت حق بیمه باشند، دستمزد مبنای محاسبه انتقال حق بیمه سنوات قبل از ۷۰/۱/۱ براساس ضریب دستمزدی بیمه شده بعد از ۷۰/۱/۱ به نسبت حداقل دستمزد سال مربوطه محاسبه می گردد.
 • بند ۷۶ در مورد بیمه شدگان موصوف در بندهای “۷۴” و “۷۵” حسب ضرورت ﻻزم است دستمزد این قبیل از بیمه شدگان براساس اسناد و مدارک مربوطه استخراج ومورد بررسی و اقدام قرار گیرد.
 • نحوه انتقال حق بیمه بیمه شدگانی که در اجرای مواد “۴۲”، “۱۰۳” و بند “ب” ماده “۲۸” قوانین برنامه سوم ، چهارم و پنجم توسعه تغییر صندوق بازنشستگی داده اند :
 • بند ۷۷ میزان حق بیمه قابل انتقال در صورت موافقت و درخواست صندوق بازنشستگی فعلی متقاضی برابر است با جمع کل حق بیمه های وصول شده اعم از سهم بیمه شده و کارفرما که به تایید واحد درآمد شعبه رسیده، پس از کسر حق بیمه سهم درمان مطابق بندهای “۶۹” و “۷۰”یک درصد از نرخ حق بیمه بابت تعهدات کوتاه مدت .

سایر موارد در مورد انتقال سوابق بیمه تامین اجتماعی به سایر صندوقهای بیمه ای  :

بند ۷۸ به موجب توافقی که درتاریخ ۶۷/۱۲/۲۵ بین صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری حاصل گردیده ، حق بیمه کارکنان تبدیل وضع یافته وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها که به استناد مجوز های قانونی به شرح فهرست ذیل ( بند”( “۸۰ تا تاریخ ۶۵/۳/۲۷ تبدیل وضع یافته و مشمول قانون استخدام کشوری قرارگرفته اند ، به طور یکجا محاسبه و به حساب صندوق بازنشستگی کشوری منتقل گردیده است، در نتیجه انتقال حق بیمه کارکنان مورد بحث از طریق صندوق تامین اجتماعی قطعی تلقی می شود .

در صورتی که در زمینه انتقال سوابق بیمه و بازنشستگی نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b= %D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C” target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

متذکر می شود که بدهی این قبیل موسسات بابت حق بیمه کارکنان تبدیل وضع یافته کماکان به قوت خود باقی است و واحدهای اجرائی مکلفند طبق ضوابط قانونی نسبت به وصول آن اقدام ﻻزم معمول دارند .
بند ۷۹ چنانچه پس از بررسی های ﻻزم مشخص گردد که احکام تبدیل وضع استخدامی متقاضیان از مصادیق مجوزهای قانونی مورد اشاره در بند فوق نمی باشد، دراین صورت انتقال حق بیمه ایام مشمول قانون تامین اجتماعی (مشروط براینکه قبﻼً به صورت موردی منتقل نگردیده باشد ) با رعایت ضوابط مربوط بلامانع خواهد بود .

بند ۸۰ فهرست مجوزهای قانونی موضوع توافقنامه مورخ ۶۷/۱۲/۲۵

 1. الف_ مرحله اول شمول قانون استخدام کشوری ( ماده “١٣٧” قانون استخدام کشوری ) ب – قانون تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان تمام وقت مدارس غیردولتی مشمول فرمان آموزش رایگان مصوب ۵۶/۵/۱۹
 2. ج – ماده ۱۵۰ قانون استخدام کشوری – ﻻیحه قانونی الحاق تبصره به ماده ۳۳ مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب ۵۸/۳/۱۷ شورای انقلاب
  ه_ ﻻیحه قانونی الحاق یک بند به ماده ۳۳ مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب ۵۸/۳/۱۷ شورای انقلاب
 3. و – قانون تبدیل وضع استخدامی مستخدمین شرکت های دولتی مصوب ۵۸/۹/۱۰ شورای انقلاب
 4. ز_ ﻻیحه قانونی تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان غیررسمی واحدهای آموزشی غیردولتی مصوب ۵۹/۳/۲۴ شورای انقلاب ح – ﻻیحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری ( غیر از شهرداری پایتخت ) کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب ۵۸/۳/۲۷ شورای انقلاب
  ط_ ﻻیحه قانونی اجازه تبدیل وضع استخدامی مستخدمین انجمن های بهداری – توانبخشی سازمان خدمات اجتماعی سابق و مستخدمین موسساتی که به موجب مقررات قانونی و با تصویب هیات وزیران به وزارت بهداری و بهزیستی واگذار شده اند مصوب ۵۸/۲/۱۸ شورای انقلاب.
 5. ی – مصوبه های مورخ ۵۸/۴/۲۵ هیات وزیران که به موجب آن سازمانها و موسسات ذیل با کلیه کارکنان ، ساختمان ، اعتبارات ، دارایی و تعهدات ، دیون و سرمایه گذاری و همچنین وظایف به وزارت بهداری و بهزیستی واگذار گردیده است :
 • سازمان ملی رفاه خانواده ایران
 • سازمان بهزیستی و آموزش کودکان و نوجوانان
 • انجمن ملی حمایت کودکان
  جمعیت حمایت از اطفال بی سرپرست
 • انجمن حمایت معلولین
 • سازمان ملی رفاه ناشنوایان ایران
 • سازمان ملی بهزیستی ناشنوایان ایران
 • واحد حمایت از خانواده های بی سرپرست سازمان خدمات اجتماعی سابق
 • سازمان ملی رفاه نابینایان
 • جمعیت حمایت آسیب دیدگان از سوختگی
 • بنگاه حمایت مادران و نوزادان
 • جمعیت طرفداران مرکز طبی کودکان
 • جمعیت کمک به جذامیان
 • بیمارستان قلب مهدی رضائی ( ملکه مادر )
 • سازمان پزشکی کودکان ایران ( بنیاد نیکوکاری شمس سابق)
 • کارکنان بیمارستان بازرگانان
 • جمعیت ملی مبارزه با سرطان

بند ۸۱ به موجب توافقات به عمل آمده در چارچوب ضوابط قانونی فیمابین صندوق تامین اجتماعی و شرکت ملی فوﻻد ایران، کلیه افرادی که به اعتبار اشتغال در شرکت مذکور و شرکت های تابعه در مقاطع مختلف تغییر وضع یافته و مشمول مقررات صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوﻻد قرار گرفته اند، حق بیمه آنان به طور یکجا محاسبه و منتقل گردیده است .

بند ۸۲ انتقال حق بیمه کارکنان رسمی یا ثابت یا دائم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و موسسات و شرکت های وابسته که به استناد قانون مقررات استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مقطع۶۹/۵/۳۰ تغییر وضع استخدامی یافته و مشمول قانون استخدام کشوری قرار گرفتهاند، از تاریخ اجرای حکم آزمایشی تا مقطع ۶۹/۵/۳۰ به صندوق بازنشستگی کشوری صورت پذیرفته و در نتیجه واحدهای اجرائی مجاز به انتقال حق بیمه دوره مذکور نمی باشند .

بند ۸۳ با توجه به خاتمه نیافتن وضعیت انتقال حق بیمه مشمولین مورد اشاره در بند “۸۲”، انتقال حق بیمه مابقی افراد به صورت متمرکز از سوی اداره کل امور فنی بیمهشدگان و با هماهنگی صندوق بازنشستگی کشوری درحال پیگیری است. بنابراین در صورت ابهام واحدهای اجرائی، مراتب میبایست به اداره کل تامین اجتماعی استان مربوطه منعکس تا در صورت ضرورت، از اداره کل امور فنی بیمه شدگان استعلام گردد.
بند ۸۴ درصورتیکه به هر نحو رابطه استخدامی بیمه شدگان تغییر وضع یافته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( مشمولین مصوبه ۶۹/۵/۳۰ مجلس شورای اسلامی )با دستگاه متبوع قطع و مجدداً مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار گیرند، چنانچه حق بیمه های ایام مشمول قانون تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل نگردیده باشد، انتقال حق بیمه های دوره مورد نظر به صندوق اخیرالذکر موضوعیت نداشته و سوابق یاد شده پس از اتمام تشریفات انتقال کسور بازنشستگی از مقطع ۶۹/۵/۳۰ تا تاریخ قطع رابطه استخدامی نزد صندوق تامین اجتماعی محفوظ و معتبر خواهد بود.

بند ۸۵ کلیه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران که به موجب ماده “۷۲” آئین نامه استخدامی مربوط از تاریخ ۵۹/۳/۱۰ مشمول نظام حمایتی خاص کارکنان شرکت مذکور قرار گرفته اند، حق بیمه آنان به طور یکجا محاسبه و به حساب صندوق مربوط منتقل گردیده است که اسامی و تعداد آنان در شعبه “١٧” تهران متمرکز می باشد .
نحوه انتقال حق بیمه بیمه شدگان تغییر وضع یافته شرکت های تابعه وزارت نفت :

بند ۸۶ با توجه به بند “الف” توافقنامه مورخ ۷۹/۲/۱ فیمابین وزارت نفت و صندوق تامین اجتماعی، انتقال حق بیمه بیمه شدگان مذکور به ترتیب زیر خواهد بود :

 • الف :صرفا سوابق مربوط به تاریخ ۶۳/۲/۱ به بعد که حق بیمه آن براساس لیستهای ارسالی وصول گردیده است قابل انتقال می باشد .
  ب : آن مدت از سوابق که مربوط به قبل از تاریخ ۶۳/۲/۱ می باشد ، اعم از اینکه لیست مربوطه در شعبه ذیربط وجود داشته باشد یا خیر، از سوی صندوق بازنشستگی و پس انداز شرکت ملی نفت ایران پذیرفته خواهد شد و از این بابت صندوق تامین اجتماعی مسئولیتی درخصوص انتقال حق بیمه افراد موصوف نخواهد داشت .
 • ج : درخصوص آن عده ازکارگران شرکت های یاد شده که از تاریخ ۶۵/۳/۲۷ به بعد تغییر وضع یافته و مشترک صندوق بازنشستگی و پس انداز شرکت ملی نفت ایران شده اند، میزان حق بیمه قابل انتقال در فاصله زمانی ۶۳/۲/۱ لغایت ۷۳/۱۲/۳۰ پس از کسر % ۱۰ حق بیمه سهم درمان معادل % ۱۷ حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه می باشد و از تاریخ ۷۴/۱/۱ به بعد میزان حق بیمه قابل انتقال پس از کسر % ۹ حق بیمه سهم درمان، معادل % ۱۸ حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه خواهد بود.
 • د : در مورد افرادی که قبل از تاریخ ۶۵/۳/۲۷ تغییر وضع یافته و مشترک صندوق بازنشستگی شرکت ملی نفت ایران شده اند صرفا سوابقی که لیست آن ارسال شده است و مربوط به فاصله زمانی ۶۳/۲/۱ تا تاریخ تغییر وضع باشد حسب مفاد بند “۶۸” این بخشنامه قابل انتقال خواهد بود.
 • ه : حق بیمه های وصول شده آن عده از کارگران شرکت های مذکور که به نحوی از انحاء ازخدمت در شرکت های یاد شده معاف شده اند و متعاقبا به اعتبار اشتغال در سایر دستگاه ها مشمول مقررات بیمه و بازنشستگی دیگری ( به استثناء شرکت ملی نفت ایران ) قرار گرفته اند، به استناد لیستهای ارسالی اعم از اینکه قبل یا بعد از تاریخ ۶۳/۲/۱ باشد قابل انتقال خواهد بود.

سوابق غیردولتی ( موضوع قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب ۷۲/۲/۱۹مجلس شورای اسلامی )

بند ۸۷ انتقال حق بیمه سوابق غیردولتی مستخدمین دولت، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی که مشترک هریک ازصندوقهای بیمه و بازنشستگی( بجز قانون تامین اجتماعی )باشند براساس درخواست کتبی موسسه محل اشتغال فعلی یا صندوق متبوع آنان یا وراث قانونی صورت می پذیرد. بنابراین واحدهای اجرائی می بایست پس از کسر حق بیمه سهم درمان حسب مفاد بند های “۶۹” و “۷۰” و با رعایت سایر ضوابط مقرر نسبت به انتقال حق بیمه دوره مورد نظراقدام نمایند.

تذکر: درصورتیکه مستخدم فاقد ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی باشد اخذ گواهی و درخواست صندوق بیمه و بازنشستگی فعلی آنان بمنظور انتقال حق بیمه ضروری است.

بند ۸۸ انتقال حق بیمه های وصول شده در اجرای دستور اداری شماره ۵۰۰۰/۵۳۹ مورخ ) ۸۸/۶/۲۱ موضوع نحوه رسیدگی به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاه ها مشمول قانون تامین اجتماعی و احراز سوابق بیمه ای ) درخصوص متقاضیان دارای احکام استخدامی براساس حقوق و مزایای مندرج در احکام مذکور مشروط برآنکه از حداقل دستمزد مشمول کسر حق بیمه سال اشتغال کمتر نباشد و درخصوص متقاضیانی که فاقد احکام استخدامی میباشند براساس حداقل دستمزد مشمول کسر حقبیمه سال اشتغال انجام خواهد شد.

بند ۸۹ چنانچه انتقال و پذیرش سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شدگان اختیاری ، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، رانندگان ، قالیبافان و… مورد درخواست صندوقهای بیمه و بازنشستگی فعلی متقاضیان قرارگیرد، دراین صورت انتقال حق بیمه این قبیل افراد پس از کسر حق بیمه سهم درمان و یا حق سرانه درمان ( درصورت برخورداری هریک از مشمولین مذکور از خدمات درمان طبق مقررات مربوط در زمان بیمه پردازی ) با رعایت سایر ضوابط مقرر بلامانع می باشد .

بند ۹۰ چنانچه انتقال و پذیرش سوابق پرداخت حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و حﻀور در جبهه بیمه شدگان مورد درخواست صندوقهای بیمه و بازنشستگی فعلی متقاضیان قرار گیرد، در این صورت حق بیمه مدت موردنظر این قبیل افراد %۷) سهم بیمه شدهعینا) به صندوق جدید آنان قابل انتقال می باشد.

بند ۹۱ انتقال حق بیمه سهم بیمه شدگانیکه در کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی مصوب ۶۱/۱۲/۱۶ اشتغال می یابند و همچنین گروه های خاص بیمه ای همانند رانندگان ، قالیبافان ،خادمین مساجد و…حسب ضوابط مقرر به ازای مدت سابقه بیمه پردازی عینا به صندوق بازنشستگی جدید آنان مقدور خواهد بود.

برای مشاهده فایل پیوست و فرم های مربوطه به  چگونگی انتقال سوابق بیمه تامین اجتماعی به سایر صندوقهای بیمه ای کلیک نمایید.

در صورتی که در زمینه انتقال سوابق بیمه و بازنشستگی نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b= %D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C” target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

سازمان بیمه تامین اجتماعی

رمضانی
 • آیا میشه سوابق تامین اجتماعی رو خرید ؟
  (۵)
Overall
۵
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

2 دیدگاه ها

 1. رضا مهدی زاده می 30, 2021

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا