افزایش حقوق در دستمزد ۲ سال آخر خدمت برای افزایش حقوق مستمری

بیمه‌شدگان تامین اجتماعی حقوق و دستمزد ۲ سال آخر خدمت خود را بی‌رویه افزایش ندهند!

بر اساس مقررات جاری (ماده ۳۱ قانون پنجم توسعه) چنانچه نرخ رشد حقوق اعلام شده بیمه‌‌شدگان در” ۲ سال آخر” خدمت‌شان بیش از نرخ رشد طبیعی باشد، صندوق بیمه‌ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه‌شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد “۵ سال آخر” خدمت محاسبه و پرداخت کند.
چنانچه افزایش دستمزد بیمه‌شده به دلیل “ارتقای شغلی” باشد و بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل احکام صادر شده باشد، مبنای محاسبه همان” ۲ سال آخر” خواهد بود.
پس از درخواست بازنشستگی و بررسی سوابق پرداخت‌ها به بیمه‌شده اطلاع داده می‌شود که میزان حقوق مستمری آنها با توجه به سوابق و دستمزدهای ارسالی اعلام می‌گردد و چنانچه بیمه‌شده نسبت به آن معترض باشد با تنظیم درخواست و ارسال مدارک به شعبه مربوطه مورد اعتراض از طریق کمیته‌های تخصصی بررسی و به شکایت آنها رسیدگی می‌شود.

Leave a Reply