اصول اخلاق حرفه ای صنعت بیمه

کلیه فعالان صنعت بیمه به اصول اخلاقی زیر متعهد هستند:

پایبندی به مقررات و تعهدات صنعت بیمه

 – احترام و توصیه به رعایت قانون و مقررات و عدم تلاش برای بی اثر کردن آن ها.

– برخورد با همکاران و واسطه هایی که از طریق غیر اخلاقی از جمله پرداخت رشوه به بازاریابی می پردازند.

– عدم چشم پوشی بسبت به تخلف دیگران و همکاری برای کاستن هر گونه فساد.

– پایبندی به قول و تعهد خود و وفاداری به عهد و توافقات و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد چه آشکار باشد چه پنهان.

– پرداخت به موقع خسارت مطابق آنچه در قرارداد آمده است.

– رعایت و حمایت از رقابت آزادانه و عادلانه و پیروی از اصول بیمه گری به ویژه در تعیین نرخ و شرایط.

عدالت و انصاف

– تعیین دستمزد همکاران به صورت منصفانه و پرداخت کارمزد نمایندگان و کارگزاران طبق ضوابط.

– رفتار منصفانه با مشتریان و طرفهای تجاری در همه جوانب.

– پرهیز از به چنگ آوردن اطلاعات تجاری با ابزار غیر اخلاقی و غیر صادقانه.

– تعیین نرخ حق بیمه بر پایه اصول فنی معقول منصفانه و درخور شرایط بیمه بدون تاثیر از رقبا.

شفافیت و صداقت

 

 –  صداقت و راستی  در مبادله اطلاعات و نیز خودداری از عرضه گزارشات فریب دهنده، پنهان کاری و حذف هدفمند برخی ار اطلاعات.

–  خودداری از ارائه ی اطلاعات نادرست در تبلیغات و اطلاع رسانی.

–  انتشار مستمر اطلاعات دقیق مالیو ویژگیهای حرفه ای خود به صورت واقعی.

–  اطلاع رسانی به موقع به بیمه گذاران نسبت به بروز هر گونه تغییرات موثر در ادای تعهدات.

–  توجیه کامل مشتریان نسبت به شرایط پوشش بیمه و محدودیتهای دریافت خسارت.

– برقراری روابط شفاف با مشتری بگونه ای که امکان هیچ گونه سوء استفاده نباشد.

حفظ کرامت انسانی

 

– خودداری از تقدیم و دریافت مسرفانه هدیه و برگزاری بیش ازحد برنامه های سرگرمی و تفریحی برای طرفهای تجاری.

– انتخاب همکارانی که به اصول اخلاق حرفه ای متهدند و از هر گونه آلودگی به ارتشاء و پرداختهای غیر موجه مبرا می باشند.
– محترم دانستن و حفظ حریم خصوصی مشتریان، همکاران و رقبا.

رعایت حقوق اجتماعی

 

– احترام به منزلت و حقوق انسانی  و شهروندی افراد و پاسداری از آن.

  • احترام به فرهنگ، ادب، رسوم و اعتقادات مشتریان.

– سلوک و عدم کینه توزی با منتقدانی که سخن از نقض قانون و مقررات می گویند و عملکرد ها را نقد می کنند.

– مقابله با پولی شویی و هرگونه فعالیت دیگری که پشتیبان بزه های سازمان یافته باشد.

– پاسداری از طبیعت، محیط زیست و توسعه پایدار.

– همکاری با سازمانهای مردم نهاد و حمایت از آن دسته از تدابیر عمومی که سبب تقویت توسعه صنعت بیمه می شود.

 – پذیرش شکایت مشتریان و نظارت مقامات مجاز.

– احترام به حقوق مالکیت مادی و معنوی رقیبان.

منبع: www.karafarin-insurance.ir

Leave a Reply