اساسنامه صندوق تامین اجتماعی

 • ماده ۱ـ سازمان بیمه تامین اجتماعی موضوع ماده (۱ ) قانون تامین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ که به موجب تبصره (۲ ) ماده (۱۲ ) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تغییر نام یافته است ، از این پس بر اساس مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می‎شود.
 • ماده ۲ـ هدف صندوق تامین اجتماعی که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می‎شود ، اجرا ، تعمیم و گسترش انواع بیمه‎ های اجتماعی و درمانی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تمرکز وجوه و درآمد های موضوع قانون تامین اجتماعی با به کارگیری اصول محاسبات بیمه‎ای در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاه‎داری و اقتصادی در حوزه سرمایه‎گذاری با بهره‎گیری از وجوه و ذخایر در اختیار صندوق می‎باشد.
 • ماده ۳ـ موضوع فعالیت صندوق در راستای تحقق اهداف بیمه‎ای مقرر در قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و قانون تامین اجتماعی همچون بازنشستگی ، بیکاری ، حوادث و بیماریها ، غرامت دستمزد ، مستمری از کارافتادگی و بازماندگان و همچنین خدمات درمانی و تشکیل ، اداره و نظارت بر بخش‎ های بیمه‎ های اجتماعی و درمانی و فعالیت‎ های اقتصادی (شرکت‎ های سرمایه‎ گذاری تحت پوشش ) مربوط می‎باشد.
 • ماده ۴ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می‎باشد و به صورت موسسه عمومی غیردولتی زیرمجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی طبق مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.
 • ماده ۵ ـ مرکز اصلی صندوق در تهران است و می‎تواند در تهران و سایر مناطق کشور از طریق شعب و نمایندگی‎ها یا از طریق واگذاری برخی از امور به کارگزاریها با رعایت تبصره (۱ ) ماده (۱۲ ) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نسبت به ‎انجام وظایف قانونی خود اقدام نماید.
  تبصره ۱ـ امکان جابجایی مرکز اصلی صندوق در اختیار هیئت امنا می‎باشد.
  تبصره ۲ـ صندوق مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط برحسب ضرورت نسبت به تاسیس شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور اقدام نماید.

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=12445″ target=”_blank” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

ماده ۶ ـ ارکان صندوق تامین اجتماعی به شرح زیر است

 • الف ـ هیئت امنا
 • ب ـ هیئت‎ مدیره
 • پ ـ مدیرعامل
 • ت ـ هیئت نظارت

ماده ۷ـ تعداد اعضای هیئت امنای صندوق تامین اجتماعی بر اساس قانون اصلاح ماده (۱۱۳ ) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان بیمه تامین اجتماعی و صندوق‎ های بازنشستگی و بیمه ‎ های درمانی ـ مصوب ۱۳۸۸ـ که از جمله مسئولیت هیئت‎ امنای صندوق را عهده ‎دار است جمعاً نه نفر بوده و به صورت زیر تعیین می‎گردند

الف ـ شش نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تامین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ب ـ سه نفر باقی مانده مطابق جزء (۲ ) بند (الف ) ماده (۱۷ ) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی.

 • تبصره ۱ـ اعضای هیئت امنا برای مدت چهار سال انتخاب می‎شوند و جایگزینی پیش از موعد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است و حکم انتصاب رئیس و اعضای هیئت امنا توسط وزیر رفاه و تامین اجتماعی صادر می‎شود.
 • تبصره ۲ـ چنانچه هریک از اعضای هیئت امنا برکنار ، فوت یا استعفا نماید یا بیش از سه جلسه متوالی با تشخیص رئیس هیئت امنا بدون عذر موجه غیبت کند ، جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در این ماده انتخاب خواهد شد.
 • تبصره ۳ـ جلسات هیئت امنا حداقل با حضور شش نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رای موافق حداقل پنج عضو حاضر قطعیت خواهد یافت.
 • تبصره ۴ـ در صورتی که یکی از اعضای هیئت امنا شخص وزیر رفاه و تامین اجتماعی باشد ، ریاست هیئت امنا به عهده وی خواهد بود.

ماده ۸ ـ وظایف و اختیارات هیئت امنا به شرح زیر می‎باشد

 • الف ـ تصویب خط مشی و راهبرد های کلان صندوق
 • ب ـ تصویب برنامه و بودجه ، صورت های مالی و عملکرد سالانه صندوق
 • پ ـ نصب و عزل اعضای هیئت ‎مدیره و هیئت نظارت
  تبصره ـ نصب و عزل مدیرعامل صندوق با پیشنهاد هیئت امنا و تایید و حکم وزیر رفاه و تامین اجتماعی انجام می‎پذیرد.
 • ت ـ تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت ‎مدیره ، مدیرعامل و حق‎الزحمه هیئت نظارت در حدودی که شورای حقوق و دستمزد (با رعایت ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ) تعیین می‎نماید.
 • ث ـ تصویب آیین‎نامه‎ های مالی ، معاملاتی ، اداری استخدامی و سایر آیین‎نامه ‎ های مورد نیاز صندوق
 • ج ـ تصویب شاخص‎ های عملکرد بر اساس اهداف و راهبرد هایی که توسط هیئت‎مدیره تدوین و پیشنهاد می‎گردد.
 • چ ـ بررسی و تصویب تشکیلات کلان صندوق به پیشنهاد هیئت ‎مدیره
 • ح ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به وزارت رفاه و تامین اجتماعی جهت بررسی و در صورت تایید ، ارسال آن جهت تصویب ن هایی در هیئت وزیران.
 • خ ـ بررسی و اتخاد تصمیم در خصوص سایر مواردی که بنا به پیشنهاد هیئت‎مدیره صندوق در هیئت امنا مطرح می‎شود.
 • د ـ پیشنهاد تغییر یا اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی (ازجمله نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی ) بر اساس شاخص‎ های جمعیتی امید به زندگی و محاسبات بیمه‎ای جهت تصویب در هیئت وزیران و سیر مراحل قانونی.

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=12445″ target=”_blank” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

 • تبصره ۱ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت امنا به موجب آیین‎نامه‌ای خواهد بود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب هیئت امنا می‎رسد.
 • تبصره ۲ـ مدیرعامل و اعضای هیئت‎مدیره با دعوت هیئت امنا بدون حق رای در جلسات هیئت امنا شرکت می‎کنند.
 • تبصره ۳ـ هیئت امنا برای بررسی و اظهارنظر در خصوص مسایل صندوق می‎تواند کارگروه‎ های تخصصی داشته باشد. ترتیب تشکیل جلسات کارگروه‎ های تخصصی طبق آیین‎نامه‎ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب هیئت امنا می‎رسد.

ماده ۹ـ اعضای هیئت‎مدیره صندوق مطابق بند (ب ) و تبصره (۱ ) ماده (۱۷ ) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی متشکل از پنج نفر دارای تخصص و تجارب مختلف مورد نیاز می‎باشد که از سوی هیئت امنا برای مدت چهار سال انتخاب خواهندشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می‎باشد.
تبصره ۱ـ صدور احکام اعضای هیئت‎مدیره به عهده وزیر رفاه و تامین اجتماعی است.
تبصره ۲ـ هیئت‎مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس ، یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب می‎نماید.

ماده ۱۰ـ وظایف رئیس هیئت‎ مدیره به شرح زیر است

 • الف ـ دعوت از اعضای هیئت‎ مدیره جهت تشکیل جلسات
 • ب ـ اداره جلسات هیئت ‎مدیره
 • پ ـ انعکاس پیشنهاد های هیئت‎مدیره به هیئت امنا و ابلاغ مصوبات هیئت امنا و هیئت‎مدیره به مدیرعامل.
  تبصره ـ در غیاب رئیس هیئت‎مدیره ، تمامی وظایف را نایب رئیس برعهده دارد.
 • ت ـ مکاتبه لازم با دستگاهها و مراجع ذی‎صلاح.

ماده ۱۱ـ مدت عضویت اعضای هیئت‎مدیره چهار سال است. تجدید انتخاب یا جایگزینی قبل از موعد آنان به ترتیب مقرر در این اساسنامه خواهد بود.

 • تبصره ۱ـ تا زمان انتخاب اعضای هیئت‎مدیره جدید ، هیئت‎ مدیره قبلی در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود.
 • تبصره ۲ـ در صورت استعفا ، عزل یا فوت هریک از اعضای هیئت ‎مدیره ، هیئت امنا به ترتیب مقرر در این اساسنامه ، ظرف یک ماه جانشین وی را تعیین می‎نماید.

ماده ۱۲ـ وظایف و اختیارات هیئت ‎مدیره به شرح زیر است

 • الف ـ بررسی و تدوین خط مشی ، راهبرد های کلان و برنامه‎ های اجرایی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق جهت ارایه به هیئت امنا
 • ب ـ تدوین برنامه عملیاتی با رعایت اصول بهره ‎وری جهت تحصیل اهداف راهبردی و خط مشی به صورت سالانه و پنج ساله.
 • پ ـ بررسی و تدوین بودجه ، صورت های مالی و عملکرد سالانه صندوق جهت ارایه به ‎هیئت امنا.
 • ت ـ بررسی و تدوین آیین‎نامه‎ های مالی ، معاملاتی ، اداری و استخدامی و سایر آیین‎نامه‎ ها و ضوابط مورد نیاز و ارایه آنها به هیئت امنا.
 • ث ـ بررسی و تدوین ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارایه آن به هیئت امنا و تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق بر اساس اصول و معیار های ابلاغی هیئت امنا.
 • ج ـ بررسی و تایید نحوه استفاده و بهره ‎برداری از وجوه و ذخایر صندوق و پیشنهاد آن به هیئت امنا.
 • چ ـ تعیـین اعضای هیـئت ‎مدیره شرکتـها و موسـسات تابع بدون واسـطه و هلدینگ های زیرمجموعه جهت صدور حکم توسط مدیرعامل پس از تایید وزیر رفاه و تامین اجتماعی.
 • ح ـ نظارت بر عملکرد شرکت ها و مؤسسات تابع صندوق و ارایه گزارش به هیئت امنا.
 • خ ـ انجام سایر امور لازم برای صندوق در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.
 • د ـ پیشنهاد ضوابط مربوط به قرارداد های بیمه‎ های تکمیلی و سایر قرارداد های توافقی به هیئت امنا.
 • ذ ـ انتخاب نمایندگان صندوق جهت حضور در جلسات مجامع مؤسسات و شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سهام آنها متعلق به صندوق می‎باشد.
 • ر ـ تفریغ بودجه سال قبل تا پایان خرداد هر سال و ارایه آن به همراه ارزیابی عملکرد صندوق به هیئت امنا.
  تبصره ـ هیئت‎مدیره می‎تواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را به‎مدیرعامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت هیئت ‎مدیره نخواهد بود.

ماده ۱۳ـ جلسات هیئت‎مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آنان با رای موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت ‎مدیره به موجب آیین‎نامه‎ای خواهد بود که به تصویب هیئت ‎مدیره می‎رسد.

ماده ۱۴ـ نصب و عزل مدیرعامل با پیشنهاد هیئت امنا و تایید و حکم وزیر رفاه و تامین اجتماعی برای مدت چهار سال صورت می‎گیرد.
تبصره ـ در صورت ضرورت ، وزیر رفاه و تامین اجتماعی می‎تواند برای حداکثر شش مـاه به منظور انجام مسئـولیت‎ های مدیرعامل صنـدوق ، سرپـرست تعیین و منصوب نماید.

ماده ۱۵ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است

 • الف ـ اداره امور جاری صندوق در چارچوب قوانین و مقررات ، خط‌مشی‎ها ، برنامه ها و دستورالعمل های مصوب هیئت امنا و هیئت‎ مدیره.
 • ب ـ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه ، گزارشها و صورت های مالی و عملکرد صندوق جهت ارایه به هیئت‎ مدیره.
 • پ ـ استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.
 • ت ـ نظارت بر عملکرد شرکت ها و مؤسسات تابع صندوق و ارایه گزارش به هیئت‌مدیره.
 • ث ـ پاسخگویی به هیئت مدیره درخصوص ماموریت های محول‌ شده.
 • ج ـ صدور احکام نصب و عزل اعضای هیئت مدیره شرکت ها و مؤسسات تحت پوشش پس از تصویب هیئت مدیره صندوق.
 • چ ـ صدور احکام نصب و عزل مدیرعامل شرکت ها و مؤسسات تحت پوشش بی‌واسطه پس از پیشنهاد هیئت مدیره آن شرکت ها و تصویب هیئت مدیره صندوق.
 • ح ـ نصب و عزل معاونان مدیرعامل و مدیران استانی.
 1. تبصره ۱ـ نصب و عزل مذکور در این ماده پس از تایید وزیر رفاه و تامین اجتماعی امکان‌پذیر است.
 2. تبصره ۲ـ مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قانونی ، نماینده صندوق می‌باشد و می‌تواند این اختیار را شخصاً یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین می‌کند ، اعمال نماید. این تفویض ، رافع مسئولیت های قانونی وی نخواهد بود.
 3. تبصره ۳ـ مکاتبات ، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق در چارچوب ضوابط ، مقررات و آیین‌نامه‌ های مربوط با امضای مدیرعامل و با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
 4. تبصره ۴ـ مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود ، قسمتی از وظایف و اختیاراتش را به‌مدیران اجرایی صندوق تفویض نماید.
 5. تبصره ۵ ـ چک های صادرشده با امضای مدیرعامل و مدیر مالی و مهر صندوق معتبر خواهد بود.

ماده ۱۶ـ اعضای هیئت نظارت مرکب از سه نفر دارای تخصصها و تجارب مختلف مورد نیاز می‌باشد که از سوی هیئت امنا برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می‌باشد.

 • تبصره ۱‌ـ هیئت نظارت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرایی صندوق نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز و رسیدگی به دفاتر و مدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید.
 • تبصره ۲ـ مدیرعامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتی را که مورد درخواست کتبی هیئت نظارت باشد ، در مهلت های قانونی یا تعیین شده در اختیار آنان قرار دهد.
 • تبصره ۳ـ اداره امور داخلی هیئت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیئت یادشده تدوین و تصویب خواهد شد.
 • تبصره۴ـ انتخاب رئیس هیئت نظارت از بین اعضای هیئت نظارت ، به عهده رئیس هیئت امنای صندوق می‌باشد.
 • تبصره ۵ ـ صـدور احکام اعـضاء و رئیس هیئت نظارت به‌عهده وزیر رفاه و تامین‌اجتماعی می‌باشد.
 • تبصره ۶ ـ وظایف بازرس قانونی به‌عهده سازمان حسابرسی می‌باشد که گزارش خود را به هیئت نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارایه خواهد نمود.

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=12445″ target=”_blank” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

ماده ۱۷ـ وظایف و اختیارات هیئت نظارت به شرح زیر است

 • الف ـ نظارت برحسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با مقررات قانونی.
 • ب ـ اظهارنظر درخصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در هیئت امنا.
 • پ ـ اظهارنظر درخصوص گزارش بازرس قانونی و ارایه به هیئت امنا.
 • ت ـ انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات در صلاحیت هیئت نظارت می‌باشد.
  تبصره ـ چنانچه هیئت نظارت در اداره امور صندوق عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید ، مراتب را به هیئت مدیره اعلام و هیئت مدیره ظرف پانزده روز پاسخ مکتوب را اعلام می‌کند و هیئت نظارت پس از بررسی ، گزارش ن هایی را به اطلاع هیئت امناء خواهد رساند.

ماده ۱۸ـ سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.
تبصره ـ متناسب با سال مالی مذکور جهت تهیه تراز تلفیقی ، سال مالی مؤسسات و شرکت‌ های متعلق و وابسته اصلاح می‌گردد.

ماده ۱۹ـ دارایی‌ها و درآمد های صندوق به شرح زیر است

 • الف ـ وجوه و دارایی‌ های موجود و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری های صندوق.
 • ب ـ حق بیمه‌ های دریافتی و دریافتنـی شامل سهم بیمه‌ شدگان ، کارفرمایان و دولت.
 • پ ـ وجوه حاصل از خسارات ، جرایم و جزا های نقدی موضوع قوانین و مقررات مربوط یا احکام قطعی دادگاهها.
 • ت ـ هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشور.
 • ث ـ بدهی‌ها ، کمکها و تعهدات قانونی دولت به صندوق.
 • ج ـ سایر منابعی که بر اساس ماده (۷ ) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی یا قوانین و مقررات مربوط قابل جذب توسط صندوق باشد.
 • چ ـ ما به التفاوت سهم درمان مشمولان قانون تامین اجتماعی موضوع تبصره (۱ ) ماده (۹ ) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ

ماده ۲۰ـ هیئت مدیره مکلف است تا پایان آذر هر سال بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و به هیئت امنا ارایه نماید. هیئت امنا موظف است تا پایان بهمن همان سال ، بودجه سال بعد را تصویب و به هیئت مدیره ابلاغ نماید.

ماده ۲۱ـ ترازنامه سالانه و گزارش مالی صندوق باید تا پایان تیر جهت ارائه به‌مراجع قانونی ذی‌ربط تهیه و تسلیم گردد. گزارش مالی سالانه صندوق مشتمل بر صورت‌ های مالی تلفیقی حسابرسی‌شده به همراه گزارش هیئت مدیره درمورد فعالیت و وضعیت عمومی صندوق در سال مورد گزارش باید تا پایان آبان به هیئت نظارت و هیئت امنا ارسال گردد.

 • تبصره ۱ـ صورت‌ های مالی تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استاندارد های حسابداری که توسط مرجع ذی‌صلاح قانونی تدوین شده یا می‌شود ، تهیه و ارائه گردد.
 • تبصره ۲ـ تصویب صورت‌ های مالی صندوق توسط هیئت امنا به منزله مفاصاحساب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره برای عملکرد سال موردنظر می‌باشد.
 • تبصره ۳ـ هیئت نظارت مکلف است نسخه‌ای از نظرات خود در مورد ترازنامه سالانه و گزارش های مالی و صورت دارایی‌ها و بدهی‌ها را ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آن به هیئت مدیره تسلیم نماید.
 • تبصره ۴ـ هیئت مدیره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیئت نظارت ، آن را بررسی و توجیهات خود را به هیئت امنا تقدیم کند.

ماده ۲۲ـ هیئت امنای صندوق موظف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد سالانه و صورت های مالی و تلفیقی ، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

ماده ۲۳ـ هیئت مدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب (هر سه سال حداقل یک بار ) گزارش محاسبات فنی (بیمه‌ای ) صندوق را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفه‌ای تهیه گردیده است به همراه گزارش مالی تلفیقی به هیئت امنا ارائه نماید.

ماده ۲۴ـ آیین‌نامه‌ های مالی ، معاملاتی ، اداری و استخدامی به همراه آیین‌نامه‌ های نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت مدیره و هیئت نظارت و سایر آیین‌نامه‌ های مورد نیاز صندوق باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این اساسنامه توسط هیئت مدیره صندوق تدوین و به تصویب هیئت امنا برسد.
تبصره ـ تا زمانی‌که آیین‌نامه‌ های مذکور به‌تصویب نرسیده‌اند ، آیین‌نامه‌ های موجود به قوت خود باقی می‌باشند.

ماده ۲۵ـ اعضای هیئت امنا ، هیئت مدیره ، هیئت نظارت و مدیرعامل و اعضای درجه یک خانواده آنان نمی‌توانند در معاملاتی که با صندوق یا به حساب صندوق انجام می‌پذیرد ، به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهیم یا شریک باشند.

تبصره ۱ـ اعضای هیئت امنا ، هیئت نظارت هیئت مدیره و مدیرعامل درصورت فعالیت در رشته‌ های پزشکی با مجوز هیئت امنا درخصوص عقد قرارداد درمانی خارج از وقت اداری جهت ارائه خدمات به بیمه‌ شدگان تحت پوشش صندوق مشمول حکم این ماده نمی‌باشند.

تبصره ۲ـ پرداخت حق بیمه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق معامله محسوب نمی‌شود.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی و تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و به استناد ماده (۱۷ ) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را به شرح زیر تصویب نمود

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

[button-green url=”https://www.bidbarg.com/?cd=&b=WP-12445″ target=”_blank” rel=”nofollow” position=”center”]دریافت مشاوره تلفنی[/button-green]

سازمان بیمه تامین اجتماعی

قبادی
 • آیا این درست که میگن بیمه تامین اجتماعی اوزاش خرابه
  (۳)
Overall
۳
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا