اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران

اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران

مصوب ۱۳۵۲.۱۱.۳

فصل اول

ماده ۱ – شرکت سهامی بیمه ایران که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد و در مواردی که در این‌اساسنامه پیش‌بینی نشده باشد بر حسب مورد مشمول قانون تجارت و مقررات بیمه‌گری موضوع قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری خواهد بود و در‌صورتی که تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند می‌ باشد که در مقررات مزبور صراحتاً از شرکت‌ سهامی بیمه ایران نام برده شده باشد.

ماده ۲ – سرمایه شرکت یک میلیارد ریال است که به یکصد هزار سهم ده هزار ریالی تقسیم شده است و کلیه سهام متعلق به دولت ایران می‌باشد و‌غیر قابل انتقال است.

‌افزایش سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی شرکت خواهد بود.

ماده ۳ – مرکز اصلی شرکت تهران است.

‌شرکت سهامی بیمه ایران می‌تواند در هر جا که ضروری بداند شعبه تأسیس کند و یا نمایندگی واگذار یا قبول نماید.

ماده ۴ – موضوع شرکت عبارت است از هر گونه عملیات مربوط به امر بیمه به استثنای آن چه به موجب بندهای یک، دو، سه و شش و هفت ماده۵ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۳۵۰ جزو وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران قرار داده شده است. شرکت می‌تواند طبق مقررات بانکداری به تأسیس بانک اقدام نماید و به هر نوع عملیات”‌از جمله تأسیس شرکتهای فرعی و خریداری و تملک سهام‌شرکتهای دیگر با حق فروش و انتقال آنها” که برای توسعه و پیشرفت موضوع شرکت ضروری یا مفید باشد مبادرت نماید.

ماده ۵ – مدت شرکت نامحدود است.

فصل دوم – ارکان شرکت

ماده ۶ – شرکت سهامی بیمه ایران دارای ارکان زیر است:

 • ‌الف – مجمع عمومی.
 • ب – شورای عالی.
 • ج – هیأت عامل.
 • ‌د – بازرسان.

ماده ۷ – مجمع عمومی شرکت تشکیل می‌شود از وزیر دارایی و دو نفر دیگر از وزیران به انتخاب هیأت وزیران و ریاست آن با وزیر دارایی خواهد‌بود.

‌هیأت عامل و اعضای شورای عالی بدون داشتن حق رأی در مذاکرات مجمع عمومی شرکت می‌نمایند.

ماده ۸ – مجمع عمومی به طوری عادی به دعوت مدیر عامل سالی یک مرتبه و حداکثر تا پایان تیر ماه تشکیل می‌شود.

‌مجمع عمومی ممکن است به طور فوق‌العاده به دعوت مدیر عامل یا به پیشنهاد رییس مجمع عمومی یا رییس شورای عالی یا بازرسان تشکیل شود.

‌مدیر عامل موظف است مجمع عمومی را ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشکیل جلسه کتباً دعوت کند.

‌در دعوتنامه دستور جلسه، روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذکر خواهد شد هیچ موضوعی را نمی‌تواند در مجمع عمومی مطرح کرد مگر آن که قبلاً‌جزو دستور قرار داده شده

باشد.

ماده ۹ – وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

 • ۱ – تعیین خط مشی کلی شرکت.
 • ۲ – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه مدیر عامل و بررسی ترازنامه و حساب
 • سود و زیان پس از استماع گزارش بازرسان و اتخاذ‌تصمیم نسبت به تقسیم سود.
 • ۳ – انتخاب اعضای شورای عالی و بازرسان.
 • ۴ – رسیدگی و تصویب بودجه شرکت.
 • ۵ – تصویب آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی و معاملاتی شرکت که از طرف مدیر عامل پس
 • از اظهار نظر شورای عالی پیشنهاد می‌شود.
 • ۶ – تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیأت عامل و بازرسان و حق حضور اعضای شورای عالی.
 • ۷ – تصویب افزایش سرمایه شرکت.
 • ۸ – اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه قرار گرفته باشد.
 • ‌تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء معتبر است و صورتجلسه‌های مذاکرات به امضای رییس مجمع رسیده در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد.

ماده ۱۰ – شورای عالی از هفت نفر تشکیل می‌شود که مجمع عمومی آنها را از میان اشخاص صلاحیتداری که در امور بیمه یا مدیریت یا مالی یا‌اقتصاد یا حقوق متخصص باشند برای مدت ۴ سال انتخاب می‌کند و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است. ریاست شورای عالی بدون‌داشتن حق رأی با مدیر عامل و در غیاب او با قائم‌مقام مدیر عامل خواهد بود.

‌تبصره – در صورتی که هر یک از اعضای شورای عالی به علت فوت، استعفا یا ممنوعیت‌های قانونی نتواند در شورا شرکت کند مجمع عمومی‌برای بقیه مدت شخص دیگری

را با رعایت مقررات ماده فوق انتخاب خواهد کرد.

ماده ۱۱ – جلسات شورای عالی با حضور مدیر عامل و حداقل پنج نفر از اعضای آن رسمیت خواهد یافت و تصمیمات با رأی چهار نفر از اعضای‌حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

‌سایر اعضای هیأت عامل و بازرسان می‌توانند بدون داشتن حق رأی در جلسات شورای عالی شرکت نمایند.

ماده ۱۲ – وظایف و اختیارات شورای عالی به قرار زیر است:

 • ۱ – اظهار نظر درباره خط مشی کلی شرکت برای طرح در مجمع عمومی.
 • ۲ – اظهار نظر درباره بودجه و آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی شرکت کهاز طرف مدیر عامل پیشنهاد می‌شود.
 • ۳ – اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس یا انحلال شعب یا نمایندگی شرکت در خارج از کشور.
 • ۴ – اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مدیر عامل درباره سرمایه‌گذاریهای شرکت اعم از منقول و غیر منقول از ده میلیون ریال به بالا.
 • ۵ – تنفیذ قراردادهای اتکایی شرکت به صورت کلی و برای مدت معین (Traite) تنظیم می‌گردد.
 • ۶ – تصویب آیین‌نامه‌های اداری و فنی داخلی.
 • ۷ – اظهار نظر راجع به مطالبات مشکوک‌الوصول یا لاوصول.
 • ۸ – اتخاذ تصمیم درباره سازش و داوری در دعاوی شرکت در صورتی که مبلغ مورد اختلاف بیش از ده میلیون ریال باشد.
 • ۹ – اتخاذ تصمیم درباره کلیه مسائلی که در حدود این اساسنامه از طرف مدیر عامل به شورا مراجعه شود.

‌تبصره – شورای عالی حق دارد کلیه اطلاعاتی را که در اجرای وظایف خود لازم می‌داند از مدیر عامل بخواهد.

ماده ۱۳ – شورای عالی حداقل ماهی یک بار جلسه عادی خواهد داشت و در صورت ضرورت بنا به دعوت رییس شورای عالی جلسه فوق‌العاده‌تشکیل خواهد داد.

‌کلیه تصمیمات شورای عالی در دفتر مخصوص ثبت و به امضای اعضای حاضر می‌رسد تصمیمات مزبور از طرف رییس شورا ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۴ – هیأت عامل شرکت سهامی بیمه ایران تشکیل می‌شود از: مدیر عامل و دو معاون.

ماده ۱۵ – شرکت دارای یک قائم‌مقام مدیر عامل می‌باشد که در غیاب او دارای کلی وظایف و اختیارات مدیر عامل خواهد بود.

‌مدیر عامل و قائم‌مقام شرکت سهامی بیمه ایران به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران با فرمان ملوکانه برای مدت چهار سال و معاونان شرکت‌سهامی بیمه ایران به پیشنهاد مدیر عامل و موافقت و حکم وزیر دارایی منصوب می‌شوند.‌انتخاب مجدد مدیر عامل و قائم‌مقام بلامانع است.

ماده ۱۶ – انتصاب مدیر عامل جدید و یا قائم‌مقام مدیر عامل جدید در طی مدت چهار سال با رعایت تشریفات مقرر در ماده ۱۵ بلامانع است.

ماده ۱۷ – مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران رییس هیأت عامل و بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت است و به طور کلی اداره امور شرکت را‌عهده‌دار می‌باشد.

ماده ۱۸ – وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است:

 • ‌الف – اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای عالی و هیأت عامل.
 • ب – نظارت بر اجرای این اساسنامه و آیین‌نامه‌های بیمه ایران و کلیه امور شرکت.
 • ج – تسلیم گزارش از وضع بیمه ایران و ترازنامه شرکت به مجمع عمومی.
 • ‌د – نمایندگی شرکت سهامی بیمه ایران در کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی با تعیین وکیل و حق توکیل تا یک درجه.
 • ه – تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضاء به قائم‌مقام معاونان و کارمندان دیگربیمه ایران.
 • ‌و – اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور شرکت سهامی بیمه ایران که این اساسنامه صراحتاً

جزو وظائف و اختیارات سایر ارکان شرکت بیمه قرار نداده‌است.

‌ماده ۱۹ – وظائف هیأت عامل به قرار زیر است:

 • ‌الف – تعیین برنامه‌های کار با توجه به خط مشی مقرر از طرف مجمع عمومی.
 • ب – رسیدگی به طرح بودجه سالانه و اصلاحیه آن برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
 • ج – تصویب بودجه تفصیلی شرکت.
 • ‌د – بررسی و اظهار نظر نسبت به طرح آیین‌نامه‌های استخدامی، مالی، معاملاتی و فنی
 • و اداری برای پیشنهاد به شورای عالی.
 • ه – تنظیم سازمان و شرح وظایف واحدهای شرکت.
 • ‌و – اتخاذ تصمیم در مورد قبول و واگذاری بیمه‌های اتکایی.
 • ‌ز – اتخاذ تصمیم نسبت به پرداخت خسارتهایی که مبلغ آن از پنج میلیون ریال بیشتراست به پیشنهاد مدیر عامل.
 • ح – اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس شعب یا واگذاری و قبول نمایندگی با توجه به مفادبند ۳ ماده ۱۲ به پیشنهاد مدیر عامل.
 • ط – اتخاذ تصمیم راجع به سرمایه‌گذاریهای شرکت تا مبلغ ده میلیون ریال به پیشنهادمدیر عامل.
 • ی – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و پیشنهاد آن برای تصویب مجمع عمومی.
 • ک – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سازش و داوری در مورد دعاوی شرکت در صورتی که مبلغ مورد اختلاف تا مبلغ ده میلیون ریال باشد.
 • ل – اظهار نظر نسبت به هر موضوعی که از طرف مدیر عامل مطرح گردد.

‌تبصره – حد نصابهای مذکور در بندهای ز – ط – ممکن است با تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسین تغییر داده شود.

ماده ۲۰ – تصمیمات هیأت عامل به اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

‌تصمیمات هیأت عامل در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء حاضرین در جلسه خواهد رسید.

ماده ۲۱ – مجمع عمومی دو نفر بازرس را که دارای اطلاعات و تجربیات کافی در امور

حسابرسی و بیمه باشند به پیشنهاد وزیر دارایی برای مدت‌یک سال تعیین می‌نماید.

‌انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

‌بازرسان حق دارند از کلیه امور بیمه ایران اطلاع حاصل کنند ولی حق دخالت مستقیم در امور بیمه ایران را نخواهند داشت و اجرای وظایف آنان نباید به‌هیچ وجه مانع جریان عادی کار شرکت شود.

‌ترازنامه سالانه و حساب سود و زیان شرکت تا یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی تسلیم بازرسان خواهد شد تا مورد رسیدگی قرار داده گزارشی در‌باره آن تهیه و یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی به مدیر عامل و اعضاء و مجمع عمومی تسلیم نمایند.

فصل سوم – مقررات مالی

ماده ۲۲ – سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد و حسابهای شرکت به تاریخ مذکور بسته‌نمی‌شود.

‌ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت بر طبق مقررات و قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری تنظیم گردد.

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصاحساب خواهد بود.

‌ماده ۲۳ – نامه‌ها و اسنادی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید حداقل باید دارای دو امضاء باشند.

‌امضاهای مجاز در هر مورد توسط مدیر عامل تعیین می‌گردد.

‌ماده ۲۴ – سود ویژه شرکت پس از وضع اندوخته و مالیات با رعایت مقررات بیمه‌گری و

قانون تجارت پس از تصویب مجمع عمومی به خزانه‌منتقل خواهد شد.

‌ماده ۲۵ – هر گاه هیأت عامل تجدید ارزیابی تمام یا قسمتی از دارایی‌های شرکت را لازم تشخیص دهد می‌تواند با تصویب مجمع عمومی و با‌رعایت مقررات بیمه‌گری اقدام به تجدید ارزیابی نماید.

‌افزایش یا کاهش حاصل از ارزیابی مجدد به پیشنهاد مدیر عمل به حسابهایی که مجمععمومی تصویب نماید منظور خواهد شد.

‌ماده ۲۶ – حداکثر هر خطری که شرکت می‌تواند بیمه کند ۲۰ درصد سرمایه شرکت بوده و تجاوز از آن مجاز نیست مگر آن که شرکت برای مازاد بر‌آن تحصیل بیمه اتکایی بکند.

‌نصاب مذکور در این ماده به پیشنهاد هیأت عامل و تأیید شورای عالی و تصویب مجمع عمومی تا ۴۰ درصد سرمایه قابل افزایش است.

فصل چهارم – در مقررات مختلف

ماده ۲۷ – مدیر عامل و سایر اعضاء هیأت عامل و اعضای شورای عالی و بازرسان باید قبل از شروع به کار در حضور اعضای مجمع عمومی سوگند‌یاد کنند که منافع شرکت را همواره در نظر داشته باشند و اسرار آن را حفظ نمایند.

‌ماده ۲۸ – مدیر عامل و سایر اعضای شورای عالی و بازرسان و کلیه کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران باید از افشای اطلاعات محرمانه‌ای که در‌اجرای وظایف محوله به دست می‌آورند جز در مواردی که قانون تعیین می‌نماید خودداری نمایند.

‌ماده ۲۹ – مدیر عامل و سایر اعضای هیأت عمل و اعضای شورای عالی و بازرسان می‌توانند قراردادهای متعارف بیمه با شرکت منعقد کنند.

‌ماده ۳۰ – مدیر عامل و سایر اعضاء هیأت عامل و بازرسان نمی‌توانند در مدت تصدی خود به نحوی از انحاء در شرکت و مؤسسات بازرگانی‌خصوصی دارای سمتی بوده یا سهیم باشند مگر آن که شرکت سهامی بیمه ایران در شرکت یا مؤسسه‌ای به نحوی از انحاء سرمایه‌گذاری یا سهیم باشد‌که در این صورت به منظور انجام وظیفه محول مجاز است.

‌تدریس در دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و قبول سمت‌های غیر موظف در مؤسسات خیریه و اجتماعی و آموزشی بلامانع است.

‌تبصره – اعضای شورای عالی نمی‌توانند به نحوی از انحاء در یکی از مؤسسات بیمه خصوصی سهیم بوده و یا در اداره آن دخالت داشته باشند.

‌ماده ۳۱ – مدیر عامل و قائم‌مقام و بازرسان و اعضای شورای عالی پس از خاتمه مدت مأموریت تا زمانی که جانشین آنها تعیین نشده است به‌خدمت خود ادامه خواهند داد.

‌ماده ۳۲ – کلیه اقدامات و عملیاتی که شرکت سهامی بیمه ایران به موجب اساسنامه قبلی خود شروع نموده است جز در مواردی که انحصاراً به بیمه‌مرکزی ایران واگذار شده است ادامه و خاتمه خواهد یافت.

‌ماده ۳۳ – آیین‌نامه‌ها و مقررات موجود تا زمانی که بر اساس این اساسنامه تغییر نکرده است به قوت خود باقی خواهد بود.

‌اساسنامه فوق مشتمل بر سی و سه ماده و چهار تبصره به استناد ماده ۳۰ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری پس از تصویب کمیسیون‌های‌دارایی و امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلس شورای ملی در جلسات پنجشنبه ۲۹ آذر ماه و یکشنبه دوم دی ماه ۱۳۵۲ به ترتیب در جلسات‌دوشنبه اول و سه‌شنبه دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب کمیسیون‌های استخدام و دارایی مجلس سنا رسیده است.

رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی

بیمه ایران ,بیمه مان

علی
 • ممنون بابت اساسنامه بیمه ایران
  (۳)
Overall
۳
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا