اهمیت ارزش پول درمحاسبه حق بیمه

درتمام مباحث مالی یکی ار متغیرهای مهم ارزش فعلی وآتی پول می باشد ، این متغیر نقش عمده ای در برابری معادله ای داردکه درطرف مقابل کالا یا خدمتی قرارداده شده است .
بدیهی است ارزش پول خود وابسته به عوانل ارزنده ای است که در مجموع جرخش اقتصادی جامعه وجوددارند ودرهرموقعیت خاص میتواند وجهه معینی را به خود بگیرد ودرتمام معادلات دیگر تجاری و اقتصادی – اجتماعی تاثیر ویژه ای را به جای بگذارد.
اقتصاد بیمه نیز بطور کامل از ارزش پول درمعادله تعیین حق بیمه پیروی میکند ودرصورت نادیده گرفتن این متغیر نظام مالی را متاثر میکند ،آنچه که به تصور مدیران مالی تحت عنوان افزایش هزینه ها ارزیابی ودر صورت های مالی منعکس میشود در واقع کاهش ارزش دوره ای پول است که معادله را نابرابر مینماید .
هنگامی که دررابطه حق بیمه ما ناچاریم هزینه خسارت را در طول دوره اعتبار بیمه نامه محاسبه کنیم چه بسا خسارتها در طول زمان مورد مطالعه از نظر ارزش زمانی پول دچار نوسان شده باشد اما سیستم مالی بدون توجه به آن صرفا افزایش خسارت را گزارش میدهد درادامه همین مسئله درموردهزینه ها و بازده سرمایه گذاریها نیز صادق است وآنها صرفا در قالب افزایش یا کاهش متغیرهای نذکور گزارش میشوند.
بنابراین لازم است ارزش زمانی پول بطور دقیق رصد شده و تاثیر هر عامل بیرونی و درونی در بازه های زمانی معین مورد توجه قرارگیرد تاازاین عدم دقت نظام مالی ،در سیستم فنی کاهش ارزش دوره ای پول بحساب افزایش تعهدات و خسارتهای پرداختی منظو ر نگردد .
جهانگیر شریف کارشناس ارشد بیمه های بازرگانی

 

 —————————————————————————————————————————————–

Leave a Reply