صفر تا ۱۰۰ روند شکایت کارگر از کارفرما و دریافت بیمه پرداخت نشده

تکالیف قانون کارفرما در قبال کارگران

کلیه کارفرمایان موظفند حق بیمه مزد یا حقوق کار مزد افراد بیمه شده خود را معادل ۳۰% مزد یا حقوق ایشان حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی بپردازند و سازمان تامین اجتماعی نیز موظف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کار فرما را مورد رسیدگی قرار دهد و اگر کارفرما از ارسال مدارک خودداری کند سازمان میتواند حق بیمه را راسا” تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند چنانچه کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتبا” به سازمان تسلیم کند و سازمان باید حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از دریافت اعتراض آنرا در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید .

بدیهی است در صورت عدم اعتراض کارفرما در مهلت مقرر تشخیص سازمان قطعی شده و میزان خسارت و حق بیمه را بوسیله ماموران اجرایی سازمان تامین اجتماعی وصول خواهد کرد در این قسمت به ضوابط و مقررات مربوطه به هیات بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی پرداخته و از این مرجع با نام ( هیات ) یاد خواهیم کرد .

فایل صوتی چگونگی شکایت از کارفرما را در زیر میتوانید گوش کنید.

در صورتیکه برای بازنشستگی، بیمه بیکاری، شکایت از کارفرما، سختی کار و دیگر موضوعات مربوط به تامین اجتماعی و قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی دارید می توانید از خدمات مشاوره تلفنی بیدبرگ که به صورت تخصصی در حوزه بیمه تامین اجتماعی فعالیت می کند بهره مند شوید.

لازم به ذکر است که برخورداری از بیمه تامین اجتماعی اعم از مستمری  بازنشستگی ،  بیمه بیکاری ،  پیری ، از کارافتادگی ، بی سرپرستی ،  در راه ماندگی ، حوادث و سوانح به موجب اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق همگانی محسوب میشود و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی در این راستا مسئولیت دارند و آنچه در اینجا مورد بحث قرار میگیرد مربوط به افراد حقیقی و حقوقی تابع مقررات سازمان تامین اجتماعی است از قبل سردفتران و دفتر یاران . وکلای دادگستری کارگران مشمول قانون کار ، بیمه اختیاری و … افرادی که مشمول قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور یا سازمان تامین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و مقررات خاص هستند از این بحث مستثنی میباشند .

فرمول محاسبه جریمه لیست بیمه و حق ‎بیمه تامین اجتماعی

صلاحیت هیات رسیدگی به اختلاف کارفرما و سازمان بیمه تامین اجتماعی

هیات رسیدگی به اختلاف کارفرما و سازمان تامین اجتماعی در مورد میزان حق بیمه و خسارت تاخیر تادیه ( تعداد بیمه شدگان ) میزان مزد یا حقوق ، مدت کار ، معافیت های قانونی و … رسیدگی میکند . جریمه نقدی و خسارت تاخیر برای تا مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال حق بیمه ماهانه و ۵ درصد حق بیمه و از این مبلغ تا ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال ده درصد حق بیمه و از این مبلغ تا ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال ۱۵% حق بیمه همان ماه و از این مبلغ به بالا معادل ۲۰% حق بیمه همان ماه است .

ترکیب هیات رسیدگی به اختلاف کارفرما و سازمان بیمه تامین اجتماعی

  1.  نماینده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که ریاست هیات را به عهده دارد .
  2.  یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط به معرفی مجمع امور صنفی در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد .
  3.  یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی .
  4.  نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی به انتخاب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .

نحوه اعتراض به رای هیات رسیدگی به اختلاف کارفرما و سازمان بیمه تامین اجتماعی

کارفرما حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ نظر سازمان باید اعتراض خود را کتبا” به شعبه یا نمایندگی سازمان که کارگاه در حوزه عمل آن واقع شده است تسلیم و رسید دریافت نماید . شعب و نمایندگیها نیز مکلفند اعتراض کارفرما را در دفتر نامه های وارده ثبت نموده و به انضمام پرونده امر و نظر سازمان درباره موارد اعتراض شده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات ارسال دارند.

نحوه تشکیل جلسات هیات رسیدگی به اختلاف کارفرما و سازمان بیمه تامین اجتماعی

جلسات هیات های بدوی در محل شعب و یا نمایندگی های سازمان تشکیل میشود و برای رسمیت جلسات حضور کلیه اعضای هیات ضروری است . هیات های تشخیص به اعتراضات وارده به ترتیب تاریخ ثبت آنها در دفتر هیات رسیدگی میکنند مگر آنکه از طرف سازمان در مواردی ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده ای اعلام شود که در این صورت خارج از نوبت رسیدگی میشود . دبیرخانه هیات باید تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی را به کارفرما اطلاغ دهد تا خود یا وکیلش در جلسه حاضر شوند اما عدم حضور آنها مانع رسیدگی نیست .

هیات پس از احراز هویت کارفرما و اختیارات وکیل یا نماینده او چنانچه نیاز به تحقیقات و بررسی بیشتری داشته باشد تحقیقات را انجام داده و میتواند قرار بازرسی را از کارگاه صادر کرده و راسا” قرار را اجرا کند . تصمیمات هیات با اکثریت آراء نافذ بوده و باید به امضای کلیه اعضای هیات برسد و نظر اقلیت نیز در پیش نویس مشروحا” نوشته میشود . رای هیات ها باید موجه . مدلل و منجز باشد و رفع ابهام یا اشتباه نیز به وسیله هیات به عمل می آید .

رای هیات رسیدگی به اختلاف کارفرما و سازمان تامین اجتماعی شامل نکات و موارد زیر است :

شماره و تاریخ صدور رای . نام و نشانی و مشخصات کامل کارفرما . نام و مشخصات کامل کارگاه و نوع فعالیت آن . نام وکیل کارفرما . نام واحد سازمانی ارجاع کننده پرونده به هیات . مشخصات هیات صادر کننده
رای خلاصه جریان پرونده و مفاد اعتراض کارفرما . شماره و تاریخ صدور برگ اعلام بدهی و تاریخ ابلاغ آن به کارفرما و تاریخ ثبت اعتراض کارفرما در دفتر نامه های وارده واحد مربوط سازمان . تصمیم هیات که ذیل رای نوشته میشود حاوی نکات زیر است : تصمیم در مورد حق بیمه . خسارات . معافیتهای قانونی و تعیین اینکه رای قطعی یا قابل تجدید نظر است . دبیر هیات خلاصه رای صادره را در دفتر مخصوص ثبت نموده و متن رای را به تعداد لازم به علاوه سه نسخه به امضای اعضای هیات رسانده و به واحد مربوطه ارسال میدارد .

ابلاغ آراء و اعتراض به آن

آرای صادره از هیات های بدوی به سازمان و کارفرما ابلاغ میشود . ابلاغ آراء و قرارها و تصمیمات به کارفرما بوسیله سازمان یا ضابطین دادگستری انجام میشود و ضوابط ابلاغ نیز تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی است . تاریخ ابلاغ رای به سازمان همان تاریخ ثبت رای در دفتر نامه های وارده واحد مربوطه سازمان خواهد بود .
آرای هیات های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات ۲۰۰ هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود . در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از ۲۰۰ هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ۲۵ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیات بدوی حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت .

مرجع اعتراض به رای هیات های بدوی . هیات های تجدید نظر تشخیص مطالبات است و نحوه اعتراض به همان صورتی است که نسبت به نظر سازمان انجام میشد . هیات های بدوی و تجدیدنظر میتوانند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر در ۳۶ قسط ماهانه تقسیط نمایند .

در صورتی که در زمینه بیمه تامین اجتماعی یا قانون کار نیاز به مشاوره تلفنی تخصصی دارید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره خود را ثبت کنید

سازمان بیمه تامین اجتماعی

نوده
  • برای اعتراض به رای به دیوان هم میشه شکایت کرد ؟
    (۴)
Overall
۴
بررسی کاربر
۰ (۰ رای)
در حال ارسال

ارسال یک پاسخ

در حال ارسال

اسکرول به بالا