آیین نامه شماره ۱۹شورای عالی بیمه

ماده یک

موسسات بیمه باید داراییهایی را که از محل ذخیره فنی احتیاطی خریداری شده است طبق مقررات این آیین نامه در ستون داراییهای ترازنامه خود جداگانه منعکس نمایند.

ماده دو

نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی (سرمایه گذاریهای مجاز) برای موسسات بیمه ایرانی عبارتست از :

الف – اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه حداقل پنجاه درصد ذخیره فنی احتیاطی .

ب – اوراق بهادار و اسناد قرضه تضمین شده بوسیله دولت یا سپرده بانکی حداکثر پنجاه درصد ذخیره فنی احتیاطی .

اوراق بهادار شامل اوراق زیر است :

الف – سهام , اوراق قرضه و یا مشارکت در شرکتهایی که در ایجاد و یا اداره انبارهای عمومی کالا فعالیت دارند , به شرطی که در هر شرکت از ده درصد و مجموعا” از بیست و پنج درصد ذخیره فنی احتیاطی تجاوز نکند.

ب – سهام و یا مشارکت در شرکتها و طرح هایی که در رشته های کشاورزی , دامداری صنعتی معدنی و یا خدماتی که از طرف بانکها یا سایر موسسات تخصصی اجرا یا تصویب و نظارت میشود , بشرطی که مجموع آنها از ده درصد ذخیره فنی احتیاطی تجاوز نکند.

ماده سه – نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی (سرمایه گذاری های مجاز ) برای نمایندگی موسسات بیمه خارجی در ایران عبارتست از:

الف – اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه حداقل پنجاه درصد ذخیره فنی احتیاطی .

ب – سپرده های بانکی حداکثر پنجاه درصد ذخیره فنی احتیاطی.

ماده چهار- سرمایه گذاری از محل ذخیره فنی احتیاطی جز در مواردیکه به موجب این آیین نامه تعیین شده ممنوع است و در غیر اینصورت در سال مربوط ذخیره فنی احتیاطی به جمع درآمدمشمول مالیات موسسه بیمه اضافه خواهدشد.

 

 

منبع: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

Leave a Reply