آیین نامه شماره ۱۱ شورای عالی بیمه

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه ‎گری آیین نامه ذخایر و اندوخته‎ های قانونی مؤسسات بیمه را مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه مورخ ۹/۲/۱۳۵۳ تصویب نمود:

ماده ۱

مؤسسات بیمه ایرانی و نمایندگی مؤسسات بیمه خارجی در ایران مکلفند برای تقویت سرمایه و بنیه مالی مؤسسه بیمه و همچنین اجرای مواد ۱۴۰ و ۲۳۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ذخایر و اندوخته‎ های قانونی زیر را نگهداری و در ستون بدهی ترازنامه خود ثبت نمایند:

الف ـ ذخایر قانونی:

۱.ذخیره استهلاک دارائیهای ثابت.

۲. ذخیره برای مطالبات مشکوک الوصول و جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و هزینه‎های احتمالی.

ب ـ اندوخته ‎های قانونی:

۱. اندوخته قانونی.

۲. اندوخته سرمایه‎ای.

ماده ۲

ذخیره استهلاک دارائیهای ثابت بر اساس مقررات قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می‎شود.

ماده ۳

ذخیره برای مطالبات مشکوک الوصول و جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و هزینه‎ های احتمالی بر اساس اطلاعات موجود تعیین می‎شود.

ماده ۴

اندوخته‎ قانونی موضوع ماده ۱۴۰ قانون اصلاح قانون تجارت حداقل پنج درصد سود ویژه تعیین می‎شود.

ماده ۵

مؤسسات بیمه ایرانی موظفند تا زمانیکه اندوخته قانونی موضوع ماده ۴ به ده درصد سرمایه نرسیده است هر سال لااقل پنج درصد سود ویژه و پس از آن ده درصد سود ویژه خود را به عنوان اندوخته سرمایه‎ای منظور دارند تا میزان اندوخته سرمایه‎ای به صددرصد سرمایه برسد.

تبصره ۱ـ در صورتیکه اندوخته سرمایه‎ای به سرمایه افزوده شود کسر اندوخته‎های موضوع مواد ۴ و ۵ به ترتیب مذکور ادامه خواهد داشت.

تبصره ۲ـ مؤسسات بیمه ایرانی که در اساسنامه آنها نصاب بالاتری برای اندوخته‎ های قانونی و سرمایه‎ای تعیین شده باشد اندوخته‎ های مذکور را با نصاب‎های مقرر در اساسنامه منظور خواهند نمود.

 

آیین نامه شماره ۱۱.۱

جایگزین آیین نامه شماره ۱۱

شورایعالی بیمه در اجرای ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آیین نامه ذخائر واندوخته های قانونی موسسات بیمه را مشتمل بر پنج ماده ودو تبصره در جلسه مورخ ۲۳/۶/۱۳۶۷ تصویب نمود:

ماده ۱

موسسات بیمه مکلفند برای تقویت سرمایه و بنیه مالی خود ذخائر و اندوخته های قانونی زیر را نگهداری و در ستون بدهی ترازنامه ثبت نمایند:

الف – ذخائر قانونی:

ذخیره استهلاک داراییهای ثابت

ذخیره برای مطالبات مشکوک الوصول و جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و هزینه های احتمالی

ب – اندوخته های قانونی :

اندوخته قانونی

اندوخته سرمایه ای .

ماده ۲

ذخیره استهلاک داراییهای ثابت براساس مقررات قانونی مالیاتهای مستقیم تعیین میشود.

ماده ۳

ذخیره برای مطالبات مشکوک الوصول و جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و هزینه‎ های احتمالی بر اساس اطلاعات موجود تعیین می‎شود.

ماده ۴

اندوخته قانونی موضوع بند ب – ۱ ماده یک این آیین نامه با توجه به ماده ۱۳۵ قانون محاسبات عمومی ۱۰% سود ویژه تعیین می‎گردد.

ماده ۵

مؤسسات بیمه موظفند هر سال حداقل ۵% از سود ویژه خود را بعنوان اندوخته سرمایه ‎ای منظور دارند. پس از آنکه اندوخته قانونی این مؤسسات ‹‹موضوع ماده ۴›› به ۱۰۰% سرمایه رسید

۵% مذکور در این ماده به لااقل ۱۵% افزایش خواهد یافت تا میزان اندوخته سرمایه‎ای نیز به ۱۰۰% سرمایه برسد.

تبصره ۱- در صورتیکه اندوخته سرمایه‎ای به سرمایه افزوده شود کسر اندوخته‎های موضوع مواد چهار و پنج به ترتیب مذکور ادامه خواهد داشت.

تبصره ۲- مؤسسات بیمه که در اساسنامه آنها نصاب بالاتری برای اندوخته‎ های قانونی و سرمایه‎ای تعیین شده باشد اندوخته‎ های مذکور را با نصاب‎های مقرر در اساسنامه منظور خواهند نمود.

این آیین نامه از تاریخ تصویب، جایگزین آیین نامه شماره ۱۱ مصوب مورخ ۹/۲/۱۳۵۳ می‎گردد.

آیین نامه شماره ۱۱.۲

اصلاح ماده ۵ آیین نامه ۱۱.۱

شورایعالی بیمه در اجرای ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ماده ۵ از آیین نامه ذخائر واندوخته های قانونی موسسات بیمه را در جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۹ بشرح زیر اصلاح و تصویب نمود:

ماده ۵

موسسات بیمه موظفند هر سال حداقل ۵% از سود ویژه خود را بعنوان اندوخته سرمایه ای منظور دارند. پس از آن که اندوخته قانونی این موسسات (موضوع ماده ۴ ) به ۱۰۰% سرمایه رسید ۵% مذکور در این ماده به لااقل ۱۵% افزایش خواهد یافت.

 

آیین نامه شماره ۱۱.۳

مکمل آیین نامه شماره ۱۱.۱

افزودن بند ۳ به قسمت الف آیین نامه ۱۱.۱

شورایعالی بیمه در اجرای ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۶۹ تصویب نمود که یک بند تحت عنوان بند (۳) به قسمت الف ماده یک آیین نامه شماره ۱۱ اصلاحی موضوع مصوبه مورخ ۲۳/۶/۱۳۶۷ اضافه و ماده ۲ آن به شرح زیر اصلاح شود:

بند ۳

” ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی ”

ماده ۲

” ذخیره استهلاک داراییهای ثابت براساس مقررات قانونی مالیاتهای مستقیم و ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی مطابق ماده (۱۳۶ ) قانون محاسبات عمومی تعیین میشود.”

 

 

منبع: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

Leave a Reply